Vedtægt 2012 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Vedtægt 2012
Vedtægter for  
 FORENINGEN  KLITPLANTAGEN BLOKHUS
 
pr.  21.7.2012
 
 
 
 
§1  Navn og hjemsted
 
Foreningens  navn er ” Foreningen Klitplantagen Blokhus”. Foreningens hjemsted
 er Jammerbugt Kommune.
 
 § 2 Formål
 
Foreningens  formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder i
 forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder, både  lokalt og på
 landsplan. Foreningen kan tilslutte sig en landsdækkende  fritidshusforening samt oprette et vejlaug/vejfond til varetagelse af forpligtelserne i henhold til  vedtagne deklarationer.
 
 
§ 3 Medlem
 
Som medlem kan  optages enhver ejer eller lejer af en sommerhusgrund beliggende
 i Blokhus Klitplantages nuværende område (Lokalplan nr. 200). Enhver ejer af en grund udstykket  fra matr. Nr. 61b er jf. tinglyst deklaration pligtig til medlemskab af foreningen.  
 
 
§4 Kontingent
 
Kontingentet  fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag
 fra bestyrelsen. Kontingent til vejfonden fastsættes hvert  år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
 Kontingenterne forfalder til  betaling senest ved udgangen af februar forud for generalforsamlingen i juli.
 
 
§ 5 Generalforsamlingen
 
Generalforsamlingen  er foreningens øverste myndighed.
 Stk.  2.
 
Generalforsamlingen  finder sted hvert år den 3. lørdag i juli måned.
 Stk.  3
 
Indstilling af  kandidater til bestyrelsen kan ske på generalforsamlingen. Evt. forslag  fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt  være bestyrelsens formand i hænde senest 4 uger før forsamlingens start.
 Stk.  4.
 
Dato for  generalforsamlingen offentliggøres senest 8 uger før afholdelsen. Der
 indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af  dagsorden samt revideret
 årsregnskab og eventuelt indkomne forslag og oplysninger om  hvilke bestyrelsesmedlemmer
 der er på valg.
 Stk.  5.
 
Stemmeret har  ethvert medlem, der har betalt kontingent forud for den ordinære
 generalforsamling - jf. § 4.
 Hver lejer eller ejer har én stemme, dog således at der kun  er ret til en stemme pr. lejemål eller grundejer. I alle spørgsmål vedr.  vejforhold samt opløsning af foreningen (jf. § 10 stk. 3.) har Naturstyrelsen  dog 1 stemme pr. part.
 Stk.  6.
 
Stemmeafgivning  kan kun finde sted ved personligt fremmøde. Afstemning sker
 ved håndsoprækning. Såfremt mindst 5 af de tilstedeværende  stemmeberettigede
 medlemmer eller dirigenten forlanger det, skal afstemning  ske skriftligt.
 Stk.  7.
 
Dagsorden for  generalforsamlingen er:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. Der fremlægges separat og  revideret regnskab for vejfonden til godkendelse
 4. Fastlæggelse af kontingenter - herunder til vejfonden for det kommende regnskabsår.
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Evt.
 Stk.  8.
 
Beslutninger  på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal.
 Stk.  9.
 
Ekstraordinær  generalforsamling afholdes, dersom en generalforsamling, bestyrelsen
 eller mindst 10 pct. af medlemmerne kræver det. Motiveret  forslag fra
 medlemmerne skal skriftligt tilsendes bestyrelsen med  angivelse af dagsorden.
 Bestyrelsen skal afholde ekstraordinær generalforsamling  senest 4 uger efter,
 at begæring herom er fremsat. Med mindst 8 dages varsel  tilsendes alle medlemmer
 en skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden og  indkomne forslag.
 
 §  6 Bestyrelsen
 
Foreningens  bestyrelse består af 5 medlemmer, der alle vælges på den ordinære
 generalforsamling.
 Stk.  2
 
Valget af de 5  generalforsamlingsvalgte medlemmer gælder for 2 år, således at
 hvert år 2, henholdsvis 3 afgår.
 Stk.3
 
Derudover  vælges 1 suppleant. Suppleantperioden er 1 år.
 
 
 
Stk. 4
 
Bestyrelsens  medlemmer kan genvælges.
 Stk.  5
 
Bestyrelsen  konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer og
 sekretær, i forlængelse af generalforsamlingen.
 Stk.6
 
Bestyrelsen er  ansvarlig for foreningens generelle politik og foreningens økonomi.
 Stk.  7
 
Bestyrelsen  afholder møder i fornødent omfang og beslutninger i bestyrelsen
 træffes med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af  stemmelighed bortfalder forslaget.
 Foreningen afholder omkostningerne i forbindelse med møder.
 Stk.  8
 
Bestyrelsen  tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening. Ved
 større økonomiske dispositioner dog af en enig bestyrelse.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er tilstede.
 
 § 7 Eksklusion
 
Forslag om  eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst
 20 medlemmer. Beslutningen om eksklusion tages op på en  ekstraordinær
 generalforsamling efter de i §5 og §9 angivne regler.
 
 Stk.2.
 
For medlemmer  med pligt til medlemskab af foreningen er § 7 stk.1. ikke gældende.
 

   
                
                
 

§ 8 Foreningens regnskab
Foreningens regnskabsår er 1.januar til 31. december. Kontingentperioden følger
regnskabsåret.
Stk. 2
Regnskabet revideres af en revisor. Revisoren vælges på generalforsamlingen.

§9 Vedtægtsændring
Ændring af disse vedtægter kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling
under dennes dagsordens punkt 5. Til vedtagelse kræves at 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Stk. 2
En sådan vedtagelse samt referat af generalforsamlingen skal bekendtgøres for
alle medlemmer senest 2 måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 10 Opløsning
Foreningens opløsning kan alene ske efter forslag fra bestyrelsen på en derpå
følgende generalforsamling.
Stk. 2.
Har 2/3 af de stemmeberettigede deltagere stemt for forslaget, men færre end
2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, indkalder bestyrelsen
senest 3 uger efter til en ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig
uden hensyn til antal stemmeberettigede deltagere. Forslaget er
endeligt vedtaget, når 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer
for forslaget.
Stk. 3.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler , efter
generalforsamlingens nærmere bestemmelse, velgørende formål i Blokhus.
Ny stk.3.
Foreningen kan fusionere med anden grundejerforening efter samtykke fra Jammerbugt Kommune.
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler. Vejfondens midler skal dog ved fusion eller andet, overføres til en fortsættende forening.

§ 11 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft fra generalforsamlingen den 17. juli 2010.
Således vedtaget den 17. juli 2010 på generalforsamlingen
og senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 11. september 2011 og ændret den 21.7.2012 på generalforsamlingen
Bestyrelsen pr. 21. juli 2012:

Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold