Vedtægt 2011 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Vedtægt 2011
Vedtægter for
FORENINGEN KLITPLANTAGEN BLOKHUS
pr. 11. september 2011
 
 
 
 
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er ” Foreningen Klitplantagen Blokhus”. Foreningens hjemsted
er Jammerbugt Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder i
forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder ,både lokalt og på
landsplan. Foreningen kan tilslutte sig en landsdækkende fritidshusforening samt oprette et vejlaug til varetagelse af forpligtelserne i henhold til vedtagne deklarationer.

§ 3 Medlem
Som medlem kan optages enhver ejer eller lejer af en sommerhusgrund beliggende
i Blokhus Klitplantages nuværende område.

§4 Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag
fra bestyrelsen.
Kontingentet forfalder til betaling senest ved udgangen af februar forud for generalforsamlingen i juli.

§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2.
Generalforsamlingen finder sted hvert år den 3. lørdag i juli måned.
Stk. 3
Indstilling af kandidater til bestyrelsen kan ske på generalforsamlingen. Evt. forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens start.
Stk. 4.
Dato for generalforsamlingen offentliggøres senest 8 uger før afholdelsen. Der
indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden samt revideret
årsregnskab og eventuelt indkomne forslag og oplysninger om hvilke bestyrelsesmedlemmer
der er på valg.
Stk. 5.
Stemmeret har ethvert medlem, der har betalt kontingent forud for den ordinære
generalforsamling - jf. § 4.
Hver lejer eller ejer har een stemme, dog således at der kun er ret til en stemme pr. lejemål eller grundejer.
Stk. 6.
Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde. Afstemning sker
ved håndsoprækning. Såfremt mindst 5 af de tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer eller dirigenten forlanger det, skal afstemning ske skriftligt.
Stk. 7.
Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.
Stk. 8.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal.
Stk. 9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ,dersom en generalforsamling, bestyrelsen
eller mindst 10 pct. af medlemmerne kræver det. Motiveret forslag fra
medlemmerne skal skriftligt tilsendes bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen skal afholde ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter,
at begæring herom er fremsat. Med mindst 8 dages varsel tilsendes alle medlemmer
en skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

§ 6 Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der alle vælges på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 2
Valget af de 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer gælder for 2 år ,således at
hvert år 2, henholdsvis 3 afgår.
Stk.3
Derudover vælges 1 suppleant. Suppleantperioden er 1 år.
Stk. 4
Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.
Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer og
sekretær, i forlængelse af generalforsamlingen.
Stk.6
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens generelle politik og foreningens økonomi.
Stk. 7
Bestyrelsen afholder møder i fornødent omfang og beslutninger i bestyrelsen
træffes med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Foreningen afholder omkostningerne i forbindelse med møder.
Stk. 8
Bestyrelsen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening. Ved
større økonomiske dispositioner dog af en enig bestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er tilstede.

§ 7 Eksklusion
Forslag om eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst
20 medlemmer. Beslutningen om eksklusion tages op på en ekstraordinær
generalforsamling efter de i §5 og §9 angivne regler.

Stk.2.
For medlemmer med pligt til medlemskab af foreningen er § 7 stk .1. ikke gældende.


§ 8 Foreningens regnskab
Foreningens regnskabsår er 1.januar til 31 december. Kontingentperioden følger
regnskabsåret.
Stk. 2
Regnskabet revideres af en revisor. Revisoren vælges på generalforsamlingen.

§9 Vedtægtsændring
Ændring af disse vedtægter kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling
under dennes dagsordens punkt 5. Til vedtagelse kræves at 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Stk. 2
En sådan vedtagelse samt referat af generalforsamlingen skal bekendtgøres for
alle medlemmer senest 2 måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 10 Opløsning
Foreningens opløsning kan alene ske efter forslag fra bestyrelsen på en derpå
følgende generalforsamling.
Stk. 2.
Har 2/3 af de stemmeberettigede deltagere stemt for forslaget, men færre end
2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, indkalder bestyrelsen
senest 3 uger efter til en ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig
uden hensyn til antal stemmeberettigede deltagere. Forslaget er
endeligt vedtaget, når 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer
for forslaget.
Stk. 3.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler , efter
generalforsamlingens nærmere bestemmelse, velgørende formål i Blokhus.

§ 11 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft fra generalforsamlingen den 17. juli 2010.
Således vedtaget den 17. juli 2010 på generalforsamlingen
og senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 11. september 2011
Bestyrelsen pr. 16. juli 2011:
Formand: Fleming Friis Larsen
Næstformand: Jørn Clausen
Kasserer: Søren Hald
Sekretær: Erik Østergaard
Bestyrelsesmedlem: Henrik Lindholm Kristiansen
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold