Vedtægter - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Vedtægter for Foreningen Klitplantagen Blokhus
Vedtægter for
 
FORENINGEN KLITPLANTAGEN BLOKHUS
 
pr. 17.7.2021
 

§1 Foreningens navn er
 
Stk.1. ”Foreningen Klitplantagen Blokhus”
 

§2 Foreningen er hjemmehørende i
 
Stk.1. Jammerbugt Kommune, i området dækket af lokalplan nr. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage.
 
Stk.2. Et eksemplar af kort med markering af dækningsområdet er vedhæftet vedtægterne som bilag til disse.
 

§3 Foreningens formål
 
Stk.1. At varetage medlemmernes interesser over for alle myndigheder på alle områder af fælles karakter, i overensstemmelse med lokalplan 200 og de deklarationer, der er tinglyst for områderne.
 
Stk.2. I overensstemmelse med de nævnte deklarationer er det ligeledes foreningens formål at sørge for vedligeholdelse af områdets veje samt afholdelse af udgifter til dette.
 
Stk.3. At søge samarbejde med foreninger med tilsvarende formål.
 
Stk.4. At fremkomme med forslag til myndighederne af interesse for foreningens medlemmer.
 

§4 Foreningens medlemmer
 
Stk.1. Foreningen Klitplantagen Blokhus omfatter de til enhver tid værende ejere af matr.nr. 61b Hune By, Hune, og de sommerhusgrunde, der efter den 25.03.2010 måtte udstykkes herfra - inden for området af lokalplan 200.
 
Stk.2. Ejere af ejendomme med tinglyste deklarationsbestemmelser er pligtige medlemmer af "Foreningen Klitplantagen Blokhus".
 
Stk.3. Som medlem optages ligeledes enhver, der ejer et sommerhus i foreningens dækningsområde.
 
Stk.4. Der optages kun et medlem pr. deklarationsbestemt medlemskab, eller sommerhus.
 
Stk.5. Medlemmer med deklarationsbestemt medlemskab betaler ligeledes bidrag til vedligeholdelse af veje i henhold til deklaration om veje.
 
Stk.6. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens formand med 3 måneders varsel til en 31.12., dog kan der ikke ske udmeldelse af medlemmer med deklarationsbestemt medlemskab.
 
Stk.7. Kontingent betales forud for et år ad gangen af alle medlemmer.
 
Stk.8. Bidrag til vedligeholdelse af veje betales forud for et år ad gangen af alle medlemmer med deklarationsbestemt medlemskab.
 

§5 Kontingent
 
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Bidrag til vejvedligeholdelse jf. § 4 stk. 5 fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Kontingenterne forfalder til betaling senest ved udgangen af februar forud for generalforsamlingen i juli.
 

§6 Generalforsamling
 
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 
Stk.2. Den ordinære generalforsamling afholdes den 3. lørdag i juli måned.
 
Stk.3. Indstilling af kandidater til bestyrelsen kan ske på generalforsamlingen. Evt. forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsens formand i hænde senest 4 uger før forsamlingens start.
 
Stk.4. Dato for generalforsamlingen offentliggøres senest 8 uger før afholdelsen. Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden samt revideret årsregnskab og eventuelt indkomne forslag og oplysninger om hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
 
Stk.5. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 11 og § 12.
 
Stk.6. Hvert medlem har en stemme.
 
Stk.7. Kun medlemmer med deklarationsbestemt medlemskab har stemmeret i vejforhold.
 
Stk.8. Afstemning om vejforhold sker med stemmefordeling af 150 parter i henhold til vejdeklarationen.
 
Stk.9. Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde af medlemmet eller ved en af dennes husstands medlemmer. Afstemning sker ved håndsoprækning. Såfremt mindst 5 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten forlanger det, skal afstemning ske skriftligt.
 
stk.10. Der offentliggøres referat af generalforsamlingen senest 8 uger efter dennes afholdelse.
 

§7 Dagsorden for generalforsamlingen
 
Stk.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent
 
2. Valg af et antal stemmetællere
 
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 
4. Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af:
 
- A: foreningens almindelige forhold:
 
     - a: Årsregnskab.
 
     - b: Fastlæggelse af kontingent.
 
- B: Vejvedligeholdelse:
 
     - a: Årsregnskab
 
     - b: Fastlæggelse af vejbidrag
 
     - c: Valg af vejudvalg.
 
5. Indkomne forslag fra medlemmerne
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til bestyrelsen.
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 
8. Evt.
 

§8 Ekstraordinær generalforsamling
 
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, dersom en generalforsamlings flertal, bestyrelsen eller mindst 10 pct. af medlemmerne kræver det. Motiveret forslag fra medlemmerne skal skriftligt tilsendes bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
 
Stk.2. Bestyrelsen skal afholde ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at begæring herom er fremsat. Med mindst 8 dages varsel tilsendes alle medlemmer en skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.
 

§9 Økonomiske forhold
 
Stk.1. Foreningens medlemmer hæfter kun med deres indbetalte kontingent og vejbidrag.
 
Stk.2. For medlemmer med deklarationsbestemt medlemspligt inddrives restance med et gebyr på 100 kr.  og tillæg for omkostninger til inddrivelses, evt. ad retslig vej, efter forudgående skriftlig påmindelse om inden 10 dage at betale det skyldige beløb.
 
Stk.3. Undlader et medlem uden deklarationsbestemt medlemskab, trods skriftlig påkrav at betale kontingent, ophører medlemskab af foreningen.
 
Stk.4. Et medlems andel af udgifter, som er besluttet afholdt på en generalforsamling, skal betales af medlemmet inden udtrædelse af foreningen.
 
Stk.5. Genindmeldelse kan kun finde sted efter foreningens fordringer på medlemmet er betalt.
 
Stk.6. Tilbagebetaling af kontingent og vejbidrag vil ikke finde sted.
 
Stk.7. Foreningens bestyrelse træffer beslutning om foreningens pengemidler og deres hensigtsmæssige anbringelse.
 
Stk.8. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
Stk.9. Der føres selvstændigt regnskab for vejvedligeholdelse.
 
Stk.10. Foreningens regnskaber underskrives af foreningens kasserer, formanden og revisor.
 

§10 Bestyrelsen
 
Stk.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler opgaverne.
 
Stk.2. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
 
Stk.3. Bestyrelsen er pligtig til at informere medlemmerne om sit arbejde.
 
Stk.4. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der alle vælges på den ordinære generalforsamling.
 
Stk.5. Valget af de 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer gælder for 2 år, således at hvert år 2, henholdsvis 3 afgår.
 
Stk.6. Derudover vælges 1 suppleant. Suppleantperioden er 1 år.
 
Stk.7. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.
 
Stk.8. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer og sekretær, i forlængelse af generalforsamlingen.
 
Stk.9. Bestyrelserne afholder møder i fornødent omfang og beslutninger i bestyrelsen træffes med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Foreningen afholder omkostningerne i forbindelse med møder.
 
Stk.10. Bestyrelsen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening. Ved større økonomiske dispositioner dog af en enig bestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
 

§11 Vedtægtsændringer
 
Stk.1. Ændring af disse vedtægter kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling under dennes dagsordens punkt 5. Til vedtagelse kræves at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
 
Stk.2. En sådan vedtagelse samt referat af generalforsamlingen skal bekendtgøres for alle medlemmer senest 2 måneder efter generalforsamlingens afholdelse.
 

§12 Foreningens opløsning
 
Stk.1. Foreningen kan sammenlægges med andre grundejerforeninger, eller inkludere andre grundejerforeninger efter reglerne for vedtægtsændringer, idet beslutning dog skal ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.
 
Stk.2. Foreningens midler skal følge den fortsættende forening, idet det ved sammensmeltning med andre foreninger skal sikres, at bidrag til vejvedligeholdelse m.v. i henhold til deklaration om vejvedligeholdelse m.v. anvendes til vejvedligeholdelse i henhold til deklarationens bestemmelser.
 

§13 Ikrafttrædelse
 
Stk.1. Disse vedtægter træder i kraft fra generalforsamlingen den 19. juli 2014.
 
Således vedtaget den 19. juli 2014 på generalforsamlingen
 

§ 14 Bilag hørende til vedtægterne
 
Bilag 1-Kort med markering af dækningsområde for lokalplan 200
 
Bilag 2-Deklaration om vejvedligeholdelse mv.
 
Bilag 3-Deklaration om udstykning og adgange mv.
 
Bilag 4 Deklarationsrids gældende for begge deklarationer
 
Bestyrelsen pr. 19. juli 2014:
 
Formand: Fleming Friis Larsen
 
Næstformand: Jørgen Hein
 
Kasserer: Søren Hald
 
Sekretær: Søren Thomsen
 
Bestyrelsesmedlem Henrik Lindholm Kristiansen
 
 
__Fleming Friis Larsen ____           ___Erik Østergaard______
 
Formand                                      Dirigent
 
 
Revideret ved generalforsamling den 15.7.2017 med indsættelse af § 6 stk. 3
 
 
Revideret ved generalforsamling den 17.7.2021 med sletning af sidste sætning i §10 stk.4, §6 stk. 3 udgår og der konsekvensrettes i § 4 stk 1.
 
 
 
Fleming Friis Larsen                      Jørgen Hein
 
Formand                                       Dirigent
 
 
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold