Generalforsamling 2016 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Grundejermøde den 16.juli 2016 fra klokken 9 – 10 på Nordstjernen i Blokhus  
Dagsorden
Vejvedligeholdelse
Årsregnskab
Fastlæggelse af vejbidrag
Redegørelse fra Vejudvalget
Vejudvalg som oplæg til generalforsamlingen
Eventuelt
Formand Fleming Friis Larsen bød velkommen til grundejermødet forud for årets generalforsamling. Man samledes om morgenkaffe med rundstykker.
Formanden gennemgik aktuelle status på grundsalg i de forskellige områder og gav ordet til Henrik.
Vejvedligehold: Henrik Lindholm Christiansen gennemgik årets tiltag, hvor der sigtes mod vedligehold 2 gange årligt og 1 – 2 gange støvdæmpning årligt, alt afhængig af vejret. Det er vigtigt med en solid pengetank til vejvedligehold, når der engang skal repareres på asfaltvejen. Der udspandt sig en diskussion om asfaltvejen, hvor Peter Wendelboe gjorde opmærksom på forskellen i ordlyden på den deklaration, som vi købte grundene på i efteråret 2011 og den deklaration, som vi blev pålagt efterfølgende. I den første var der ikke nævnt asfaltvej under vores område, i den efterfølgende var der specificeret en asfaltvej fra ”Ved Skoven” og ind til Havørns Alle, undtagen et kort stykke, som hører under Lynghytten. Vi har egentlig aldrig accepteret den anden deklaration, og bestyrelsen undersøger, hvad der kan gøre i den anledning.  Vi har ved skovens dag arrangementet skiftet halvdelen af plantagens skilte fra elmeskilte til egetræsskilte, og i samråd med naturstyrelsen vil vi anbefale, at de holdes i natur, derved opnår de med tiden en smuk sølvgrå patina. Naturstyrelsen fremhæver, at de derved adskiller sig fra Naturstyrelsens røde skilte og signalerer privat område. Resten af skiltene udskiftes næste år, og et manglende skilt ved svalesvinget er bestilt og vil blive sat op, så snart det ankommer. Vi har oplevet vores vognmand som lidt træg og vil sammen med Rødhus foreningen overveje anden entreprenør. Der var ros til vejenes tilstand fra flere sider, og vi er vist i disse dage ved at være hele vejen rundt. Thule Hansen bemærkede, at der var forskel på vejenes vedligehold, de små veje skal beholdes som hjulspor i modsætning til de større veje.
Regnskab for 2015, delregnskab for 2016 og budget 2017 blev løseligt gennemgået, der er nu 23 ejere og der indstilles til generalforsamlingen, at vejbidrag fastholdes på 350 kroner. Vi skal undersøge om vores opsparing er tilstrækkelig i forhold til vedligehold af asfaltvejen og have en dialog med Naturstyrelsen om samme. Der indstilles til generalforsamlingen at nuværende vejudvalg fortsætter, og det består af Henrik Lindholm Kristiansen og Holger Thule Hansen fra foreningen og Jon Lønstrup fra Naturstyrelsen.
Skattesagen gennemgås kort, har været emne for nyligt afholdt ejermøde, Rødhus har startet lignende sag. Skat har meddelt at der falder en afgørelse i løbet af efteråret og der kan forventes udbetalinger i størrelsesordenen 3000 kroner.
Generalforsamling 2016
Generalforsamlingen 2016 blev afholdt lørdag den 18. juli 2016 fra klokken 10 til 12 på restaurant Nordstjernen i Blokhus.  
Dagsorden
1:Valg af dirigent
2: Valg af stemmetællere
3: Bestyrelsens beretning til godkendelse
4: Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af :
       Foreningens almindelige forhold
                Årsregnskab
                Fastlæggelse af kontingent
     Vejvedligeholdelse
                Årsregnskab
               Fastlæggelse af vejbidrag
               Nedsættelse af vejudvalg
5: Indkomne forslag fra medlemmerne
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til bestyrelsen
       Jørgen Hein og Søren Thomsen er på valg og er til rådighed for genvalg
       Henrik Lassen, Fasansvinget 2 stiller op som suppleant
7: Valg af revisor og revisorsuppleant
      Bent Aaen og Niels Carlsen er villige til genvalg
8: Eventuelt.
Formand Fleming Friis Larsen bød velkommen til forsamlingen og til naturstyrelsens repræsentant skovløber Flemming Henriksen. Forsamlingen indledte generalforsamlingen med at synge Blokhussangen. Der var 30 lejere og 10 ejere til stede ved årets generalforsamling, således i alt 40 stemmeberettigede til stede.
1 og 2: Valg af dirigent  
Erik Østergaard blev foreslået og valgt til dirigent, han indledte sædvanen tro med en Per historie fra det daglige skoleliv. Han konstaterede, at GF var lovligt indvarslet og indkaldt som foreskrevet i vedtægterne. Der blev udpeget tre stemmetællere og ordet blev givet tilbage til formanden, som fremlagde beretningen.
3: Bestyrelsen beretning til godkendelse   
Det har været et travlt år i foreningen med en række aktiviteter, som jeg kort vil gennemgå, idet vi også på hjemmesiden har omtalt de 6 bestyrelsesmøder, der har været afholdt i perioden. Herudover har vi løbende kontakt i årets løb om stort og småt i foreningens liv.
En væsentlig opgave har været muligheden for fibernet i samarbejde med Bredbånd Nord.
Den 17.10 afholdt vi et medlemsmøde med ca. 30 deltagere, som viste interesse for en bredbåndsløsning, som blev præsenteret af bredbånd nord. Det krævedes 44 % af husejerne for at få det favorable tilbud. Det lykkedes næsten og blev accepteret af bredbånd nord. Gravearbejdet gik i gang i foråret og senere den egentlige installation. Det er vort indtryk at det fungerer rigtig godt, og vi er glade for, at det lykkedes at få så mange med i ordningen.
Vi besluttede også at tilbyde indkøb af branddaskere, som så kunne afhentes i forbindelse med den arbejdsdag vi for anden gang afholdt påskelørdag. Der blev bestilt 30 daskere, som nu er uddelt. Vi gav et beskedent tilskud på 50 kr. til de medlemmer, der ville have en dasker.
Skovens dag blev en succes med pæn deltagelse af 24 medlemmer. Hovedaktiviteterne var opsætning af nye skilte og rensning af bækken. Vi planlægger en gentagelse i 2017 og vil skifte flere skilte ud i det omfang, det er nødvendigt, så vort område fremstår attraktivt og at man kan finde vej.
Bortskaffelse af grenaffald er også nyt og vil blive gentaget i 2017. Grundejere kunne lægge deres grene i perioden 5.-19.juni. på sletten ud for Svalesvinget nummer 13, og det blev hentet af en vognmand.
Vejvedligeholdelse vil Henrik nævne i sin redegørelse og ligeledes igangværende arbejde med lokalplan. Såvel som de halvårlige møder med Naturstyrelsen, som jeg gerne vil takke her for det gode samarbejde. Det gør det lettere i det daglige arbejde at relationer til myndighederne er gode. Det gælder også i forhold til Jammerbugt kommune, hvor vi den 4.5. deltog i det årlige møde.
Årets tema var vejvedligeholdelse og mobildækning. Det blev i øvrigt nævnt at stranden er ca. 30 meter mindre bred end i 1984. Så meget har havet ædt. Små klitter er forsvundet.
SLVK er et samarbejdsorgan-møde den 2.7.- med foreninger fra Rødhus, Vejers, Bjerghuse, Tranum-Ejstrup og Blokhus hvor drøftes fælles udfordringer og ligeledes i nødvendigt omfang i fællig tager kontakt til Naturstyrelsen. Grundkøb er forskellige i foreningerne. Blokhus 23/138, Rødhus 114/138, Ejstrup 20/21,Tranum 23/28, Bjerghuse 42/72 og Vejers INGEN (89).
Vi deltager også i SSJK’s arbejde hvor Henrik repræsenter foreningen og derved har kontakt til de øvrige sommerhusforeninger i kommunen.
Endelig skal jeg nævne at foreningen i beretningsperioden fik 100 % medhold i retssagen om inddrivelse af ubetalte vejbidrag fra et medlem. Dommen, der blev afsagt den 15.10 præciserede, at Naturstyrelsen betragter Foreningen Klitplantagen Blokhus som den relevante forening i relation til deklarationerne (om medlemskab og vejbidrag) og som den forening ejerne efter deklarationerne er pligtmæssige medlemmer af. Så er det på plads og afgjort en gang for alle, så vi som forening fremadrettet kan bruge energi og arbejde på opgaver, som fremmer medlemmernes forhold og interesser i overensstemmelse med foreningens formål. Vi håber medlemmerne er enige heri.
Sidst i beretningsperioden er der rejst en sag overfor SKAT om fastsættelse af grundskyld, idet SKAT har brugt et forkert basis år ved beregningen. Det har betydning for grundejere og blev redegjort for på et møde den 2.7. Og omtalt på vor hjemmeside.
20. december modtog bestyrelsen en mail fra Bredbånd Nord indeholdende navne og adresser på de beboere i plantagen, der havde givet tilsagn om at ville have bredbånd. Dette var blot en orienteringsmail om, at der nu var nok tilmeldte til, at man ville gå i gang med gravearbejdet til fibernettet. Uheldigvis indeholdt mailen også de tilmeldtes password til routeren, dette har ingen i bestyrelsen lagt mærke til og alle undtagen 1 har slettet mailen igen. Vi er nu gjort opmærksom på det uheldige i at samtlige tilmeldtes password er kendt af andre end vedkommende selv, og af denne grund opfordrer bestyrelsen til at man udskifter passwordet med et nyt, hvis man stadig bruger det originale.
Til allersidst vil jeg gerne takke min bestyrelse Jørgen Hein som næstformand, Søren Hald - Kasserer, Henrik som kontakt til Naturstyrelsen, kommunen og foreningen SSJK (Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune), samt Søren Thomsen som sekretær for et godt samarbejde i beretningsperioden og tak for at I genopstiller til endnu en periode. Det er til gavn for foreningens medlemmer og de kommende udfordringer.
Henrik Lindholm Kristiansen præsenterede vejudvalgets medlemmer, nemlig Holger Thule Hansen fra foreningen og Jon Lønstrup fra Naturstyrelsen. Han fandt vejenes tilstand i orden og ligeledes fandt han standarten i orden. Der ordnes veje 2 gange årligt, og der støvdæmpes 1 – 2 gange årligt. Halvdelen af de gamle elmeskilte er nu udskiftet med egetræsskilte, og i samråd med Naturstyrelsen vælger vi at lade dem stå ubehandlede, hvorved de med tiden vil få en smuk sølvgrå patina. Ved at lade dem stå ubehandlede adskiller vi området fra Naturstyrelsens røde skilte i det offentlige rum. Vi udskifter resten af skiltene til næste år. Der er bestilt et nyt skilt til det, der mangler ved Svalesvinget. Henrik opfordrer medlemmerne til at ringe til os ved problemer med vejene. Kantklipning og trimning af træer op til veje foregår hvert andet til tredje år. Generelt har vi et godt samarbejde med Naturstyrelsen. Samarbejdet i SLVK og SSJK omtales, Formanden deltager i SLVK møder og vi har 2 bestyrelsesposter i SSJK. På møder med kommunen erfarer vi, at arbejdet med lokalplaner i sommerhusområderne er droslet helt ned, og vi kan ikke forvente tiltag her foreløbig grundet travlhed på andre områder. Til gengæld siges der at vi kan forvente velvillighed i sagsbehandlingen omkring nybyggeri og omforandringer, ligeledes skulle der være mulighed for dispensationer i forhold til husstørrelsen og husets placering på grundene. Sidste vil vi lave en prøvesag på sammen med et af medlemmerne for at se, om det holder vand, mange er berettiget skeptiske.
Kommentarer: Møller, Skovduesvinget spørger ind til husstørrelsen i forbindelse med ombygning og vi vil sammen med ham lave en prøvesag.
Wendelboe giver en historisk redegørelse for de berømte 100 kvadratmeter og tidernes afvigelser herfra.
Beretningen vedtages enstemmigt med 40 stemmer for.
4: Regnskaber  
Foreningens årsregnskab for 2015, som kan ses på hjemmesiden blev fremlagt sammen med delregnskab for 2016 og budget 2017.
Regnskabet er tilfredsstillende og blev enstemmigt godkendt med 40 stemmer for.
Fortsat kontingent på 250 kroner til Foreningen blev enstemmigt godkendt med 39 stemmer for (en havde forladt GF).
Årsregnskab for vejbidrag i 2015 blev fremlagt sammen med delregnskab for 2016 og et budget for 2017.
Årsregnskabet blev godkendt enstemmigt med 10 stemmer for og et fortsat kontingent til vejbidrag på 350 kroner blev enstemmigt godkendt af ejerne med 9 stemmer for (en havde forladt GF).
Wendelboe havde et spørgsmål til evt. dobbeltbetaling af en afgående lejer og en kommende ejer, dermed et lavere medlemstal end angivet, men det blev afvist af foreningen kasserer, som meddelte, at det var betaling pr. grund pr. år og at medlemstallet således stod til troende.
Under vejvedligehold var der et ønske om bedre bevågenhed overfor støvdæmpning af de store veje. Der var et ønske om beskæring/oprydning i svinget på Havørns Alle. Der var en diskussion om, hvad man kunne gøre ved den tiltagende mountainbike kørsel i vores del af plantagen, specielt på Brændevinsstien, og der er i realiteten ikke andre tiltag end dialog med cyklisterne.
Vejudvalget blev genvalgt med fuld tilslutning af grundejerne.
5: Indkomne forslag fra medlemmerne
Peter Wendelboe havde fremsat to forslag, det ene faktisk indeholdende to indbyrdes afhængige forslag og efter til tider hektisk diplomatisk aktivitet trak Peter Wendelboe alle forslag mod, at der blev arbejdet videre med hans kritik af foreningens hjemmeside, og at der blev en konsultation mellem formanden og Peter Wendelboe omkring hans synspunkter vedrørende foreningens vedtægter. Formanden ønskede præciseret, at et forslag, som i realiteten var et mistillidsvotum til bestyrelsen blev trukket, og det blev det.
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Jørgen Hein og Søren Thomsen var på valg og begge blev genvalgt med akklamation også ny suppleant Henrik Lassen, Fasansvinget 2 blev valgt med akklamation.
7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Bent Aaen og Niels Carlsen var begge villige til genvalg og begge blev genvalgt med akklamation.
8: Eventuelt
Der var mange kommentarer og forespørgsler, specielt til Naturstyrelsens repræsentant skovløber Flemming Henriksen.
Der blev rejst spørgsmål om en alternativ vej til stranden gående ud på at dreje lidt sydover efter Bukke Bruse broen og gå syd om den store klit, det vil naturstyrelsen tænke over, men er generelt ikke meget for ny stier i klitterne.
Peter Wendelboe ønskede det skilt som Naturstyrelsen har indkøbt til Bukke Bruse broen sat op.
Havørns Alle 24 ville gerne adviseres om nyheder på hjemmesiden via mail, også dette vil bestyrelsen tænke over.
Kragebak 7 havde et ønske om fjernelse af noget af det træ, der blev ryddet på hans grund i forbindelse med uddybning af et vandløb, også dette vil Naturstyrelsen overveje positivt.
Grønning havde ønske om reetablering af et stakit ved samme vandløbs passage af Kragebak. Det tog Naturstyrelsen med i deres overvejelser.
Brændevinsstien 2 ønskede et skilt med blind vej for at reducere indkørsler og vendinger på vejen. Enkelte ønskede den gamle sti i fortsættelse af Brændevinsstien ind mod byen reetableret som en bredere sti, så der kunne foregå færdsel med barnevogne m.m.
Der er problemer for nogle med GPS til skoven, der er en tendens til at blive vist ind i skoven via Rødhusvej og ikke via Blokhus. Kort og matrikelstyrelsen, nu kaldet Geodatastyrelsen kan være behjælpelig at løse dette problem.
En gammel bro, ved vandløbets passage af Kragebak, er faldet ned i vandløbet, Naturstyrelsen fjerner den.
Svalesvinget 11 mangler en lille Bambi – har nogen fundet den, kan den afleveres på adressen.
Der er et roseproblem ved stien ved Klithytten, naturstyrelsen ser på problemet.
Foreningen indkøber ny kort over stisystemer i området og fordeler kortet til medlemmernes postkasser.
Generalforsamlingens afsluttes med Formandens tak til ordstyrer Erik Østergaard og skovløber Flemming Henriksen ledsaget af et par flasker vin. Formanden takkede resten af bestyrelsen for arbejdet i årets løb og til Peter Wendelboes kyndige klaverledsagelse sang vi ”Danmark nu blunder den lyse nat” – et leve for Foreningen og Generalforsamlingen 2016 var slut i god ro og orden.
Søren Thomsen, sekretær   Erik Østergaard, ordstyrer
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold