Generalforsamling 2018 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Grundejermøde den 21. juli 2018 fra klokken 9 – 10 på Nordstjernen i Blokhus
Dagsorden
1 Vejvedligeholdelse
2 Årsregnskab
3 Indstilling til GF om vejbidrag
4 Vejudvalg indstilling til generalforsamlingen
5 Orientering om og drøftelse af husstørrelsen i relation til Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen
6 Eventuelt
Formanden byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Formanden meddelte, at der nu er solgt 29 grunde i Plantagen, flere er på vej.
1 vejvedligehold
Henrik Lindholm Kristiansen indledte med at omtale de helt aktuelle støvgener, det er i øjeblikket omsonst at støvdæmpe, vi må vente til det bliver lidt mere fugtigt i vejret, det er nødvendigt med lidt fugt for at støvdæmpningsmidlet kan binde. Henrik omtaler en ny skriftlig aftale med Naturstyrelsen omkring afskæring af grene langs vejene af hensyn til skraldebil og andre store køretøjer. Det er således blevet fastlagt, at det er Naturstyrelsens pligt at afskære grene, hvor det så er Foreningens pligt at holde vejkanter fir for ukrudt og roser. Der er stor utilfredshed med det grenaffald, der ligger langs Slettevej, der er nok desværre ikke meget at stille op idet Naturstyrelsen er gået på ferie, men vi prøver endnu engang at kontakte dem. Der er sendt ansøgning ind om vejbump i svinget ved Havørns Allé, det er en lang procedure og vi kan ikke forvente tiltag i den umiddelbare fremtid, der sigtes mod 15 km bump.
Spørgsmål
Bent Skovspørger om der kan laves chikaner i stedet for bump, der svares, at vi ikke har lagt os fast på hvilken type fartbegrænsning der skal anvendes, så chikaner er en mulighed.
Mona Jørgensen, Slettevej 9 klager over hurtig kørsel på Slettevej, hun er begyndt at stille en barnecykel ud ved vejen.
Havørns Allé 12 foreslår skæring af beplantning i svinget så oversigten bedres.
Mejse Allé 4 foreslår at omkørselsstien i svinget markeres med skiltning og vi laver et skilt.
Skovduesvinget 8 går ind for at fælde træerne mellem omkørselsstien og svinget, vi svarer, at det bliver meget vanskeligt at få Naturstyrelsen med i det forslag, men vi tager den op.
2 Årsregnskab
Søren Hald fremlægger Årsregnskab, budget og delregnskab. Der er et lille underskud i 2017 fordi vi erstattede skilte i skoven med nye og det var ret dyr, heldigvis er kassebeholdningen solid – ca. 75.000 kroner. Der er forventet forbrug på ca. 30.000 til vedligehold i 2018.
Der var ingen kommentarer til regnskabsaflæggelsen.
3 Indstilling til GF om vejbidrag
Vi fortsætter med 350 kroner, der regnes med et overskud på 17.000 i år.
Spørgsmål
Wendelboes spørger ind til det manglende skilt på Bukke Bruse broen. Susanne Dyhr er imod skiltning på broen og det viste sig ved en vejledende afstemning, at der var bred enighed i ikke at skilte på broen (3 for resten imod), og skiltet kommer således ikke op.
4 Vejudvalg indstilling til GF
Vejudvalg bestående af Holger Thule Hansen og Henrik Lindholm Kristiansen indstilles uændret til generalforsamlingen til genvalg. Der lyder samtidig en tak fra formanden for vejudvalgets indsats i årets løb. Naturstyrelsen har ingen repræsentant i udvalget efter at Jon Lønstrup er gået på pension. De er omvendt gerne med på rådgivning hvis nødvendigt.
5 Orientering og drøftelse af husstørrelsen i relation til Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen
Formand Fleming Friis Larsen fremlægger, at der om husstørrelsen står 100m2 i lokalplan 200 og det samme i vores kontrakter og deklarationer. Helhedsplan 17, der blev lanceret af kommunen angiver 150m2 – Naturstyrelsen har ikke indtil nu været villig til ændringer, vi fornemmer en opblødning og vi tager et møde med kommune, Naturstyrelsen og vores bestyrelse for at søge en ændring. Der har tidligere været en ændring til 155m2, men det var kun en kort periode på et par år, så blev det rullet tilbage til 100m2. Det er også et spørgsmål om balance i skoven så husene ikke bliver for store og ødelægger det unikke miljø. Flere af de tilstedeværende er enige i at husene ikke skal være for store.
Slettevej 16 spurgte ind til hvorfor vi ikke havde kontaktet folketingmand Preben Bang Henriksen og vi svarede, at det i forhold til Naturstyrelsen er nødvendigt at starte med at gå forvaltningsvejen, og at den politiske vej er en mulighed, hvis nuværende ikke lykkes. Bestyrelsen spurgte om hvor stort problemet i virkeligheden er og det ved vi ikke, de fleste ønsker nok mulighed for at kunne bygge op til mindst 130m2.
6 Evt
Har vi en holdning til tårnet i byen? Der er en udpræget stemning imod planerne om at bygge et tårn i Blokhus midte. Der opfordres til at holde øje med en underskriftsindsamling, der er på vej.
Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen 2018 blev afholdt lørdag den 21. juli fra klokken 10 til 11:30 på Restaurant Nordstjernen i Blokhus
Dagsorden
1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmetællere
3 Bestyrelsens beretning til godkendelse
4 Aflæggelse af regnskab
    Foreningens almindelige forhol
           Årsregnskab og kontingent
    Vejvedligeholdelse
           Årsregnskab og vejbidrag
           Valg af vejudvalg
5 Indkomne forslag
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til bestyrelsen:
    Søren Thomsen og Jørgen Hein er til rådighed for genvalg, samt Henrik Lassen som suppleant.
7 Valg af revisor og suppleant:
     Bent Åen og Niels Carlsen er til rådighed.
8 Eventuelt
Efter generalforsamlingen foredrager Peter Wendelboe om Blokhus Klitplantage gennem 85 år.
Formanden byder velkommen, Han indleder med at beklage, at det reviderede regnskab ikke er kommet ud med indkaldelserne og tilspørger forsamlingen, om vi skal fortsætte eller afbryde og indkalde til ekstraordinær generalforsamling – der er enstemmig stemning for at vi fortsætter generalforsamlingen. Formanden præsenterer bestyrelsen, og går videre til valg af dirigent. Ingen indsigelser
1 Valg af dirigent
Hans Henrik Henriksen er foreslået og han vælges uden modkandidater til dirigent.
2 Valg af stemmetællere
Hans Henrik Henriksen tager ordet og der vælges tre stemmetællere, giver ordet tilbage til formanden til bestyrelsens beretning.
3 Bestyrelsens beretning til godkendelse
Formand Fleming Friis Larsen aflagde beretningen og den lød:
Beretningsperioden 2017/18 har igen været præget af en række aktiviteter og initiativer, idet bestyrelsen stedse har en vision om at præge vort område på en måde, så det fremstår attraktivt med bevarelse af de unikke naturværdier, og samtidigt giver mulighed for en høj standard i tidssvarende sommerhuse til glæde for medlemmerne.
Det er jo 85 år siden området blev udlagt til sommerhusbyggeri, og det har på den ene side gennemgået en rivende udvikling hvad angår husene, og på den anden side bevaret de naturmæssige værdier som for de af os, der er kommet her i mange år tilbage fra 50érne ser næsten uforandret ud og nydes med let adgang til både skov og hav.
Jeg vil fokusere på enkelte områder, idet bestyrelsen efter hvert møde - der er holdt 6 i perioden -lægger referatet ud på hjemmesiden.
Forholdet til Naturstyrelsen er fortsat godt med halvårlige møder, som fremover vil være 1 årligt, hvor jeg vil deltage sammen med Henrik. Det kommer jeg ind på senere især om husstørrelsen.
I perioden er der holdt et ekstraordinært møde i Skagen med drøftelse af grenaffald, vejbump, husstørrelsen, vedligehold af vejkanter.
Jammerbugt kommune sendte den 25.9 udkast til en helhedsplan 17 for alle sommerhusområderne i kommunen. Foreningen afgav høringssvar som kan læses på hjemmesiden. Vi præciserede vort ønske om mulighed for større huse som anført i helhedsplanen, uanset at vi fortsat er bundet af lokalplan 200 og vore kontrakter. Endvidere understregede vi ønsket om bevarelsen af de naturmæssige værdier.
Vejenes tilstand synes tilfredsstillende og tak til vejudvalget for indsatsen på området. Der var debat om pligt til vedligehold af Ribergårdsvej fra ”Ved Skoven” og frem til plantagen. Ejeren af Lynghytten vil betale vejbidrag og vejen er i øvrigt i god stand.
10.4. var der møde med Naturstyrelsen, hvor reglerne om brug af åben ild i skoven drøftedes og senere er specificerede, jf. de tidligere opslag, som vi flere gange har uddelt og vil gør det igen, især med den tørre sommer in mente.
9.5. deltog Henrik og jeg i det årlige møde med Jammerbugt kommune. Her drøftedes lokale emner om kloakering, vand, lokalplaner, renovation mv. Der er ingen planer om kloakering i vort område.
Forud for mødet havde bestyrelsen den 4.5. skrevet et brev til kommunen om lokalplan 200. Her understregede vi ønsket om mulighed for større huse og ridsede historikken op fra 2002 og til i dag, hvor den daværende miljøminister i 2003 skrev og lovede mulighed for at øge husstørrelsen med 55m2 til 155m2 alt inkl. Det tilsagn blev tilbagetrukket i 2005 efter ministerskift.
Sagen er nu igen rejst ved vor henvendelse til Jammerbugt kommune og Naturstyrelsen som synes lidt mere positiv. På mødet den 9.5. blev det aftalt, at der efter sommerferien holdes et møde mellem vor bestyrelse, direktør for området i kommunen, Thomas Krarup, samt skovrider Blom-Hansen med henblik på en løsning.
Grundsalget går trægt i Blokhus med 29 grunde solgt og i Rødhus 120 ud af 138 mens langt de fleste er solgt i Tranum og Ejstrup i vort distrikt.
Skovens dag den 12.5. var en succes. Der var et godt fremmøde, god stemning og arbejdslyst med ikke kun 4 bunker men 17 bunker grene, der blev samlet og fjernet. Næsten for meget og i 2019 ændrer vi lidt på strukturen, så der ikke efterfølgende skal hentes dynger, som kan være til gene. Tak til de der deltog i højt humør på en solrig dag. 2019 gentager vi, og måske er det invasive arter som roser mv., der skal ryddes. De vokser meget for tiden også ved nedgang til havet, og det er vor forpligtelse at rydde disse vækster i vejkanter..
Processen om et vejbump i svinget ved Havørns Alle er igangsat, Henrik fik kortvarigt ordet og forklarede, ar processen med vejbump er sat i gang med en ansøgning til kommunen, politimyndigheden skal også involveres. Der planlægges skiltning ved den omfartssti, der er for fodgængere og cyklisteri bemeldte sving.
Der køres ALT for stærkt har jeg ved selvsyn konstateret.
Bestyrelsen har drøftet, at der parkeres biler ved Slettevej ved nedgangen til bækken, og de bør henvises til P pladsen ved indgang til skoven. Vi tager fat i sagen.
Året har været travlt, men vi har forsøgt at leve op til den vision, jeg nævnte i min indledning. Det kan kun lade sig gøre med en bestyrelse, som alle yder i arbejdet. Tak til Søren, Søren, Henrik og Jørgen for indsatsen og at I tager endnu en tørn i bestyrelsen
Tak til medlemmerne for opbakning - og deltagelse i Skovens dag.
Med disse ord vil jeg indlade beretningen til forsamlingens godkendelse, og tager gerne forinden dette sker mod spørgsmål, tanker, forslag og ideer,
Stagsted omtaler forskellige former for chikane, samt risikoen ved benyttelse af omfartsstien.  Endvidere, at der er, sandhuller ved stiens begyndelse.
Forsamlingen godkendte beretningen ved applaus.
4 Aflæggelse af regnskab
  Foreningens alm. forhold
      Årsregnskab og kontingent.  
Foreningens årsregnskaber, budgetter og delregnskab 2018 gennemgås ved kasserer Søren Hald.  Årsregnskab godkendt med 45 stemmer for, ingen imod. Foreningens regnskaber kan ses på hjemmesiden under NYT. Foreningskontingent er fortsat 250 kroner årligt
   Vejvedligeholdelse
       Årsregnskab og vejbidrag
Årsregnskab, budget og delregnskab 2018 blev gennemgåët og regnskabet blev godkendt med alle ejere for og ingen imod, vedtaget med akklamation. Regnskaberne kan ses på hjemmesiden under nyt. Kontingent er fortsat 350 kroner årligt for ejere
       Valg af vejudvalg
Henrik Kristiansen og Holger Thule Hansen blev valgt med akklamation, der er ingen repræsentant for Naturstyrelsen efter at Jon er gået på pension.
5 Indkomne forslag: der var ingen forslag
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Søren Thomsen og Jørgen Hein blev genvalgt  med akklamation, ligeledes Henrik Lassen som suppleant.
7 Valg af revisor og suppleant
Bent Åen og Niels Carlsen blev genvalgt med akklamation.
8 Eventuelt
Helle Nielsen, skovduesvinget 2: Hvorfor er nogle skilte røde og nogle er naturfarvede. Svar: Efter aftale med Naturstyrelsen er deres røde, som de er overalt i landet, og vores er naturfarvede, så kan man se forskel.
Helle, Havørns Allé 24: Hvad sker der, når købstilbuddet udløber? Svar: Vi ved det ikke, men følger det nøje, vi ønsker en forlængelse. Holger tilføjede, at forlængelsen af loven var en ministerbeslutning og ikke en lov, og at vi skal arbejde hen mod en ny menisterbeslutning.
Flemming Andersen, Nattergalesvinget. Hvem fjerner de grene der ligger – hvordan forholder bestyrelsen sig? Svar: Naturstyrelsen står for grenfjernelse efter at der er trimmet for skraldebiler, Naturstyrelsen har været langsomme og er gået på ferie. En ny skriftlig aftale med Naturstyrelsen er, at Naturstyrelsen klarer trimning af bevoksning langs veje, og vi klarer slåning af vejkante, der har gennem lang tid været uklarhed om dette, men altså ikke længere.
Tage Justesen, Mejse Allé fremhæver nødvendigheden af at gøre noget snarest ved svinget på Havørns Allé, eksempelvis at fjerne hybenroser, der hindrer udsyn, muligvis fjernelse af alle træer indtil omfartsstien? Svar: Vi tager det op endnu en gang med Naturstyrelsen.
Bent Åen reklamerer for Facebook siden.
Anni Jørgensen, Havørns alle 8, der er kludder med Geodatastyrelsen og Tinglysningen idet alt det, de laver har Havørns Allé 8 som reference, og det er efterhånden ved at være ubehageligt for de uskyldige ejere når de glemmer at rette dokumenter til inden udsendelse. Geodatastyrelsen og Tinglysningen skal kontaktes igen.
Vestergård spørger om tidsramme for afhentning af grenaffald på Slettevej, Svar: Alle i Naturstyrelsen er på ferie, men bestyrelsen lægger pres på. Formentlig bliver det først efter ferien.
Alle i forsamlingen giver udtryk for skuffelse og vrede over Naturstyrelsens måde at håndtere dette på. Vi har selv sørget for at rydde op i skoven op til sæsonen, og nu ligger der på Naturstyrelsens foranledning grenaffald og roder i ugevis. Der gøres opmærksom på at det også er en brandfælde og dermed yderst kritisabelt.
Der var stemning for at vi selv fjerner Naturstyrelsens grenaffald, ifald de ikke selv er til sinds at gøre det snarest.
Der spørges ind til hybenroser ved nedgangen havet, og om de kan indgå i skovens dag næste år, og det kan de, hvis vi ikke kan få Naturstyrelsen til at fjerne dem inden, det er deres ansvar.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til ordstyreren og tak til forsamlingen for en god generalforsamling. Der udbringes vanen tro et leve for Foreningen.
Søren Taagehøj Thomsen                                                          Hans Henrik Henriksen
Sekretær                                                                                 Ordstyrer
Efter generalforsamlingen holdt Peter Wendelboe et interessant foredrag om Blokhus Klitplantage gennem 85 år. Sommerhuskoloniens historie i lyst og nød 1933 - 2018 fortalt gennem billeder og samtidige citater – tak til Peter for det.
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold