Om Foreningen - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Om Foreningen
Foreningen er ifølge vor oprindelige protokol stiftet i 1943 og hed oprindeligt ”Blokhus Klitplantages Lejerforening” forkortet BKL. Der forekommer dog en avisnotits fra 1946 om stiftelse af foreningen på Industricafeen i Nørresundby.  Der er nok sket det, at man i 1943 har bestemt sig for at stifte en forening, men grundet krigen og de vanskelige kår i 1943, har man udskudt det praktiske til efter krigen. Stiftelsesåret 1943 har dog været fastholdt hele vejen i protokol fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Endvidere har der været afholdt jubilæumsfester i såvel 1968 som et 25 års jubilæum og i 1993 et 50 års jubilæum.  I forbindelse med vedtagelsen af ny og mere tidssvarende vedtægter på generalforsamlingen i 2006 fik foreningen nyt navn til Foreningen Klitplantagen Blokhus.  
Fokus for Foreningen er at varetage medlemmernes interesser overfor Jammerbugt Kommune, Naturstyrelsen herunder Miljøministeriet, og andre lokale og nationale myndigheder. Siden ejerskab til grundene i 2011 blev en mulighed blev vejvedligehold også et hovedfokusområde.
 
I 2005 var fokus på 30-årige lejemål, fordi lejerne så kunne opnå lån til byggeri. Naturstyrelsen accepterede. Et andet fokuspunkt var en anden reguleringsmekanisme af grundlejen som kunne afbøde nogle af de store lejestigninger, som man havde set. Spørgsmålet var oppe i folketinget og blev afgjort til vores fordel af ministeren efter fremmøde af en delegation fra foreningerne i SLVK.
 
Foreningen har etableret et samarbejde med de øvrige vestkystforeninger (SLVK)  og også et samarbejde med øvrige lejer/ejerforeninger i Jammerbugt Kommune (Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune, SSJK). Hele processen om  muligt køb af grundene har gennem årene været en mærkesag for foreningen med garantier for ret til fortsat leje og køb uden offentligt udbud som gælder for salg af statens grunde i øvrigt. Loven fra 2011 er forlænget til 2024 og vi vil arbejde for en fortsat forlængelse af de gældende regler om ret til leje og køb. Det er dog en politisk beslutning.
 
Lokalt har vi et godt samarbejde med den stedlige skovløber. Samarbejdet med  Naturstyrelsen er dog aftagende. Vi kan godt mærke, at Naturstyrelsens interesse for sommerhusområdet er aftagende med det stigende antal ejere, som jo har Jammerbugt Kommune som primær samarbejdspartner.
 
Der har gennem årene været flere væsentlige fokuspunkter såsom vurderinger af grundene med henblik på køb. Her var et langt forhandlingsforløb hvor vi især hævdede de mange restriktioner på grundene i forbindelse med SKATs prisfastsættelse på grundene, og der har samarbejdet gennem SLVK vist sin værdi. Gennem SSJK har vi et årligt møde med Jammerbugt kommune, hvor væsentlige emner kommer op, hoved fokuspunkt i denne sammenhæng er nye lokalplaner, hvor det for os gælder om at afbalancere en ønsket husstørrelse med bevarelse af områdets natur og karakter. Andre fokuspunkter er naturplejen, ridestier, skiltning, grundkøb og trafikdæmpning.
 
Der er blevet udarbejdet en evakueringsplan for området i tilfælde af omfattende skovbrand, og den har høstet anerkendelse både hos myndigheder og andre foreninger på vestkysten.
 
Arbejdet med grundkøb har gennem årene optaget bestyrelsen for foreningen. Med start i 2011 begyndte køb af grundene, forløbet kan ses i detaljer andetsteds på hjemmesiden, i skrivende stund maj 2023 har 83 købt deres grund. Foreningen har 132 medlemmer ud af 138 mulige. Undervejs har der været et godt samarbejde med Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune. Der er oprettet et vejlaug, og Foreningen er blevet til en ejer/lejerforening, hvilket er en klar styrke at kunne tale med en stemme.
 
De jævnlige møder med Naturstyrelsen har beskæftiget sig med placering af ”Gateway Blokhus”, sheltere ved Th. Henriksens vej, fartmåling på Havørns Allé, og etablering bump på samme til fartdæmpning. Placering af kæder ved adgange til husene, placering og tilladelser til varmepumper, bortskafning af grenaffald og meget mere. Vi har været repræsenteret i Foreningen Blokhus/Hune i Udvikling, som har medvirket til musikken på torvet og oprettelsen af Gateway Blokhus. Vi har også været aktive i at forhindre etablering af et højt tårn midt i Blokhus by, dette sammen med Blokhus Grundejerforening.
 
Fornyelse af lokalplaner har været i gang i en del år og vi har indleveret vore ønsker til ny lokalplan. Det gælder om, at afveje ønsker til større huse med bevarelse af områdets særpræg, som vi jo alle holder af. Dette arbejde fortsættes i de kommende år.
 
Bestyrelsen vil opfordre ejere såvel som lejere til at overholde kontrakter og lovgivning herunder lokalplan og tinglyste forordninger ved ny projekter med grund og ejendommen på denne. Man bør altid sikre sig skriftlige tilsagn fra såvel Naturstyrelsen og Kommunen, hvis der senere skulle blive stillet spørgsmål ved forhold ved eller på husene.
 
 
Her ved 80 året for vor stiftelse er det en glæde for bestyrelsen at notere det største antal medlemmer nogensinde samt opbakning til Skovens dag som et hyggeligt og sjovt socialt arrangement.
 
 
Foreningen  er i god form med både vilje og muligheder for at kunne varetage vore medlemmers interesser som fastsat i vore vedtægter.
 
Plantageområdet er i dag det mest attraktive originale sommerhusområde i Blokhus med både skov, strand, enge tæt på og store smukke grunde i et ugenert område med bevarelse af de gamle værdier for det at være sommerhusejer.

Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold