Generalforsamling 2017 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Grundejermøde den 15.juli 2017 fra klokken 9 – 10 på Nordstjernen i Blokhus  
Dagsorden
1 Vejvedligeholdelse
2 Årsregnskab
3 Indstilling til GF om vejbidrag
4 Vejudvalg indstilling til generalforsamlingen
5 Skovens tilstand i almindelighed
6 Eventuelt
Formand Fleming Friis Larsen bød velkommen til grundejermødet forud for årets generalforsamlingt. Der blev indtaget kaffe og rundstykker. Der er nu solgt 23 grunde og der er måske et par stykker på vej, muligvis forsinket af SKAT’s 20 % prisstigning på grundene. I Vejrs er der stadig ikke solgt grunde, det går bedre i de øvrige områder. Jon Lønstrup fra Naturstyrelsen er gået på pension og han bliver ikke erstattet, der er nu kun 3 ansat i skoven.
1. Vejvedligeholdelse
Henrik Lindholm Kristiansen gennemgik vejenes tilstand, der lægges snarest støvdæmpning på. Vejvedligehold har i år været en stor omgang, og vejenes tilstand er gode. Vi bør slå vejkanter, Jon har hidtil gjort det, fremtiden er usikker med hensyn til dette, ligeledes er det usikkert om lejerne kan få afhentet grenaffald. Der er forslag fra bestyrelsen om, at næste års “skovens dag” foruden oprydning ved Bækken også skal fjerne alt det kvas og skidt, der ligger i vejkanterne. Dorthe Wendelboe efterlyste igen det ‘ødelagte skilt ved Bukke Bruse Broen – ingen ved tilsyneladende om der er bestilt et nyt skilt, det, der i sin tid kom var alt for stort. Foreningen besluttede på stedet at sponsorere et skilt til opsætning snarest. Problematikken omkring Ribergaardsvej, der blev omtalt sidste år, kom op igen. Bestyrelsen har drøftet sagen med Naturstyrelsen, som anbefaler at vi går til kommunen og får lavet en vejsag. I vores gamle referater er der bemærkninger fra 1076 0g 1977, henholdsvis fra plantøren og formanden, og det viser, at det er kommunen, der oprindelig asfalterede vejen. Ordlyden af det første deklarationsforslag og det tinglyste forslag fra 19. december 2011 er ikke meget forskellige, det ene fastslår, at vejene i matrikel 62B skal vedligeholdes og den anden fastslår, at Ribergaardsvej specifikt indgår i vedligeholdelsen, og bestyrelsen opfatter den tinglyste som en præcisering af den første. Der var divergerende opfattelser, specielt Peter Wendelboe var af en anden opfattelse og divergensen går mest på graden af skærpelse i ordlyden af den tinglyste servitut og om den derved kunne være gældende. Peter har hele tiden ment, at den skulle aflyses og erstattes af en ny. Der var derefter en diskussion om graden af den skærpelse, der ligger i tinglysningen. Holger Thule Hansen pointerer, at vores underskrift på købsdokumentet var med forbehold af tinglysning af servitutter, og at der således ikke er noget at gøre ved det. Bestyrelsen fortsætter forhandlingerne med Naturstyrelsen og Kommunen. Både Naturstyrelsen og Kommunen anvender i høj grad Ribergaardsvej til turismen i skoven, og bør således betale en større andel.
2. Årsregnskab
Kasserer Søren Hald fremlagde årsregnskab. Ligeledes fremlægges et perioderegnskab fra årets begyndelse og til nu samt et budget. Begge regnskaber kannses påhjemmesiden under NYT.
3. Indstilling til GF om vejbidrag
Der instilles et uændret vejbidrag på 350 kroner til vedtagelse på generalforsamlingen. Der blev gjort opmærksom på, at når der overtages flere tiltag fra Naturstyrelsen, såsom slåning af vejkanter, kan vejbidraget risikere at stige.
4. Vejudvalg, indstilling til GF
Der indstilles fra bestyrelsen, at vi klarer os uden repræsentant for Naturstyrelsen, vi har efterhånden selv erfaringen, i øvrigt er Christina Kjærby (Skagen) og Flemming Christiansen kontakpersoner for alle henvendelser til Naturstyrelsen, vores egen Henrik Lindholm Kristiansen kan også bruges, han har den nære kontakt med styrelsen.
5. Skovens tilstand i almindelighed
Skovens tilstand drøftedes, der er mange steder problemer med rynket rosebåde på grunde og på diverse adgangsveje – Naturstyrelsen plejer at tage sig af nogle af problemnerne, vi tager det med påvores møder. Der var et ønske om rydning af vejen over klitten ved enden af Havørns Allé. Ellers fandt man skovens tilstand fin, specielt med den store andel løvtræer i forhold til for en del år siden.
6. Eventuelt
Ingen kommentarer
Generalforsamling 2017
Generalforsamlingen 2017 blev afholdt lørdag den 15. juli 2017 fra klokken 10 til 12 på restaurant Nordstjernen i Blokhus.  
Dagsorden
1:Valg af dirigent
2: Valg af stemmetællere
3: Bestyrelsens beretning til godkendelse
4: Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af :
       Foreningens almindelige forhold
                Årsregnskab
                Fastlæggelse af kontingent
     Vejvedligeholdelse
                Årsregnskab
               Fastlæggelse af vejbidrag
               Nedsættelse af vejudvalg
5: Indkomne forslag (bestyrelsewn) “Ny § 6 stk 3 (gammel stk 3 bliver 4 mv)
”Umiddelbart forud for den ordinære generalforsamling afholdes møde med grundejerne til drøftelse af grundejerforhold”
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til bestyrelsen
       Fleming Friis Larsen, Søren Hald og Henrik Lindholm Kristiansen er på valg og er til rådighed for genvalg
       Henrik Lassen, Fasansvinget 2 stiller op som suppleant
7: Valg af revisor og revisorsuppleant
      Bent Aaen og Niels Carlsen er villige til genvalg
8: Eventuelt. Herunder en drøftelse af tidspunktet for den årlige generalforsamling.
Formanden bød velkommen til forsamlingen og en repræsentant for STOFA, Naturstyrelsen er ikke repræsenteret grundet ferie og det beklages af formand og forsamling. Der afsynges sommervise med kyndig musikledsagelse af Peter Wendelboe.
STOFA’s repræsentant fik ordet og holdt et foredrag om skiftet fra Bredbånd Nord til STOFA alt sammen begrundet i en fusion af elselskaber. Han gennemgik vores bredbåndsløsning i form af fibernet og fordelene ved dette. Også STOFA’s produkter og vores muligheder i den forbindelse blev gennemgået. De er forskellige vinterløsninger blev omtalt, og man kan se alle hans slides her. Han anbefalede at henvende sig til deres support, og hvis de ikke kunne hjælpe så ham selv. Der var spredt kritik af de besværligheder, der havdse været i forbindelse med overdragelsen, og forbindelsen blev lovet stabil en gang i august.
1. og 2.
På forslag af bestyrelsen blev Hans Henrik Henriksen valgt, han konstaterede at GF var lovligt indvarslet og indkaldt, han foretog en prøveafstemning, som viste, at der var 11 ejerrepræsentanter og 26 lerjerrepræsentanter til stede, altså i alt 37 stemmeberettigede. Han gav ordet tilbage til formanden.
3.
Fleming Friis larsen aflagde beretning og den lød:
Beretningsperioden fra 2016/17 har atter som tidligere år været præget af en række aktiviteter og initiativer. Efter hvert bestyrelsesmøde, som der har været 6 af i perioden, har vi lagt et kort referat ud på hjemmesiden så beretningen vil derfor kort opsummere årets forløb og i stedet give mulighed for bemærkninger og kommentarer fra medlemmerne.
Skattesagen hvor SKAT havde anvendt et forkert basisår blev afsluttet i perioden med ingen eller kun beskeden tilbagebetaling af for meget betalt i grundskyld. Dog kan det få betydning fremover.
Bredbånd Nord blev fusioneret med STOFA (som allerede redegjort for før GF). Det medførte henvendelser fra flere medlemmer, idet der blev lukket ned for netadgang for de kunder der havde ” vinterlukket”. Efter travl aktivitet og protest lykkedes det at få en tidligere genåbning i stand til påsken i år. Også tak til Peter Wendelboe som med vanlig ildhu engagerede sig i sagen.
Vej forhold, bump, skilte og skoven i øvrigt vil Henrik Lindholm komme ind på i sin redegørelse, så jeg vil kun nævne at vi igen i år, trods regn og blæst, havde en hyggelig Skovens dag med oprydning mv. Bestyrelsen foreslår at vi i 2018 lørdag den 12.5. holder Skovens dag og bruger den til oprydning af det meget grenaffald, der ligger på vejkanterne.
Vi har tegnet en arbejdsskadeforsikring i forbindelse med Skovens dag, såfremt en deltager skulle komme til skade ved en arbejdsulykke. Den dækker også krisehjælp! (730,80 kr. pr. år)
Bestyrelsen deltog i februar i et møde med Sparekassen Vendsyssel/Advodan om ansvar ved glatførebekæmpelse og ansvar herfor grundet en ny dom herom fra Højesteret. Vi blev bekræftet i, at det ikke er relevant for vort område, med den karakter det har, og at der ikke er anført noget om glatførebekæmpelse og snerydning i vore vedtægter.
Andre emner fra beretningsperioden er det årlige møde den 24.5.med Jammerbugt kommune og SSJK som vi ligeledes deltog i. Årets emner var spildevand og afvanding af grundvand fra sommerhusområder, mobildækning, kystanalyse, byplanvedtægter/lokalplaner, naturpleje, byggesagsbehandling.
Særskilt  skal jeg nævne at de fleste kloakker er dimensioneret til 700mm vand pr. år og i dag kommer der ca. 900mm grundet klimaændringer. Det giver kommunen udfordringer. Der er ingen planer om kloakering af sommerhusområder.
En analyse viser at der ved stranden er mest behov for erosionsbeskyttelse ved Blokhus og kommunen har en mulighed for at være koordinerende i forhold til kystsikring, mens ansvaret efter Kystbeskyttelsesloven påhviler grundejerne. Sandfodring er mest effektivt. Der blev ikke oplyst konkrete tiltag i vort område.
Om lokalplaner vil kommunen i august/september lave borger inddragelse og i september/oktober starte med nye lokalplaner i de områder der IKKE har i dag, men kun deklarationer. Vor bestyrelse arbejder fortsat med vor lokalplan og modtager gerne forslag til ændringer. Det mangeårige ønske om mulighed for udvidelse udover de 100m2 er fremsat, men støttes IKKE af Naturstyrelsen, som også siger, at større huse vil medføre større grundleje og grundpriser.
SKAT har i forbindelse med en forespørgsel ved et muligt salg hævet prisen med 20 %, idet den er skønsmæssigt fastsat. Vi protesterede overfor Naturstyrelsen, som ikke har indflydelse herpå, og SKAT har indtil videre fastholdt prisen. Det samme er sket i Rødhus, hvor købere betalte den højere pris.
Der er nu købt 24 grunde ud af 138, mens der i Rødhus er solgt117 af 138, Ejstrup 20 af 21 og Tranum 24 af 27 og ingen i Vejers.(89)
Året har været travlt men også produktivt i en god samarbejdende bestyrelse, som jeg her til slut vil sige tak for samarbejdet og tak fordi I atter vil tage en tørn med henblik på fortsat at forbedre og vedligeholde forholdene for alle foreningens medlemmer.
Tak til medlemmerne for opbakning og støtte i årets løb og deltagelse i de mere udadvendte aktiviteter som Skovens dag.
Jeg tager gerne spørgsmål/kommentarer og indlader herefter bestyrelsens beretning til forsamlingens godkendelse.
Ordet blev givet til Henrik Lindhardt Kristiansen som omtalte arbejdet med vejvedligehold og vejenes fine tilstand, der kommer snarest støvdæmpning på. Der arbejdes med det første sving i skoven og der skal skiltes bedre, så flere gående og cyklende tager stien ind gennem skoven. Der arbejdes med bump i svinget for at få hastigheden nedsat.
Årets beretning blev godkendt med akklamation
4.
Kasserer Søren Hald aflagde regnskab for foreningen som kan ses på hjemmesiden under NYT, han havde lavet et perioderegnskab som også kan ses under NYT samt et budget, som han selv mente ikke var ret meget værd, idet halvdelen af året var gået. Der var kritiske bemærkninger til nogle af udgiftsposterne fra Peter Wendelboe og kritisk spørgen ind til formuen og at der hvert år lægges 5- 8000 kroner i kassen. Bestyrelsen forsvarede at være godt polstret til uforudsete begivenheder. Der blev indstillet fortsat kontingent på 250 kroner og det blev vedtaget med applaus.
Søren fortsatte med regnskab for vejfonden, et perioderegnskab og et budget. Indstillingen om uændret vejfondsbidrag på 350 kroner fra grundejermødet blev fremsat og vedtaget med applaus. Der blev straks gjort opmærksom på, at kun grundejere kunne applaudere og det gjorde de så, ingen var imod.
5.
Bestyrelsens forslag blev fremført, Peter Wendelboe havde et ændringsforslag til dette, nemlig at grundejermødet skulle ligge efter generalforsamlingen, med den begrundelse, at man så kunne tage hensyn til de bemærkninger der faldt på GF i en vedtagelse på grundejermødet. Dette blev imødegået af Holger Thule Hansen ved at der ikke kan stemmes og vedtages noget på grundejermødet og Søren Thomsen supplerede med, at vi alle er medlemmer af foreningen og at GF er foreningens højeste myndighed, derfor skal alle vedtagelser foregå på GF. Man gik til afstemning og Peders forslag kom først, der var 1 stemme for og 39 imod. Foreningen forslag blev vedtaget med 29 stemmer for.
6.
Alle bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt, også Henrik Lassen blev genvalgt som suppleant. Alle valgt ved applaus.
7.
Bent Aaen og Niels Carlsen blev med applaus genvalgt som revisorer.
8.
Eventuelt. Bestyrelsen ønskede en drøftelse af tidspunktet for generalforsamlingen, andre foreninger havde lagt deres GF i foråret, så passer det bedre med regnskabsåret, vores regnskab og beretning er 6 måneder gammel. Man drøftede en tilknytning til påsken, men der var udbredt bekymring for svigtende deltagelse ved en tidligere GF. Nogle foreslog at lave regnskabsåret om, så det kom til at passe, Peter Wendelboe ønskede 2. søndag i juli genindført af hensyn til traditionen og de næringsdrivende. Formanden bad om en generel tilkendegivelse og der viste sig et bredt ønske om at beholde nuværende ordning. Bestyrelsen tog alle bemærkninger med sig og vil overveje til næste GF som er 3. lørdag i juli 2018. Der blev igen i år fremsat et ønske fra en enkelt om mail advisering, når der er nyt på hjemmesiden, Søren Thomsen overvejer igen.
Ordstyreren takkede for god ro og orden, og formanden takkede ordstyreren for vel udført arbejde og overleverede et par flasker vin. GF blev afsluttet med tak for fremmødet og et leve og trefoldigt hurra for foreningen.
Søren Thomsen, sekretær   Hans Henrik Henriksen, ordstyrer
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold