Bestyrelsesmøder 15/16 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Bestyrelsesmøder 2015/16
Bestyrelsesmøde den 9.7.2106 i Blokhus
Sidste referat fra 14.5.2016 godkendes.
Referat af mødse i SLVK (Samarbdejdende Lejerforeninger i Vestkystens Klitplantager) Status på Grundsalg: Blokhus: 22/138, Rødhus: 114/138, Ejstrup: 20/21, Tranum: 23/28, Bjerghuse: 41 eller 42/72, Vejers 0/89. I Vejers er situationen helt fastlåst, SKAT fastholder de oprindelige priser, som synes at være helt ude af proportioner. Vejers har ikke haft samme proces som her i nordjylland. Købspriserne er csa. dobbelt så høje som i Nordjylland. Vejers forbereder sig på sag imod Staten/SKAT. Ligeledes i Vejers er man blevet mødt med et ønske om lejeforhøjelse med udgangspunkt i begrebet "differentieret leje", som tidligere er beskrevet her på siden, dette har lejerforeningen afvist, idet en beregning har vist en stigning fra ca. 25.000 kr./år til ca. 90.000 kr./år i ændret grundleje. SLVK støtter Vejers foreningens sag. Med hensyn til basisår og grundskyld er der rejst sager i Tranum/Ejstrup, samt Bjerghuse og de har fået afgørelse med bagud reguleret tilbagebetaling. I Blokhus er der rejst sager og der er tilkendegivet at også her skal der ske omvurdering efter samme principper, hver enkelt solgt grund skal omberegnes enkeltvis. I Rødhus har formanden rejst sag for egen grund med skærpende opmærksomhed for samtlige 114 grunde - der er ikke kommet tilbagemelding endnu.
Overordnet følger alle foreninger samme principper for vejvedligehold og adskilleles af foreningemidler og vejvedligeholdsmidler. Der er i Blokhus og Rødhus nedlagt fiberkabler og dette blev de øvrige foreninger orienteret om. Generelt var der i samtlige foreninger et godt samarbejde med Naturstyrelsen, de forskellige foreningers tiltag i samarbejdet blev berørt. Under eventuelt blev BLokhusforeningens sag mod en grundejer, der ikke ville betale vejbidrag til foreninge gennemgået, vore tiltag med tilbud om branddaskere bliver fulgt op af de andre foreninger. Vore "naturens dag" projekt blev også udbredt til øvrige foreninger. Næste møde er i Bjerghuse.
Erhvervsansvarsforsikring kan erhverves for ca. 1500 kroner og Bestyrelsen tegner en sådan fremover af hensyn til eventuelle ulykker på Naturens dag.
Skiltenes farve På dette års Naturens dag blev halvdelen af plantagens skilte udskiftet til egetræsskilte og der udspandt sig efterfølgende en diskussion om bemaling af skiltene. Naturstyrelsen angiver, at bemaling ikke har indflydelse på skiltenes holdbarhed, og at de med tiden vil få en smuk sølvgrå farve. Yderligere vil det at skiltene fremstår i natur angive, at det er et privat område og ikke under Naturstyrelsen vinger. Ved at undlade at male skiltene slipper vi for diskussionen om, hvem der skal gøre det og yderligere vedligehold. Resten af skiltene påtænkes udskiftet til næste år.
Grundpriser Foreløbig er salgspriserne på grundene i ro og bestyrelsen har ikke hørt andet.
Generalforsamling 2016 Bestyrelsen forberedte generalforsamlingen
Søren Thomsen, sekretær
Bestyrelsesmøde den 14.5.2106 på Nordstjernen i Blokhus
Sidste referat fra 19.3.2016 godkendes
Skovens dag. Skovens dag vurderes at have været en succes, der mødte 24 frem og vi havde en hyggelig dag med oprydning ved Bækken og etablering af nye skilte. Vi nåede det vi havde sat os for. Vi startede med kaffe og kage hos Henrik fra bestyrelsen og sluttede samme sted med øl. Bestyrelsen vurderer, at dette tiltag er en vigtig social foranstaltning i skoven, hvor man lærer hinanden at kende på kryds og tværs. Næste år vil vi lave skovens dag påske lørdag, som er den 15. april2017, vi starter på samme måde med kaffe og kage og afslutter med øl og sandwich. Arbejdsopgaverne næste år er de samme som i år, nemlig oprydning ved Bækken og udskiftning af resten af skiltene i plantagen.
Afhentning af grenaffald fra ejerne i plantagen. Vi har tilladelse til at placere træaffald lige nord for krydset mellem Svalesvinget og Slettevej i en periode på 14 dage. Vi har valgt perioden fra 5. – 19. juni, og grenaffaldet vil blive afhentet lige efter den 19.
Skilte og deres farve. Der mangler et skilt på Svalesvinget, det har tabt balancen og der sættes snarest et nyt op. Den normale farve på skilte i Naturstyrelsens områder er rød, men Naturstyrelsen har gjort os opmærksom på at røde skilte signalerer offentligt område og vores er privat område – derfor foreslår Naturstyrelsen, at vi lader skiltene stå ubehandlede. De vil med tiden få en smuk sølvgrå farve, og om de har maling eller ej er ligegyldigt af holdbarhedsmæssige hensyn. Vi vil forny resten skiltene på næste års ”Skovens Dag” i 2017. De grønne skilte bliver fornyet i nødvendigt omfang, det er ret dyrt, omkring 1000 kr. pr. skilt.
Møde 4.5 med Jammerbugt Kommune  På mødet var emnerne vejvedligeholdelse – generelle regler og hyppigt forekommende problemstillinger. Bredbånd og mobildækning – referat fra afholdte møder. Mountainbikes i vores område, muligheder for at omlægge til andre områder, så de lokale ikke generes. Jammerbugt Kommune er mildest talt lunkne på at revidere lokalplaner, det er omfattende og omkostningstunge opgaver, som man for øjeblikket helst vil undgå. Kommunen udtaler, at det er lige omfattende, om man kun skal ændre enkeltelementer i en eksisterende lokalplan eller lave en helt ny.
Vi har i Plantagen en af de mest erfarne i landet med at lave lokalplaner, derfor vil bestyrelsen kontakte ham for at vi selv kan lave en fuldt færdig lokalplan, som Kommunen efterfølgende kan klappe af – derved vurderer vi at vi har de bedste chancer for at få en ny lokalplan igennem. Kommunen oplyser, at stranden ud for vores område bliver smallere, ca. 30 meter siden 1985, hvor de begyndte målinger, så kan vi jo begynde at regne på hvornår vi ryger i vandet. Der drøftes invasive arter og deres bekæmpelse.
Generalforsamling i SSJK Vi deltog, der var ingen interessante emner at berette her.
Møde med Naturstyrelsen 9.4 Naturstyrelsen oplyser, at Bredbånd Nord ikke har søgt en såkaldt skovlovstilladelse inden de begyndte at grave, de var ellers gjort opmærksomme på det nødvendige heri. Det der er humlen i sagen er at Naturstyrelsen skal vide nøjagtig hvor ledninger er gravet ned og det må kunne klares på anden måde. Vejenes tilstand blev vendt og vi laver en mindre reparation af forekommende huller nu og kører støvdæmpning på hen mod sommerferien. I Blokhus er 22/138 solgt, et nyt salg er på vej, i Rødhus er 114/138 solgt, i Ejstrup er 20/21 solgt, i Tranum er 23/28 solgt. Der er i øjeblikket hos ingen overtrædelser af skovloven. Man drøftede udarbejdelse af konkrete vejledninger og retningslinjer. Retningslinjer omkring varmepumper og antenner synes ikke at være kendte af medlemmerne. Ansvaret for grundvandssænkningen i Blokhus/Rødhus skal afklares og Naturstyrelsen kontakter Kommunen for dette. Der er vigende interesse for at få planter hos Naturstyrelsen og derfor vurderes det i Naturstyrelsen om tiltaget skal fortsætte. Myndighedsrollen for strandbeskyttelse og klitfredning er flyttet fra Naturstyrelsen til Kystdirektoratet pr 1. januar 2016.
Vi har lovning på at en repræsentant for Naturstyrelsen deltager i Blokhus Foreningens Generalforsamling.
SLVK Næste møde i denne forening, hvor vi har formandskabet berammes, det er de samarbejdende foreninger langs vestkysten.
Generalforsamlingen Generalforsamlingen er allerede annonceret til 16. juli 2016 klokken 10:00 på Nordstjernen i Blokhus, Generalforsamlingen forudgås af et grundejermøde startende samme sted klokken 09:00. Østergaard har tilbudt sig som dirigent. Jørgen Hein og Søren Thomsen er på Valg og er villige til genvalg. Bent Aaen er villig til genvalg som revisor. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 18. juni klokken 10. Indkaldelsen til generalforsamlingen går ud til medlemmerne inden den 27./28. juni, så er der god tid i forhold til kravene i vedtægterne, ST sørger for sange og stemmesedler, formanden husker flaget og klokken.
Der er en ny ejer på vej, Jørgen Hein tager sig af kontakt og velkomst
Økonomi Søren Hald præsenterede et delregnskab, som viste en tilfredsstillende økonomi, beboere som ikke har betalt kan gøre det ved indgangen til generalforsamlingen.
Næste møde 9. juli klokken 11
Eventuelt Peter Wendelboe har via nogle venner i Tranum Ejstrup Strand Foreningen gjort opmærksom på, at der er sket tilbagebetaling af noget af den grundskyld, der har været opkrævet. Fakta er, at grundskylden udregnes via et basisår som SKAT vælger. Der er stor forskel på hvilket basisår, der vælges til beregning af grundskylden, hvis der vælges før 2003 vil det resultere i væsentlig lavere grundskyld end ellers. Det drejer sig om delvist tilbagbetaling for 2014, 15 og første rate 2016, i alt omkring 10.000 kroner pr. husstand. Det er en enkelt grundejer, der har ført sagen og vi kontakter denne for at få de relevante sagsakter, så vi kan se om og i givet fald hvordan vi skal gøre en indsats som forening. Vi håber at kunne melde nyt senest på generalforsamlingen i år.
Søren Thomsen   sekretær
Bestyrelsesmøde den 19.3.2016
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt
Søren Hald gennemgik delregnskabet for Vejfonden, som udviser et pænt overskud på godt 121.000 kroner og ikke uvæsentligt - ingen restancer, så alle grundejere har betalt. Foreningen har i øjeblikket et indestående på knapt 70.000, der mangler bidrag, som vi rykker for via dette referat, mails og breve.
Der er bestilt 28 branddaskere og udgiften for Foreningen i denne forbindelse er således 1568 kroner. Bestyrelsen påtænker en ny runde med branddaskere på et senere tidspunkt. Der er bestilt skilte til opstilling på Skovens Dag den 26., hvor vi mødes hos Henrik Lindholm klokken 10 til morgenkaffe.
Der er nu tilmeldt 54 til Bredbånd Nords tilbud og det kører som planlagt.
9.4 er der generalforsamling i Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune - SSJK - Henrik Lindholm Kristiansen fra vores forening er bestyrelsesmedlem og deltager i GF. Der er møde med Jammerbugt Kommune den 4. maj, en årligt tilbagevendende begivenhed
Der har været nogen interesse for at købe sin lejede grund, og der har været efterspørgsel på nogle eksempler på, hvad det koster at eje kontra det at leje - bestyrelsen prøver at udarbejde eksempler som kan ses på hjemmesiden.
Generalforsamlingen er annonceret til den 16. juli. Medlemmernes forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 18. juni klokken 12. dagsordenen med indkaldelse skal annonceres senest den 19. juni. På valg er Søren Thomsen og  Jørgen Hein til bestyrelsen, Bent Aaen som revisor og Niels Carlsen som revisorsuppleant samt Carl Webster som bestyrelsessuppleant
Venlig hilsen Søren Thomsen, sekretær
Bestyrelsesmøde i Blokhus den 29.12.2015
Referatet fra sidste møde godkendtes og handlingspunkterne blev gennemgået.
Primo november var vejudvalget, som var valgt på generalforsamlingen i 2015, på tur rundt i Plantagen, og der blev som vanligt entreret med Hune Vognmandsforretning om reparation af veje og trimning af vejkanter. Vedligehold af vejkanter hører med i vejvedligehold. Desværre blev udførelsen forsinket af den megen regn, men nu er vejene i orden. Der er placeret en dynge grus i krydset Slettevej/Havørns alle, så alle kan fylde spande op til individuel vejvedligeholdelse, hvis ønskes.
Der er nu 120 medlemmer og alle ejere har betalt vejbidrag for 2015. Der foreligger til bestyrelsesmødet regnskaber for vejbidrag og Foreningen og de vil komme på hjemmesiden, når de foreligger i revideret form. Alle restancer er væk i dette regnskab.  
Prisen på en branddasker er 340 kroner. Ved indkøb af 100 stk. falder prisen til 300 kroner og foreningen giver et tilskud på 50 kroner pr. branddasker, så prisen bliver 250 kroner for medlemmer og 300 kroner for øvrige.
Hvis man ønsker en branddasker til sit hus, kan man indbetale 250 kroner på foreningen konto 7831 0001635011 med oplysning om navn og sommerhusadresse. Bestyrelsen bestiller så det antal, der er bestilt og de kan afhentes hos Henrik,  Mejse Alle 7 i løbet af Påskelørdag fra 9 - 10. Nærmere detaljer vil tilgå foreningens medlemmer, men vi sigter på påskelørdag i forbindelse med afholdelse af Skovens dag.
Slutspurten på tilmelding til bredbånd i Plantagen går nu ind. Der er 52 tilmeldte og bestyrelsen er vidende om et par flere. Vi skulle gerne nå 61, så bestyrelsen bruger de kanaler vi har for at tilskynde til tilmelding. Tilmeldingsfristen er forlænget til en gang i januar.
Skovens dag planlægges til den 26. marts, altså lørdag i Påsken og der kan arbejdes med området ved Bækken, fjernelse af bevoksning på klitheden og opsætning af skilte.
Der har været en diskussion om vejskilte og specielt prisen på disse. Naturstyrelsen oplyser, at de er leveringsdygtige i skilte, som vi har nu, blot ufarvede og udført i egetræ til en pris af 1400 kroner og det vil vi tage imod. Vi finder snarest ud af hvilke skilte, der skal udskiftes, og hvor der skal sættes brandadvarselsskilte, op og det kunne blive en opgave til "skoven dag" i foråret.
Under evt. blev fjernelse af træaffald for ejerne berørt. Vi vil forhøre os hos naturstyrelsens repræsentanter i plantagen om muligheden for at lave en dynge centralt i plantagen, hvor der vil være et afleveringsvindue på 14 dage til tre uger hvorefter dyngen vil blive fjernet. Prisen er knap tusind kroner for dette.
Endelig indkaldes der til generalforsamling 2016, som afholdes den 16. juli i de sædvanlige lokaler på Nordstjernen. Der vil være et formøde for ejere klokken 09 og klokken 10 går selve generalforsamlingen i gang. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 4 uger før GF og det er den 18. juni. Der indkaldes med angivelse af dagsorden, indkomne forslag, bestyrelsesmedlemmer på valg senest 2 uger før GF.
Venlig hilsen Søren Thomsen, sekretær
Bestyrelsesmøde den 16. oktober 2015 i Blokhus
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
Branddaskere: Hvis køb af 100 stk. kan de fås for 300 kroner stykket, foreningen vil give et tilskud på 50 kroner stykket. På et tidpunkt vil vi lægge bindende tilmelding ud på hjemmesiden, således, at der kan betales til foreningens konto.
Ansvaret for Plantagens skiltning hører under Foreningen, Naturstyrelsen foretrækker at skiltene laves i eg, så holder de længere. Vores vejudvalg ser på skiltene i Plantagen og finder de, som skal skiftes ud. Fremstillingen finder vi en løsning på, vi er enige om at det design, der er i øjeblikket, er fint.
Der vil blive sat advarselsskilte mod brand op ved adgangssteder til Plantagen, Naturstyrelsen ligger inde med et lager.
Leddet syd i Plantagen vil ikke blive lukket op - det er et principspørgsmål, så er Naturastyrelsen nemlig også nødt til det i andre af deres områder. Istedet vil der blive sat containere op centralt i Plantagen, så man kan komme af med sit grenaffald.
Det blev et fast nej fra Naturstyrelsen til en vandresti omkring Nørresø. Dette af hensyn til områdets dyreliv. Området omkring Nørresø er hvilested for mange dyr og et sted, hvor de uhindret kan drikke.
Det er dukket en udfordring op omkring afholdelse af skovens dag. Hvis nogen kommer til skade under en skovens dag ligger det forsikringsmæssige ansvar hos Foreningen, og vi har ingen ansvars- eller ulykkesforsiikring. Det vil vi undersøge i løbet af vinteren, evt. lave et nyt arrangement til foråret.
Der har været en del polimik omkring grundlejens størrelse - Naturstyrelsen angiver, at der ikke er udsigt til ændringer i lang tid fremover.
Der skal i lyset af nylig afsagt dom tages kontakt til andre, der ikke har betalt efter deklarationernes retningslinjer.
Sidst ligger ansvaret for at styne træer for lejere hos Naturstyrelsen.
Venlig hilsen   Søren Thomsen, sekretær
Bestyrelsesmøde den 2. august 2015 i Blokhus
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. Bestyrelsen konstituerede sig som tidligere med Fleming Friis Larsen som formand med kontakt til Vestkystforeningerne, Jørgen Hein som næstformand, Søren Hald som kasserer med kontakten til medlemmerne, Henrik Lindholm Kristiansen med kontakt til Naturstyrelsen, de lokale foreninger og Jammerbugt Kommune, samt som medlem af vejudvalget. Søren Thomsen fortsætter som sekretær med ansvar for hjemmesiden.
Bestyrelsen gennemgik forløbet af generalforsamlingen og de punkter, som dukkede op under generalforsamlingen, som i referatet blev kaldt et idekatalog, blev delt ud til bestyrelsens medlemmer til opfølgning. Vi henvendte os i 2009 til Jammerbugt Kommune om lokalplan 200, men blev den gang afvist af kommune og Naturstyrelsen. Vi står stadig i kommunens "kø" for lokalplanrettelser, og da der blæser nye vinde har Holger Thule Hansen og Henrik Lindholm Kristiansen tilbudt at lave en ny plan, som kan forelægges kommunen. Vi vil forsøge at have en status på nogle af de mange punkter til næste møde i bestyrelsen.
Vejenes tilstand er blevet stærkt forværret af den megen regn i sommerens løb, og de skal repareres efter sommerferien. Der er ingen ændringer i økonomi og medlemstal efter generalforsamlingen, der er fortsat 117 medlemmer.
Der bliver sendt invitation ud til medlemsmøde med Bredbånd Nord, efter at endelige aftaler med dem og Naturstyrelsen er faldet på plads. Invitationen kan også ses her på hjemmesiden.
Der er kommet brev fra Datatilsynet om, at vores svar brev på Peter Wendelboes klage er sendt i partshøring hos Peter Wendelboe.
Venlig hilsen Søren Thomsen, sekretær
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold