Bestyrelsesmøder 18/19 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Bestyrelsesmøde den 21. juli 2018 i Blokhus
Umiddelbart efter Generalforsamlingen 2018 konstituerede bestyrelsen sig som følger
Fleming Friis Larsen - Formand
Jørgen Hein - Næstformand
Søren Hald - Kasserer
Henrik Lindholm Kristianse - Kontakt til Naturstyrelsen
Søren Taagehøj Thomsen - Sekretær og ansvarlig for hjemmesiden
Næste møde i oktober
Bestyrelsesmøde den 17.10.2018 i Blokhus
Til stede var Fleming Friis Larsen, Henrik Lindholm Kristiansen og Søren Thomsen
Dagsorden
1 Konstituering
2 Økonomi, medlemmer, grundsalg og nytilflyttede
3 Tårnet i Blokhus – status og perspektiver
4 SSJK – brev af 3.10. og GDPR forordningen i forholds til vor forening.
5 Grundpris og formulering jf. brev af 20.9 fra medlem
6 Møde med kommunen, Naturstyrelsen (Mødedatoer)
7 Vejenes tilstand
8 Koncept for Skovens Dag i 2019
9 Evt.
1: Den konstituering, der blev foretaget straks efter generalforsamlingen blev bekræftet.
2: Foreningen har aktuelt på kontoen kr. 72.473,26 og overskuddet i perioden er 8.000 kr. Vejfonden indeholder 101.152,10 kr. Der er 114 medlemmer. 2 medlemmer er ved at, eller har købt deres grunde, der er således i skrivende stund 31 ejere i Plantagen. Jørgen Hein får ansvaret for opfølgning på nytilflyttede i Plantagen. Der er i øjeblikket 3 huse til salg.
3: Der har siden sommer været ivrig korrespondance med hotelejerne og advokat Saabo som er formand for Grundejerforeningen i Blokhus, begge formænd har været i Nordjyske med et indlæg mod det planlagte tårn på Høkervej. Foreningen lavede en underskriftindsamling, som gav 42 underskrifter ved postkassen på Havørns Allé og en hel del på netindsamlingen. Der er meget stille om sagen i øjeblikket. Vi følger selvfølgelig op på sagen i samarbejde med Blokhus grundejerforening.
4: Vi har modtaget et brev fra SSJK, hvor der behandles flere emner. Stofa har lavet et dvale abonnement for 250 kroner. Man kan derved sætte sit abonnement i dvale i op til 5 måneder. Man slipper for at skulle behandles som ny kunde med nye passwords, ny router med nye indstillinger og en fremtidig afgift på 500 kroner. Den ny ordning kan anbefales. SSJK har arbejdet med forsikringer af forskellig karakter, det samme har vi i vores forening, og vi er kommet frem til at vi kun har behov for en arbejdsskadeforsikring og ikke andet, den er effektueret. SSJK omtaler medlemskab af en af flere landsdækkende foreninger, det har vi tidligere overvejet, men de fordele, der kan være forbundet dermed, skal ses i lyset af en udgift på op til en tredjedel af det individuelle medlemskontingent, og det mener vi ikke er rimeligt, man kunne få fornemmelsen, at der en nogen, der lever af at drive disse foreninger. Der er stor forvirring over nye persondataregler og disses indflydelse på driften af vores foreninger. Der skulle komme en vejledning i november.  I vores forening har vi på aktuelle møde besluttet, at lave et regelsæt eller en datapolitik, som skal findes på vores hjemmeside. Vi har ikke kritiske data på vores medlemmer. Regelsættet skal angive de data, som vi finder nødvendige for at kunne drive foreningen. Vi deler ikke data med andre og data finde kun hos kassereren og sekretæren for
foreningen, derfor er det forholdsvist simpelt for vores forening. Andre foreninger har eksempelvis anden part til at inddrive foreningskontingent – det gøre vi selv.
En afledt konsekvens af den ny datapolitik er, at vi som forening ikke længere får meddelelse fra Naturstyrelsen om ejerskifte og nytilkomne i Plantagen, det besværliggør vores arbejde en del.
5: Medlemshenvendelse drøftedes.
6: Der planlægges møde med Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen om den ny lokalplan og husstørrelsen. Der sendes forslag til mødedatoer til kommunen.
7: Vejene er i øjeblikket stort set OK, der er enkelte dybe huller. Vi får slået kanter inden vinteren, det er vores pligt ifølge deklarationerne, anslået pris er 10.000 kr. Vi har fået tilbagemelding fra Naturstyrelsen, at de er med på vejbump, som vi har beskrevet disse bump, dvs at kommunen og Naturstyrelsen nu er på plads, så mangler vi politiet inden vi kan gå i gang med det praktiske.
8: Skovens dag i 2019 planlægges til den 13. april, det er lørdag før påske. Bækken ser ud til at være i orden for nuværende, men det kan ændre sig, ellers er opgaven stort set den samme som i år, og vi kan starte hos Henrik med morgenkaffe m.m. og slutte samme sted med sandwich og en øl/vand, nærmere information når tiden sig nærmer.
9 Eventuelt: Intet
Næste møde er 11. januar klokken 15 enten i Blokhus eller i Aalborg.
Venlig hilsen
Søren Thomsen, sekretær
Bestyrelsesmøde fredag den 11.1.2019 kl. 15:00 i Blokhus.
Udkast til dagsorden:
1.Referat fra mødet den 17.10.2018
2.Økonomi, medlemmer(nye husejere), hvilke huse er til salg og hvilke er solgt?
3.Tårnet i Blokhus...fornyet henvendelse ( Teknikudvalgsmøde den 14.1.) og sendes i dag til Jammerbugt Kommune. ( mail fra Marie-Louise Ebdrup)
4.Næste møde med Naturstyrelsen( dato? ) og emner...herunder henvendelsen om brandfare mv.
5.Møde med Jammerbugt Kommune om husstørrelsen og lokalplan.
6. Bumpsagen ved Havørns alle-status.
7.Vejenes tilstand.
8. Evt. og næste møde.
1 Referatet fra den 17.10.2018 godkendes.
2 Årsregnskab 2018 er klar og kan ses her. Flere huse i Plantagen er solgt, og der er for øjeblikket formentlig 29 ejere, vi har problemer med at følge hvilke huse, der sælges og hvornår, vi får ingen oplysninger fra Naturstyrelsen, hverken om ny ejere eller ny lejere. Problemet omkring manglende meddelelser fra Naturstyrelsen ligger formentlig i den nye datalovgivning, men vi vil tage det op med styrelsen ved næste møde, hvis der foreligger tilladelse fra køber eller lejer, er der formentlig ingen problemer i at de meddeler os købet eller lejemålet. 114 medlemmer har betalt samt Naturstyrelsen, regnskabet er gennemgået og godkendt, ligeledes er regnskab for Vejfonden gennemgået og godkendt
3 Tårnet: Det forlyder fra velunderrettet kilde, at det planlagte tårn midt i Blokhus ikke vil få tilladelse af Jammerbugt Kommune, den lokale modstand mod byggeriet er for stor. Der undersøges angiveligt i øjeblikket om alternative placeringer. Vi har som forening tidligere sendt vores indstilling til kommunen, vi har fulgt det op, og vi følger fortsat sagen nøje.
4 Vi har ikke fået dato endnu, Henrik skriver til Naturstyrelsen om en dato, emner er fjernelse af affaldsdynger rundt om i skoven og beredskabsplan i udkast. En beredskabsplan er begrundet i den forgangne meget tørre og varme sommer med udtalt brandfare, samt hvad vi i fjernsynet har kunnet se med voldsomme brande, der har kostet liv fra Californien, Grækenland og Sverige samt den lokale oplevelse nord for Blokhus by. Sekretær Søren Thomsen arbejder med en plan, som Naturstyrelsen selvfølgelig også skal ind over.
5 Mødet med Jammerbugt Kommune, Naturstyrelsen og Foreningen mangler stadig dato, vi rykker Kommunen.
6 Det planlagte bump ved indkørslen til Plantagen er ved at gå igennem, Naturstyrelsen har godkendt, Kommunen vil kun give tilladelse til 3o km bump og ikke 15, vi mangler den endelige godkendelse fra Kommunen og politiet. Formodet pris ligger på omkring 15.000.
7 Der er enkelte dybe huller i vejene, men ellers ser de pæne ud. Rabatter er blevt slået, samtidig har Naturstyrelsen fældet og tyndet ud langs vejene, og det er gjort nænsomt og pænt, vejene fremstår mere ”luftige” og ikke så tætte som før, det er betydeligt pænere end dengang, der blot blev beskåret grene fra træerne.
Hvis flittige hænder ønsker at fylde huller i vejene op, er der grus i krydset Havørns Allé/Slettevej.
8 Evt intet, næste møde 12. april i Blokhus
Venlig hilsen
Søren Thomsen
Sekretær
Bestyrelsesmøde mandag den 15.4.2019 i Blokhus. 16.4.2019
Dagsorden
1: Referat af bestyrelsesmøde den 11.1.2019
2: Økonomi, medlemmer, salg af grunde
3: Tårnet i Blokhus
4: Skovens dag den 13.4.2019 – evaluering
5: --------------
6: Mødet med Jammerbugt Kommune den 5.2.2019, samt formandsmøde den 29.5.2019
7: Bump ved Havørns Allè – hvor langt er vi?
8: Vejenes tilstand
9: Møde med Jammerbugt Kommune om lokalplan 200
10: Første drøftelse af generalforsamling 2019
11: Evt. og næste møde
1 Godkendt uden bemærkninger.
2 Der er solgt 32 grunde, vores kasserer har stadig det største besvær med at finde ud af, hvem der er nye ejere, Naturstyrelsen oplyser fortsat kun minimalt, der henvises til at vi selv kan søge oplysninger på Tinglysning, det kan vi da også, men der følger jo ikke kontaktoplysninger med, kun et navn. Nogle af de ny ejere mangler at betale til vejfond og Forening, vi er usikre på om de er oplyst om det deklarationsbestemte medlemskab, vi har rykket uden effekt, vi rykker endnu en gang, inden der overvejes skrappere midler. Kun 84 har betalt til Foreningen, det er ikke helt usædvanligt på nuværende tidspunkt, vi følger op med henvendelser til de, der traditionelt har været medlemmer.
Perioderegnskaber kan ses her.
3 Sagen om Tårnet i Blokhus fik en afgørelse, der faldt i vores lod, se notat fra hjemmesiden her.
4 Skovens dag, lørdag den 13.4 gik fint, 19 mødte op til morgenkaffe med en lille lokal bjesk til hos Henrik. 17 var aktive og blev fordelt til oprydning i Bækken, rensning omkring alle skilte i skoven samt opsamling af grenaffald forskellige steder i skoven. Klokken 12:30 var der frokost med sandwich og øl/vand, og det gik så godt, at flere blev hængende i ivrig samtale. Næste år bliver 23. maj 2020, besked til Henrik af hensyn til fortæringen, der annonceres i god tid på hjemmesiden
5 Fortroligt
6 Mødet med Jammerbugt den 5.2.2019 er referet på hjemmesiden, og kan ses her. Der er formandsmøde den 29.5.2019.
7 Vedrørende bump havde vi foreslået en fartgrænse på 15 km/t, det ville man ikke acceptere, laveste hastighed vil være 30 km/t, bumpene er af forskellig højde afhængig af den hastighed de er beregnet til, og det må vi acceptere, de endelige godkendelser er ikke i hus endnu.
8 Rabatter er blevet klippet i løbet af vinteren, vejenes tilstand er den bedste i årevis og der skal kun fyldes huller efter og spredes lidt grus hist og her, det får vi udført snarest.
9 Vi henvendte os til Jammerbugt Kommune den 4.5.2018 med anmodning om et møde om revision af lokalplan 200, vi hørte ikke noget og vores repræsentant på mødet 5.2.2019 anmodede om en revision, men det ikke med i referatet og der måtte et nyt referat til. Vi har fortsat ikke hørt noget og 20.3 sendte formanden et brev med anmodning om et møde til den ansvarlige i Kommunen, men han overså brevet og først ved dette bestyrelsesmøde blev anmodningen accepteret ved telefonisk henvendelse. Mødet bliver formentlig 29. maj og Skovrider Jesper Blom Hansen vil være til stede
10 Dato for årets generalforsamling er 20. juli. Fleming Friis Larsen, Henrik Lindholm Kristiansen og søren Hald er på valg, Bent Åen vil gerne genvælges som revisor og Henrik Lassen vil gerne genvælges som suppleant. Holger Thule Hansen udtræder efter eget ønske af vejudvalget, vi foreslår at Jesper Vognsen indtræder i vejudvalget i stedet.
Generalforsamlingen annonceres til lørdag den 20. juli, forslag til generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde 4 uger inden altså den 22. juni. Dagsorden, revideret regnskab, oplysning om bestyrelsesmedlemmer på valg og eventuelle forslag offentliggøres og udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen.
Eventuelt: 1. lørdag i maj mellem 10 og 12 er der udlevering af træer til lejerne i skoven, det foregår i laden på Plantørgården.
Venlig hilsen
Søren Thomsen
Sekretær
Bestyrelsesmøde lørdag den 1.6.2019 i Blokhus.
Dagsorden
1: Referart fra mødet den 15.4.2019
2: Økonomi og medlemmer
3: Mødet med Jammerbugt den 29.5 og separat møde om lokalplan 200
4: Møde med NST den 24.6 i Randbøl (udsat fra 28.5)
5: Pjece om Foreningen Klitplantagen Blokhus
6: Generalforsamling…Indkaldelse og dagsorden
7: Medlemsmøde i efteråret?
8: Vejene og vejbump
9: EVT
1: Referat fra bestyrelsesmødet den 15.4 er godkendt.
2: Økonomi og medlemmer: Der er nu 111 medlemmer, vi når formentlig op på sidste års antal inden Generalforsamlingen, det var 114. Økonomien er fornuftig, der har ikke været de store udgifter i årets løb. Der kommer snart et årsregnskab. Vores kasserer Søren Hald har skrevet rundt til ny ejere om medlemskab uden det store resultat, deriblandt et par opkøbere, som indtil nu har opkøbt 3 sommerhuse i plantagen, 2 af dem er videresolgt!
3: Mødet den 29.5 i Jammerbugt Kommune: Dagordenen stod på 1: Kystbeskyttelse og klimasikring, 2: Politiet om indbrudssikring. 3: Renovationsordning 4: Næste års møder. 5: Beredskab i forbindelse med brand. 6: Tidsplanen for de nye lokalplaner.
Ad 1: Vi fik forvist et kort fra Kystdirektoratet, som viste hvor på kysten der sker erosion og tillæg. Syd for blokhus By sker der erosion, og ud for Pirupshvarre sker der tillæg. Basiserosionen er 0 – 6 meter pr. år, når man regner klimaforandringer ind bliver det 5 – 7 meter pr år. Billedet mudres lidt af, at der sker en forskydning langs kysten i erosion og tillæg med 20 år interval, det gør det svært at regne afstande ud, men lige ud for nedkørslen i Blokhus vil der ske en reduktion af stranden med 36 meter ved år 2050. Der var en information og diskussion om betalingen for kystsikring, og i vores område er det grundejerne, der skal betale, og det holder alle fast i. Det er dog ikke sådan, at ganske få grundejere, der ligger tættest på skal betale, hvis grundejere i baglandet eksempelvis har fordel eller herlighedsværdi af kystsikring, skal de også betale. Ad 2: Lokale politi holdt et foredrag om tyveri, hvem er tyvene, hvad er opklaringsprocenten, der understreges, at politiet altid kommer ud til tyveri, det prioriteres højt. Generelt er indbrudstallet gået ned. Der opridses 12 punkter til forebyggelse, og bare man opfylder 3 af dem reduceres chancen for indbrud med 80 %. Ad 3: Renovationsordning er ikke afklaret endnu, Jammerbugt har en klar favorit, men afventer en national strategi, så der kan fås stordriftsfordele, men man ser meget på ikke at have for store køretøjer kørende på vores sårbare veje. Der bliver indkaldt til lokale møder når Jammerbugt ved mere. Ad 4: Samme tid og sted næste år. Ad 5: Søren Thomsen fremlagde Beredskabsplanen for sommerhusområdet i Blokhus Klitplantage og der var interesse for planen. Ad 6: Arbejdet med lokalplaner nord for Blokhus By er færdigt og der tages ikke fat på de sydlige før 2020, men Jammerbugt vil gerne have input fra os allerede i år og bestyrelsen har igennem nogen tid forsøgt at komme i kontakt med kommunen og på mødet lykkedes det at skabe kontakt og interesse for vores hensigter med ændringer af lokalplan 200, den er således sat på dagsordenen.
           
4: Møde med NST 24.6. i Randbøl: Vi har modtaget nedennævnte brev fra NST
Vedrørende Naturstyrelsens sommerhusgrunde
Miljø- og Fødevareministeriet har besluttet at forlænge den periode, hvor lejerne af statens sommerhusgrunde kan købe den grund, hvorpå deres sommerhus er beliggende med yderligere 5 år.
Naturstyrelsen har derfor til hensigt at anmode Vurderingsstyrelsen om en ny vurdering af samtlige grunde og sende et nyt købstilbud ud til lejerne.
I samme ombæring ønsker vi at se på den nuværende leje, da Naturstyrelsen er forpligtet til at opkræve markedslejen. I forbindelse hermed, vil vi anmode to uvildige ejendomsmæglerfirmaer om at vurdere markedslejen for samtlige af vores sommerhusgrunde. En eventuel regulering af grundlejen – i såvel opad- som nedadgående retning – vil ske i respekt for gældende lejekontrakter.
Inden de nye vurderinger iværksættes, vil vi indbyde jer til møde den 28. maj 2019 omkring processen samt en dialog omkring, hvilke kriterier, der bør lægges til grund for en sådan vurdering. I vil derfor snarest modtage en indkaldelse med dagsorden til mødet.
Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til jura@nst.dk.
Med venlig hilsen
Kim Røjgaard
Økonomichef
I den anledning går vi sammen med de øvrige vestkystforeninger helt ned til Fanø, holder formøde inden. Sommerhusprisindexet har ligget stabilt uden ændringer siden 2007, så af den grund er der ikke belæg for justeringer af lejepriserne. Vi sender tre mand fra bestyrelsen til mødet i Randbøl ved vejle. Relationen mellem køb og leje kunne være et belæg for NST. Vi drøftede oplæg til mødet.
5: Pjecen: Vores pjece skal revideres til en helt anden pjece, formand Fleming Friis Larsen og Søren Thomsen går i gang med teksten og Henrik står for opsætning og trykning. Emner til Pjecen blev drøftet.
6: Generalforsamlingen: GF holdes den 3. lørdag i juli måned og det er i år den 20. juli i restauranten på Nordstjernen. Der indkaldes hermed til GF denne dag klokken 10 og dagsordenen er følgende
1. Valg af dirigent
2. Valg af et antal stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af:
- A: foreningens almindelige forhold:
     - a: Årsregnskab.
     - b: Fastlæggelse af kontingent.
- B: Vejvedligeholdelse:
     - a: Årsregnskab
     - b: Fastlæggelse af vejbidrag
     - c: Valg af vejudvalg.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.
Der er møde for ejerne samme sted klokken 9 lige før GF.
Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde inden lørdag den 29. juni klokken 12. På valg er fra bestyrelsen Fleming Friis Larsen, Søren Hald og Henrik Lindholm Kristiansen. Henrik Lassen er villig til genvalg som suppleant og Jesper Vognsgaard er villig til valg til vejudvalget i stedet for Holger Thule Hansen. Bent Åen er fortsat villig til at være revisor ligeledes Niels Carlsen som revisorsuppleant. Revideret regnskab skal offentliggøres senest 2 uger før GF og det er den 6. juli.
7: Medlemsmøde i efteråret. Bestyrelsen planlægger med et medlemsmøde i efteråret afhængig af resultatet af mødet i Randbøl og konsekvenserne deraf.
8: Vejbump: Lidt uklart i øjeblikket sagen ligger forsat hos politiet, så vi afventer tilladelse. Vejene ordnes snarest.
9: Næste møde 6.juli. klokken 10.
Venlig hilsen
Søren Thomsen
sekretær
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold