Bestyrelsesmøder 19/20 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Bestyrelsesmøde lørdag den 11.7.2020 klokken 11 i Blokhus
Dagsorden
1. godkendelse af referat fra den 7.6
2. Økonomi og medlemstal
3. Nyt fra NST om gerundleje og salgspriser
4. Vejene og bump
5. Generalforsamling og grundejermødet
6. Evt.
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 7.6.2020 blev godkendt uden bemærkninger.
2. Økonomi: Delregnskabet for det sidste halve år er udsendt, der er nu 108 medlemmer - der plejer at komme nogle få til ved generalforsamlingen, vi mangler lige nu 6 – 7 medlemmer i forhold til de sidste  år. Naturstyrelsen vil stadig ikke meddele navne på ny lejere, de svarer ikke på vores henvendelser, så vi har svært ved at kontakte nytilflyttede lejere. Vi ender op med et mindre underskud fremadrettet i år. Budgettet for foreningen er baseret på 119 medlemmer. Vejene: vi har ikke fået regninger, der står 183.000 kroner på kontoen, en ejer har ikke betalt til vejfonden - det retter vi op på. Budgettet er et skud. Der bliver et underskud på 13.500.
3. Der har været 2 møder i Vejle, og en workshop om leje/grundpriser, vi fik svar fra NST i begyndelsen af juni med svarfrist 17.juni, den blev udsat til 30. juni. Forum for forhandlingerne er SLVK. Vi vil have indflydelse på valg af mæglere og hvad de får at vide af NST - markedslejen år 2006 er den reelle, Conni Hedegård, daværende miljøminister har bekræftet dette, den leje der betales i dag er også den reelle. Prisen på lejen er faktisk højere end det originale sommerhusindex. Brev fra NST gennemgås. Alle vores korrektioner i det oprindelige forslag fra NSTom grundprier er indarbejdet i materialet til mæglerne. Man agter at bruge EDC, Home og nybolig, der stille krav om lokalkendskab for disse, laveste af 2 vurderinger tages og sendes til endelig vurdering i vurderingsstyrelsen. Vi får mulighed for at stille med 1 repræsentant til mødet med mæglerne. Med hensyn til regulering af lejen indkaldes vi til møde 28. september, hvor der informeres om den videere proces.Vi har fået tilbud om deltagelse af 1 repræsentant, vi har svaret med ønske om 2 repræsentanter.
4. Vi mangler regninger fra vores vognmænd for afhentning af grenaffald og udbedring vejene. Vores vognmand i forhold til vejvedligehold har været syg derfor blev han aldrig helt færdig med forårets istandsættelse, men det sker snarest sammen med støvdæmpning. Mht bump indhenter vi tilbud på etablering.
5. Grunejermødet og generalforsamlingen planlægges
6. Evt, intet.
Venlig hilsen
Søren Thomsen
Bestyrelsesmøde søndag den 7.6. kl. 10:00 i Blokhus
Dagsorden:
1.Godkendelse af referat fra mødet den 28.3.2020
2.Økonomi og medlemsantal
3.Vejforholdene samt grenoprydning
4.NST- grenaffald samt fjernelse heraf og sag om leje og priser
5.Bump ved Havørns allé
6.Hjertestarter og uddannelse af løbere
7.Ny dato for Skovens dag i efteråret
8.Generalforsamling den 18.7 og planlægning mv.(dagsorden, beretning,valg og indbydelser)
9.Skiltning om brandfare jf. henvendelse fra Flemming Andersen
10. Evt og næste møde
1: Referat af mødet den 28.3.2020 blev godkendt uden bemærkninger.
2: Det kniber at få fat i nye medlemmer, der er stor udskiftning i Plantagen, og der er ikke mulighed for at Naturstyrelsen meddeler os og navne og data. Det er lejere, det drejer sig om – det drejer sig typisk om 6-8 lejere. Der er i øjeblikket 106 medlemmer. En ejer, der skal være medlem af Foreningen har ikke betalt til Vejfonden, vi rykker igen. Regning for grenaffald fordeles på Vejfond og Foreningen, idet alle har fået fjernet grenaffald. Der er ikke kommet regning for fjernelse af grenaffald endnu, der er heller ikke kommet regning for vejvedligehold, idet vognmanden ikke er færdig endnu.
Se seneste perioderegnskab her.
3: Som angivet ovenfor er vejvedligeholdet ikke gjort færdig endnu, vi regner med, at der skal laves støvdæmpning samtidig med færdiggørelsen, idet vi formentlig går ind i en tør periode.
4: Vi har fået en henvendelse om grenaffald og fremtiden fra Johannes Møller, Havørns Allé 3, formanden svarer Johannes Møller og der laves formentlig et forslag til GF på baggrund af henvendelsen. Det går ud på at grenaffald, der er lagt i vejsiden fjernes på vedkommendes regning, selvfølgelig først efter henvendelse til vedkommende. Der er et ønske om faste aftaler om fældninger for lejerne med NST, det tager vi op med NST. Der er kommet brev fra Naturstyrelsen omkring det seminar vi var til i efteråret vedrørende kriterier for fremtidig lejefastsættelse og fastsættelse af grundpriser. Der mangler et par ulemper i kriterierne for vores vedkommende, de tilføjes og vi holder møde med øvrige Vestkystforeninger (3. juli) inden vi afgiver svar. Selve processen med udvælgelse af uvildige ejendommæglere og vurderingerne går i gang i løbet af efteråret, derefter skal vurderingsstyrelsen gives sit bidrag inden det bliver virkelighed. Bestyrelsen er af den mening, at både grundpriser og lejen stiger.
5: Vores intentioner om bump på Havørn Allé er godkendt, vi indhenter en pris, endvidere skal vi have etableret skiltning.
6: Vi søger at uddanne hjerteløbere. Vi anmoder GF om villige personer og tilmelding.
7: Ny dato for skovens dag bliver Lørdag før uge 42, den 10. oktober.
8: Generalforsamling er nu mulig på Nordstjernen, den planlægges til 18. juli og annonceres her på hjemmesiden. Vi er klar over at annonceringen er 2 uger for sent, men regner med tilgivelse under de nuværende forudsætninger. Forslag skal være inde senest 20.6 og indkaldelsen skal ske senest den 4. juli. Søren Thomsen og Jørgen Hein er på valg, begge er villige til genvalg, ligeledes er suppleant Herik Lassen villig til genvalg. Vi anmoder om fremmøde af 1 person pr. husstand.
9: Vi starter på skiltning ved adgangsvejene til Sommerhusområdet.
10: Næste møde 11. juli klokken 11
Venlig hilsen
Søren Thomsen
Bestyrelsesmøde søndag den 3.5.2020 kl 10 i Blokhus
Der var ingen dagsorden, men der blev drøftet emner til diskussion med Naturstyrelsen. Senere stillingtagen til generalforsamling afhængig af udmeldinger i forhold til Corona situationen. Grenaffald i Plantagen blev drøftet. Der bestilles vognmand.
Bestyrelsesmøde søndag den 5.4.2020 kl 10 i Blokhus
Ingen formel dagsorden, improviseret møde
1: Referat af 31.1.2020 godkendt uden bemærkninger.
2: Økonomi. Det går trægt med indbetalinger af kontingent, en del nye ejere har ikke betalt. Der er solgt 37 grunde. De gamle konti i Jyske bank er lukkede, og der kan kun indbetales via den ny bankforbindelse.
3: Folder. Vores ny folder går i trykken nu efter tilretning
4: Beredskabsplanen bliver trykt på plastiklamineret papir til uddeling snarest.
5: Grenaffald. Der ligger en del grenaffald rundt om i Plantagen. Som tidligere bedes ejere lægge deres affald på parkeringspladsen ved indkørslen til Plantagen. Foreningen fjerner ikke grenaffald ved den enkelte grund. Vi håber på/regner med, at Naturstyrelsen fjerner for lejere.
6: Vejbump. Sagen omkring vejbump ligger helt stille på grund af Corona krisen.
7: Skovens dag. På grund af Corona krisen og de regeringsindgreb, der følger deraf er Skovens Dag aflyst. Vi påtænker at arrangere en skovens dag i August, hvis det kan lade sig gøre.
8: Ridning. Lørdag blev to ridende fra det lokale ridecenter antruffet på Slettevej og de blev gjort opmærksom på, at det er privat vej og ridning ikke er tilladt. De opponerede kraftigt og fastholdt, at de havde Naturstyrelsens tilladelse til at ride på Slettevej, de havde lige været til møde med Naturstyrelsen. Vi har mailet til Flemming Henriksen fra Naturstyrelsen og bedt ham informere rideskolerne om, at de ikke må ride på slettevej og andre steder i sommerhusområdet. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at gøre ridende opmærksomme på at det er forbudt at ride i sommerhusområdet og at de skal holde sig til de afmærkede ridestier i skoven.
Venlig hilsen
Søren Thomsen

Bestyrelsesmøde fredag den 31.1.2020 kl. 10:30 i Blokhus
Dagsorden
1. Referat af 30.12.2019
2.Økonomi-medlemstal og solgte huse( oversigt)
3.Pjecen-følgebrev
4.Ny bankforbindelse
5.Bumpsagen
6.Beredsskabssagen og skiltning
7.Lokalplan og svaret fra Jammerbugt med henblik på action op til mødet den 6.3.2020
8.Hjertestartersagen
9.Handlingsplan 2020
10.NST-nyt i leje/pris sagen?
11.NST lokalt..mødefastsættelse
12.Forsikringssagen1. Referat af 30.12.2019
13.Evt. og næste møde
1: Referat af 31.12.2019 - Ingen bemærkninger, godkendt.
2: Økonomi-medlemstal og solgte huse( oversigt) Regnskaber for 2019 er færdige, reviderede, skrives under på dette møde og publiceres sammen med dette referat.
Der er 114 medlemmer samt Naturstyrelsen, der er de sædvanlige udgifter i samme niveau som sidste år og et indestående på 77.188,50 for Foreningen. Bankomkostninger er om sidste år, de skulle gerne ændre sig med den ny bankforbindelse. Der var ved årsskiftet 32 ejere i vejfonden, der var udgifter for godt 20.000 i 2019. Vejfonden havde et indestående på 131.860,13. Bestyrelsen følger selvfølgelig op på køb af grunde så godt vi kan, vi får stadig ikke meddelelse fra Naturstyrelsen og man vil ikke oplyse på forespørgsel. Det giver noget unødigt ekstraarbejde. Der sættes meddelelse om opkrævning af kontingenter på hjemmesidens forside.
3: Pjecen er nu færdig og kan uddelels i den kommende uger, den bliver lagt i husenes postkasser. Pjecen blev gennemgået og accepteret på mødet. Der er et følgebrev som indstik.
4: Ny bankforbindelse Godkendelsesproceduren er i orden, men det kører langsomt, vi informeres på hjemmesiden, når det er i orden. Banken meddeler helt aktuelt, at de begynder at tage negative renter af indestående over 200.000.
5: Bumpsagen. Sagen, om bump, som vi har behandlet på de sidste generalforsamlinger, ligger stadig hos politiet.
6: Beredsskabsplanen og skiltning Planen er godkendt af Skovrider Jesper Blom Hansen, der er i øjeblikket til gennemgang hos den lokale skovløber Flemming Henriksen. Når den er færdig hos ham skal den oversættes og lamineres inden udlevering. Skiltning er under forberedelse, laves som pictogrammer. Vi skal sætte skilte op til dette års Skovens Dag. Der kommer flere advarselsskilte mod brand op flere steder i skoven.
7: Lokalplan og svaret fra Jammerbugt med henblik på action op til mødet den 6.3.2020 med Naturstyrelsen. På trods af henvendelser gennem efterhånden mange år får vi stadig lidt henholdende svar fra Kommunen. Sidst svares der, at man anerkender at vi gennem mange år været på listen, der er afsat økonomi til 15 lokalplaner pr. år, og at vi får svar efter møde den 9. marts i teknik og miljø udvalget om vi er med i årets pulje.
8: Hjertestartersagen Der sendes ansøgning inden 1. marts, hvor der er en udlodning i TRYG fonden. Det er gratis de første 3-5 år, derefter står vi selv for driften incl. forsikring. Det er ikke nogen stor udsgift, bortset fra når hjertestarteren har været brugt, så koster det  i størrelsen 5 - 7000 kr til at nyt batteri. Peter Wendelboe har tilbudt, at den kan hænges op på hans hus ud mod vejen.
9: Handlingsplan 2020. Der er ingen ny initiativer, skovens dag er den 23.maj, der er meget at lave, så vi håber på stort fremmøde.
10: Naturstyrelsen Sagen om leje/pris fastsættelse. Der foreligger ikke nyt, så snart der kommer nyt indkalder vi til et medlemsmøde.
11: Naturstyrelsen 20. maj er der samarbejdsmøde.
12: Forsikringssagen Resume: Vi har skrevet til Forsikringsoplysningen om ansvar for væltende træer, som beskadiger fast ejendom, både i situationer hvor Naturstyrelsen er gjort opmærksom på risikoen, og hvor de ikke er orienteret. Grunden er § 12 i lejekontrakten: Hugst af træbestanden må kun foretages af Udlejer eller efter dennes anvisning. Vi har ikke modtaget skriftlig besked endnu. Det mundtlige svar er angivet under referat af 31.12.2019
13: Evt. og næste møde Intet under evt. og næste mødedato kommer senere.
Venlig hilsen
Søren Thomsen
Bestyrelsesmøde den 31.12.2019 kl. 11 i Blokhus
Dagsorden  
1. Godkendelse af referat af 18.10.2019
2. Økonomi og medlemsantal samt procedure for opkrævning 2020 (SH)
3. Mødet med NST og SVLK den 4.11.2019(HL og SH)
4. Flytning af bankforretninger (SH)
5. Lokalplan 200 (JH og FFL)
6. Vejenes tilstand (HL)
7. Skiltning ved sti til strand og udskiftning af ”blå skilte”(HL)
8. Bumpet ved Havørns alle (HL)
9. Beredskabsplanen (ST)
10. Hjertestarter(JH)
11. Pjecen. Er vedlagt i udkast og forslag til opsætning. Ændringsforslag bedes medbragt  med henblik på produktion af folderen i forbindelse med uddeling/opkrævning af kontingent i februar.
12. Forsikringsspørgsmål fra GF.
13. Evt. og næste møde
1: Referat af 18.10.2019 er godkendt
2: Økonomi. Der er ikke noget nyt siden sidst, der er hævet småbeløb ellers uændret, står 77.539,66 kroner på kontoen, der er 118 medlemmer. Der er 132.031,25 i vejfonden. Vi lægger brev ud til alle med indbetalingskort, samt den ny brochure. Søren Hald forfatter brevet, formanden kopierer.
3: 4. november mødet i Randbøl. Det var et positivt møde, vores input blev hørt, men der blev ikke taget beslutninger. Der er ikke indkaldt til flere møder, Foreningerne har bolden mht. et eventuelt ekstra møde. Vi afventer nu et udspil fra Naturstyrelsen/SKAT. Vores indsigelser og bemærkninger er blevet listet op og blevet hørt, og det er ikke sket tidligere. Der er taget beslutning om 2 lokale ejendomsmæglere til prisfastsættelse, hvor vi er med i udvælgelsen. Alle indsigelser sendes til SKAT, om de tager hensyn eller ej vides ikke. Vi ved ikke noget om, hvad der sker i Blokhus, det er vores indtryk, at hovedsigtet med møderne var situationen i Vejers, hvor der ikke er solgt en eneste grund. Vi indkalder til møde for foreningens medlemmer, hvis der kommer et udspil fra Naturstyrelsen.
4: Bankforbindelse. Bestyrelsen har vurderet, at vores bankforbindelse med Jyske Bank er blevet for dyr. Vi har forhørt os hos flere pengeinstitutter og vi vælger Danske Bank, hvor vi skal give 75 kroner i kvartalet og 10 kroner pr. transaktion. I øjeblikket giver vi 300 kroner i kvartalet og skal til at betale negative renter af indestående. Peter Wendelboe har flere gange anprist Sparekassen Vendsyssel, men den er væsentlig dyrere formentlig endende på 1700 kroner årligt plus 0,75 % i rente af indestående. De viste ikke nogen interesse i at få os som kunde. Det bliver således Danske Bank vi har som pengeinstitut fremover.
5: Lokalplan. Intet nyt. Vi opretholder presset for at få gang i processen med ny lokalplan.
6: Vejene. Der er mange huller i vejene, man kan dog komme igennem uden større problemer. Vi venter lidt og vedligeholder hen ad foråret.
7: Skiltning ved sti til strand. Vi laver skilte til skovens dag, vi har egetræ til opgaven.
8: Sagen om bump ligger til godkendelse ved politiet. Vi forventer at være klar til sommerferien.
9: Beredskabsplanen har ligget stille så længe skovrider Jesper Blom Hansen har flyttet fyrtårn på Rubjerg Knude, men han er nu tilgængelig igen, og vi mangler kun lidt sprogligt og hans godkendelse.
10: Hjertestarter. Vi har kontaktet TRYG fonden, ingen svar endnu.
11: Pjecen. Bestyrelsen gennemgik den ny pjece, teksten er nu i orden, billedmateriale er på plads. Fremstillingen er på plads og vi får et udkast til korrekturlæsning.
12: Spørgsmålet om ansvar ved væltende træer, stillet på generalforsamlingen, har været omkring Forsikringsoplysningen, vi får et skriftligt svar, men ud fra § 12 i lejekontrakten er det kun udlejer eller efter dennes anvisning, at der må fældes og det tolkes således, at lejerne er ansvarlige for at meddele Naturstyrelsen, at der er fare for bygninger ved træer, der viser tegn på at kunne vælte. Naturstyrelsen har efterfølgende pligt til straks at følge op på anmeldelsen. Hver enkelt bør nok afklare med sit forsikringsselskab, om man er dækket.
13: Næste møde fre den 31. jan
Venlig hilsen
Søren Thomsen
Bestyrelsesmøde den 18.10.2019 klokken 11 i Blokhus 18.10.19
Dagsorden
1.Referat fra mødet den 26.7.
2.Opfølgning siden sidst på:
a.Hjertestarter
b.Ridestier
c.Lokalplan
d.Branddaskere
e.NST-køb af grunde/lejefastsættelsen
f.Vejbump
g.Evakueringsplanen-distribution og oversættelsen
h.Pjecen..
i.Væltet træ sagen/FOF
3.Øvrige forhold, grundvandssænkning
4.Evt. og næste møde.
1: Referat  af bestyrelsesmødet den 26.7 godkendes.
2:
A: Hjertestarter – Jørgen Hein ser på det. Det kører i øjeblikket en kampagne om førstehjælp og hjerteredning, så måske er det lidt lettere at få en hjertestarter i skoven. Det kræver at vi stiller med uddannede hjerteløbere. Jørgen Hein kontakter TRYG fonden.
B: Der rides på vores veje, Ryttere kan komme tre steder fra, private fra rastepladsen på Rødhusvejen, ryttere kan i øvrigt komme fra Pirupshvarre Ridecenter eller Blokhus Ridecenter. Søren Thomsen fra bestyrelsen har kontaktet begge ridecentre og fået svar fra Blokhus Ridecenter, som fastholder, at det ikke er fra dem, de har kun guidede ture og kommer slet ikke i sommerhusområdet. Der er ikke kommet svar fra Pirupshvarre Ridecenter, som hører under Kærgården Islænder ved Løkken. Søren har spurgt flere ryttere, og de kommer netop fra Pirupshvarre Ridecenter, der er ikke guider med og de er ikke orienteret om forbud mod ridning i sommerhusområdet, ej heller om rideruterne i Statens område. I brevet til Ridecentrene har Søren bedt om, at der informeres om forbud og ridestier. Foreningen opfordrer til, at man konfronterer ryttere, man møder, om forbuddet. Vi vil gerne have returmelding til Søren Thomsen om, hvor rytterne kommer fra og hvor/hvornår man har truffet dem.
C: Lokalplan. Vi har ikke hørt noget fra kommunen, formanden arbejder videre på sagen.
D: Branddaskere. Der blev bestilt 3 og de er leveret.
E: NST – køb/leje af grunde. Naturstyrelsen har indkaldt til nyt møde den 4. november i Randbøldal. Henrik Lindholm Kristiansen og evt. Søren Hald deltager. Mødet drejer sig formentlig om Vejrs problematikken som er beskrevet i tidligere referater
F: Vejbump: Der sker ikke noget, sagen ligger fortsat ved kommunen, vi har nu rykket emnet op på chefniveau i kommunen og forventer, at der sker noget snarest.
G: Evakueringsplanen. Evakueringsplanen er stort set færdig fra vores side, den er ikke endeligt accepteret af Naturstyrelsen endnu, der mangler aftaler om vedligehold af flugtveje. Vi har fået lovning på ege stolper til skiltning med piktogrammer som beskrevet i sidste referat. Skovrider Jesper Blom Hansen har i øjeblikket travlt med at skubbe på fyrtånet på Rubjerg Knude – det er ham, der er ansvarlig for flytningen. Vi regner med at planen er klar i løbet af vinteren. Planen bliver oversat til tysk og engelsk af en autoriseret translatør, som vi har adgang til og som er villig til opgaven.
H: Pjecen ikke færdig endnu. Formanden arbejder videre på opgaven.
J: Problematikken med det væltende træ, der blev rejst under generalforsamlingen, Vi har ikke svar fra forsikringsoplysningen endnu, men Naturstyrelsen føler i hvert fald et ansvar, vi har hørt, at de har reageret prompte på henvendelser om væltende træer i sommerhusområdet, gælder formentlig kun for lejere, ejere skal selv sørge for at problematikken løses fortrinsvis uden at udløse en forsikringsbegivenhed.
3: Eventuelt. Delregnskaber er kommet fra kasserer Søren Hald kan ses her. Der er ikke sket noget mht. evt. forstoppelse i ledningsnettet til grundvandssænkning. Vi følger op på sagen. Bestyrelsen er opmærksom på udskiftninger i plantagens sommerhuse og vi reagerer på dem så godt vi kan.
4: Næste møde kan blive den 30. december
Søren Thomsen
Bestyrelsesmøde den 26.7.2019 i Blokhus 28.7.19
Dagsorden.
1. Referat fra konstituerende møde den 20.7
2. Opfølgning og action på kommentarer/forslag fra generalforsamlingen samt evaluering
3. Følgende er noteret, og der er sikkert flere
Hjertestarter (JH), Ridestier(ST), Lokalplan 200(FFL)(JH), Vejudvalg(HL), Branddaskere (SH), Beregning ved køb af grund(SH og ST), Pjecen om foreningen(FFL OG ST) samt alle andre,
Skiltning af sti til stranden samt ensartede skilte(HL), Vejbump(HL), Sideveje renovering(HL), Evakueringsplanen - oversættelse til engelsk/tysk samt udformning i folieindbinding?(ST), Øvrige forhold(JH), ansvar ved væltet træ på hus ved lejet grund(FFL)
1: Referat fra den 20.7 godkendt.
2: Bestyrelsen evaluerer GF som meget vellykket, der var mange medlemmer og ægtefæller, der var fin debat og input til bestyrelsen – opfølgning af input se punkt 3
3: Hjertestarter (JH), vi prøver, at ansøge om en hjertestarter til ophængning i plantagen, det vil formentlig indebære at vi skal stille et hold af hjertestarterløbere, som kan være i funktion 24/7 året rundt, og der hører uddannelse med.
Ridning (ST), Der er et tiltagende problem med ridning på vores veje og i klitterne ud for plantagen, Naturstyrelsen har tidligere indskærpet overfor de nærliggende ridecentre, at der kun er tilladt ridning på de afmærkede stier og kun adgang til og fra stranden et sted. Bestyrelsen har stoppet ridende og spurgt, hvor de kommer fra, og derfor indskærper vi igen reglerne for ridecentrene.
Lokalplan (FFL og JH), Vi presser på for at få en ny lokalplan og vi informerer via hjemmesiden når der er nyt og evt. noget at tage stilling til.
Vejudvalg (JH), Henrik fortsætter sit gode arbejde med Jesper som back up og Naturstyrelsen som rådgivere hvis påkrævet.
Branddaskere (SH) - vi skriver ud til medlemmerne om tilmelding, tilskud på 50 kroner fra ”kassen”.,
Køb af grund (SH og ST), hjemmesidens info om grundkøb skal opdateres.
Pjecen (FFL og ST), Arbejdet med vores ny pjece skrider frem og der kommer et resultat i løbet af et par måneder.
Skilte (HL), Der skal skilt op ved adgangen til Plantagen – i stedet for tekst vil vi bruge piktogrammer, de opfattes hurtigere end tekst.
Sten ved nedgangen til vandet (HL), Der er tendens til parkering i det høje græs ved nedgangen til stranden ved bækken, vi spørger Naturstyrelsen, om der kan lægges 4 store sten, som kan forhindre parkering. Det er ofte folk fra byen, der kommer og parkerer.
Bump (HL), Henrik rykker kommunen igen.
Sideveje renovering (HL), Vores ”små” veje er nok blevet overset ved istandsættelsen, de skal ikke ”høvles” men huller skal selvfølgelig fyldes op.
Væltende træer med risiko for skade på hus (FFL), foreløbigt svar: Den enkelte lejer må være forpligtet til at gøre Naturstyrelsen opmærksom på et problem med et væltende træ. Naturstyrelsen må være forpligtet til straks at tage sig af problemet jævnfør § 12 i standartlejekontrakt, hvis ikke det sker, må Naturstyrelsen have ansvaret. Ejerne er naturligvis selv forpligtede til at løse problemet. FFL forelægger problemet for forsikringsoplysningen, og der kommer et endeligt svar senere.
Sponsorat, internt i bestyrelsen har der været rejst spørgsmålet, om at vi kan sponsorere et par tusinde kroner til en aktivitet i Blokhus by, som vi, i plantagen også har glæde af, nogle af byens andre grundejerforeninger har sponsorater Det kræver en vedtægtsændring af § 3 stk 3, hvor der skal tilføjes ”og øvrigt støtte lokalsamfundet” Det forberedes til næste generalforsamling..
Randbøl (FFL og HL). Der bliver formentlig i det sene efterår en del mødeaktivitet med Naturstyrelsen i Randbøl om ny måde at prissætte grunde på og at bestemme niveau for leje. Primært er det for Vejrs, hvor grundsalget har været en fiasko. Vi informerer grundigt, når der er nyt af interesse.
Gennemgang af kriterier for vurdering af grunde, vi har fået tilsendt kriterierne og vi kommer med en tilbagemelding til Naturstyrelsen i forbindelse med Randbøl møderne
Søren Thomsen
Bestyrelsesmøde den 20.7.2019 efter generalforsamlingen
Bestyrelsen konstituerede sig uændret som ses her
Søren Thomsen
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold