Bestyrelsesmøder 20/21 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Bestyrelsesmøde den 10.7 klokken 11 i Blokhus
Dagsorden:
 
1.Referat af 15.5.samt opfølgning heraf (bumpsagen og sten på Slettevej)
 
2.Økonomi samt antal medlemmer og solgte grunde
 
3.Den nye markedsleje
 
4.Generalforsamlingen den 17.7. og gennemgang af praktikken og forløbet
 
5.Evt.
 

 
1: Referat af 15. maj godkendes. Bump: Vores vognmand, som havde fået i opdrag at etablere bump kan ikke løfte opgaven og vi har fundet et professionelt vejfirma, som kan udføre opgaven for en samlet pris på 26.000 kroner, Vejfonden betaler, og arbejdet udføres snarest. Sten til at forhindre parkering i det høje græs ved nedgangen til stranden arbejdes der fortsat med, vi køber nok selv sten og får dem lagt ud. Fældning forekommer hos lejere, der ses nye bunker af grene hist og her, det tages op på generalforsamlingen.
Oversvømmelser ved Slettevej: Grøften sættes i gang nu og vi får prisen senere for oprensning, som vi skal stå for.

2: Økonomi mm. Vi har Ikke styr på solgte grunde, vi kender til 54 salg, men der er nok solgt  60+ grunde. Vi kan ikke følge med i handler i Skoven og det er utilfredsstillende. Vi kontakter Naturstyrelsen i Randbøl for at få en fast aftale om meddelelse omkring salg. Medlemsantallet er 115. Perioderegnskaber gennemgås, de kan ses her. Budgetter gennemgås. Der diskuteres Bænke til opstilling på Skovens dag.

3: Markedsleje: Bestyrelsen ved ikke andet end hvad vi hører af eksempler rundt omkring i skoven. Der er sket en gennemsnitlig stigning på 4%, men hvordan lejerne fordeler sig ved vi ikke.

4: Generalforsamlingen gennemgås. Bestyrelsen møder klokken 08:30. der udsendes erindringsmail til medlemmerne efter opdatering af hjemmesiden, skovens dag er den16. oktober.

5: Evt. Der er kommet 3 ny i bestyrelse for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Foreningen fungerer godt.

Venlig hilsen
Søren Thomsen


Bestyrelsesmøde den 15.5.21 klokken 08:30 i Blokhus 15.05.2021
Dagsorden:
 
1 Referat af 27.3.2021
2.Bumpsagen
3.Økonomi og medlemmer samt solgte grunde og NST
4.Generalforsamlingen den 17.7.2021
a. Lokaler og servering
b. Opstilling til bestyrelsen
c.Vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår at § 10 stk.4. ændres således at sidste sætning :”Der skal tilstræbes en vægtet fordeling af ejere og lejere i bestyrelsen” udgår, så alle medlemmer, uanset om man er ejer eller lejer, sidestilles.
Såfremt dette vedtages foreslår bestyrelsen  ligeledes i § 6 stk.3. ” Umiddelbart forud for den ordinære generalforsamling afholdes møde med grundejerne til drøftelse af grundejerforhold” udgår
Mødet må anses som overflødigt grundet at lejere og ejere sidestilles. Ellers skulle der også holdes et separat lejermøde.
Generalforsamlingen er øverste myndighed så beslutningerne tages her jf. § 6 stk.1
Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.
Herudover konsekvensrettelser i § 4 stk. 1. med de enkelte matrikelnumre efter udstykningen.
5. Opsætning af sten på Slettevej grundet uvedkommende parkering.
6. Øvrige forhold og henvendelser fra medlemmer.
7.Evt. Blokering af trampesti af ny ejer Slettevej 6

1: Referat af 27.3.2021 godkendes

2: Bump: Vognmand Per Nielsen, som tidligere har fjernet grendynger for os, har entreprisen med at etablere bump, og han udfører arbejdet i løbet af denne måned

3: Økonomi: Der er lige nu 111 betalende medlemmer, vi regner med flere. Der er ikke lavet regnskab for vejfonden, alle har betalt undtagen 1, der rykkes for betaling ellers uændret regnskab fra sidste møde, der er 201.931,94 kroner i vejfonden. Alle grunde er nu vurderet, hver grund er vurderet hver for sig, alle lejere får købstilbud, som gælder frem til 20. oktober 2021. Efter denne dato skal der ske nyvurdering, hvis man ønsker at købe sin grund. Markedslejen er ikke fremkommet endnu, hver enkelt kontrakt skal gennemgås, men grundpriserne vil nok afspejle sig i lejerne, så der vil ske en stigning. Vi har i Corona tiden kun haft video møder med Naturstyrelsen, vi beder om et møde med Naturstyrelsen om forskellige ting, der har samlet sig.

4: Generalforsamlingen for 2021 varsles til lørdag den 17 juli til afholdelse på restaurant Nordstjernen.
a) der er bestilt 2 lokaler på Nordstjernen og vanlig servering.
b) Fra bestyrelsen er Fleming Friis Larsen, Henrik Lindholm Kristiansen og Søren Hald på valg og alle er villige til genvalg.
c) Vedtægtsændringer: Bestyrelsen foreslår at § 10 stk.4. ændres således at sidste sætning: ”Der skal tilstræbes en vægtet fordeling af ejere og lejere i bestyrelsen” udgår, så alle medlemmer uanset om man er ejer eller lejer sidestilles.
Såfremt dette vedtages foreslår bestyrelsen ligeledes at § 6 stk.3. ” Umiddelbart forud for den ordinære generalforsamling afholdes møde med grundejerne til drøftelse af grundejerforhold” udgår. Mødet må anses som overflødigt grundet at lejere og ejere sidestilles. Ellers skulle der også holdes et separat lejermøde.
   
Generalforsamlingen er øverste myndighed så beslutningerne tages her jf. § 6 stk.1
 
Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.
 
Herudover laves der konsekvensrettelser i § 4 stk. 1. med de enkelte matrikelnumre efter udstykningen.
 
Generalforsamlingen er med ovennævnte lovligt indvarslet.
Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest lørdag den 19. juni
Generalforsamlingen indkaldes senest lørdag den 3. juli med dagsorden, revideret regnskab, indkomne forslag og hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.
 
JH undersøger om Hans Henrik Henriksen vil være dirigent som tidligere.
Bestyrelsen har drøftet en forhøjelse af vejfondsbidraget, ikke fordi det er nødvendigt endnu, men der venter større udgifter, som Naturstyrelsen tidligere har været ene om, men som nu skal deles.

5: Sten på Slettevej: Der er en del ulovlig parkering på Slettevej, ved nedgangen til havet, vi undersøger om Naturstyrelsen har sten, og om de vil lægge dem, ellers kan vores vognmand finde sten til os, selvfølgelig med Naturstyrelsens godkendelse.

6: Øvrige forhold og medlemshenvendelser: Grøfter forskellige steder skal oprenses, vi har fået nogle estimater på priser i størrelsesordenen 10 kroner pr. meter. Vi indhenter tilbud, når vi i samråd med Naturstyrelsen kender omfanget af opgaven.
 
Parkeringsforhold på Nattergalesvinget drøftes efter en medlemshenvendelse, og helt aktuelt drøftes en blokering af en trampesti, der reageres på sidste.

7: Eventuelt: Der varmes op til arbejdslørdag, som kan være den 16. oktober. Der skal etableres/udskiftes bænke i sommerhusdelen af Klitplantagen.

Næste møde lørdag den 26. juli

Venlig hilsen
Søren Thomsen

Bestyrelsesmøde den 27.03.21 klokken 10 i Blokhus
 
Dagsorden:
 
1. Referat fra mødet den 5.2.2021
2. Sidste nyt fra NST om grundpriser/lejen/ vurderingsstyrelsen/øvrige forhold
3. Opgravning af grøfter og den videre proces efter mødet med NST
4. Medlemmer/antal/ ejere/lejere og medlemskab samt økonomi
5. Hjertestarter placering på officielle kort
6. Medlemskorrespondance/henvendelser siden sidst
7. Generalforsamlingen 2021-lokalebestilling?
8. Vedtægtsændringer: Nuværende § 10 stk.4, andet punktum siger ” Der skal tilstræbes en vægtet fordeling af ejere og lejere i bestyrelsen”
Det har fungeret fornuftigt indtil nu. Men i og med at alle bestyrelsens medlemmer enten har købt eller er i proces, vil det betyde at alle nuværende medlemmer er ejere til sommer.
Derfor skal vedtægterne ændres til førstkommende generalforsamling.
Som jeg er det er 2-3 mulige forslag, som vi vil drøfte på mødet den 27.3 og muligvis andre løsninger.
a.      Andet punktum i §10 stk.4. udgår, men det har den mulige konsekvens, at ingen lejere bliver repræsenteret ( dvs. ca.70 lejere pt.) og et muligt kampvalg.
b.      Bestyrelsen udvides til 7, hvoraf mindst 2 skal være lejere. ”Der skal tilstræbes en vægtet fordeling af ejere og lejere i bestyrelsen, idet mindst 2 skal være lejere”
c.       ”Bestyrelsen bestyrelse består af 5 medlemmer hvor mindst 2 skal være lejere” Det har den konsekvens at to af den nuværende bestyrelse ikke kan fortsætte.
 I bedes overveje  forslagene eller gerne ændringsforslag med henblik på fremsættelse til sommer.
 § 4 samt §10 skal konsekvensrettes. § 4 er en redaktionel ændring og § 10 en konsekvens ændring ligeledes
9. Eventuelt og næste møde.
 

 
1: Referatet af bestyrelsesmødet den 5.2.21 godkendes.

2: Sidste nyt og vurderingsstyrelsen
Vurderingsstyrelsen nu er i gang med vurdering af grundene, og det kører planmæssigt. Der har været god kommunikation fra Naturstyrelsen i forløbet. I løbet af en måneds tid kommer der et købstilbud til alle lejere og et bud på ny leje til de, der ikke køber. se venligst bestyrelsens forårshilsen på forsiden eller samme i brev, der kommer i postkassen inden for få dage.

3: Grøfter og afvanding
NST oplyser i et møde, at prisen for oprensning af grøfter beløber sig til ca 10 kr pr. meter. Grøften på grundene Svalesvinget/Slettevej med oversvømmelsesproblemer skal renses op/reetableres og der skal laves en ny grøft som en fortsættelse af denne under Slettevej og langs nordsiden af Slettevej ud svinget, hvor grøften drejer ud over klitheden i eksisterende grøfter, der skal graves op på ny. Det hele ender i Bækken og løber ud i Vesterhavet. Naturstyrelsen står for at lave og opgrave grøfter, og vi skal stå for fremtidigt vedligehold. Vi forventer, at grøfterne er i orden, når vi skal overtage dem.

4: Økonomi
Delregnskab præsenteres af Kasserer Søren Hald. 97 har betalt til Foreningen for nuværende, og det er helt normalt på dette tidspunkt af året. Foreningen har et indestående på 83.468 kroner - Vejfonden har et indestående på godt 200.000 kroner. Sidste beløb er ikke for meget, når vi tænker fremtidigt vedligehold af grøfter og andet når Naturstyrelsen gradvist trækker sig ud efterhånden som de fleste bliver ejere. Der er 54 grundejere, der er opkrævet indtil nu, Naturstyrelsen betaler for resten. Tre nye grundejere er på vej.

5: Hjertestarteren
 
Hjertestarteren har indtil nu ikke været placeret på TRYG Fondens kort over hjertestartere og den tilhørende app. Nu er den korrekt placeret. Hvis nogen er interesserede i at blive hjerteløbere kan de melde sig på TRYG Fondens hjemmeside.

6: Medlemskorrespondancer
 
Der har været en del henvendelser til bestyrelsen siden sidste møde. En har haft problemer med at få vurderet pris på grunden, dette er afhjulpet.
En civilingeniør har henvendt sig med tilbud om at gennemgå området for rådgivning omkring afvandingsgrøfter. Bestyrelsen mener ikke vi har problemer med høj vandstand, når før omtalte grøfter er etablerede, og når vores grundvandssænkende system i vejene bliver korrekt vedligeholdt.
Sammenslutningen af Samarbejdende Ejerforeninger i Jammerbugt Kommune har sendt en beretning og en inspirationsliste om afvanding, evakuering, affaldshåndtering, lokalplaner og cykelstier – alt sammen noget, som vi har haft eller har på dagsordenen. Der er formandsmøde 12. maj.
Bump i svinget ved Havørns Allé etableres inden sommer - i den sag har der været mange ”bump” på vejen.

7: Generalforsamling
- der bestilles lokaler til GF.

8: Medlemsrepræsentation i bestyrelsen
Overveje vedtægtsændring fordi samtlige medlemmer er ejere. Der er bred enighed i bestyrelsen om, at mulighed a er bedst, den stiller alle lige. Mulighed a vil muligvis resultere i kampvalg, og den giver ikke nødvendigvis sikkerhed for en balance i ejere/lejere i bestyrelsen. Ingen i bestyrelsen føler, at der har været udfordring i om man er ejer eller lejer.

9: Evt.
Der er en del parkering på Klitheden ved nedgangen til havet ved bækken, det er oftest folk fra byen, der kører ud i skoven og parkerer. Det er ikke tilladt, og grundet det høje græs, er det brandfarligt. Vi forsøger, at få Naturstyrelsen til at placere nogle store sten, som umuliggør parkering.

Venlig hilsen
 
Søren Thomsen.


Bestyrelsesmøde fredag den 5.2. kl. 15:00 i Blokhus Korrigeret den 14.2.2021
Dagsorden:
1.Referat fra mødet den 29.12.2021
2.Referat fra mødet den 14.1.2021 med NST
3.Opfølgning i forhold til medlemmerne
4.Økonomi og medlemmer
5.Forsikring fra Codan med nye betingelser
6.Nyt fra Skoven
7.Evt.
 
1 Referatet af bestyrelsesmødet den 29.12.2020 godkendes uden bemærkninger
  
2 Referat af mødet den 14.1.2021 med NST
Vurderingsstyrelsen, som er en underafdeling af SKAT, tager fysisk ud og besigtiger grundene efter at ejendomsmæglerne har afgivet deres vurdering, Vurderingsstyrelsen har kompetent personale, der er vant til at vurdere grunde. Blokhus grundvurderinger stiger med gennemsnitlig 20 %, der er stor spredning i de forskellige områder langs vestkysten. I Blokhus tager man formentlig de to ejendomsmægleres vurderinger og tager gennemsnittet, idet vurderingerne er meget ens. Bestyrelsen finder ejendomsmæglernes forslag til fremtidig grundleje i Blokhus rimelig, gennemsnitlig stiger lejen 4%, det vil sige at nogle grundlejer falder lidt og andre stiger lidt.
 
Det der bekymrer bestyrelsen mest her i Blokhus er, hvad der sker efter 2024, hvor loven om tilbud om køb af grunde bortfalder. Man kan vælge at forlænge loven endnu en gang, man kan også vælge at lægge de resterende grunde i offentligt udbud, hvor alle kan byde ind, incl. danske aflæggere af udenlandske virksomheder. Mens loven er gældende kan grundene kun sælges til èn, nemlig den nuværende lejer, men i et offentligt udbud, kan der ske salg til trediemand.
  
3 Opfølgning i forhold til medlemmerne
Så snart nyt foreligger informeres medlemmerne pr. mails. NST afklarer med Vurderingsstyrelsen, hvornår der kan sendes ny købstilbud ud.
  
4 Økonomi og medlemmer
Årsregnskaberne er revideret og skrives under af hele bestyrelsen, der er ingen ændringer siden de sidst offentliggjorte på vores hjemmeside. Der kommer nye medlemmer til i øjeblikket, der sker en del hushandler og der er formentlig en del købstilbud i gang lige nu.
 
Det er lige nu tid til indbetaling af kontingent, 250 kroner til konto: 9570 12965044 og vejbidrag 350 kroner til konto: 9570 12965052, markér afsender med Navn og adresse i Blokhus
  
5 Forsikring fra Codan med nye betingelser
Vi har modtaget en ny forsikringspolice fra Codan, den er udvidet med tilbud om psykologhjælp. Om de i denne henseende tænker på bestyrelsen er uvist. Nej – det drejer sig om følgevirkninger til eventuelle skader i forbindelse med arbejdet på skovens dag (gælder ikke det udbredte regnvejr sidste gang).
  
6 Nyt fra Skoven
Der er Skype møde mandag den 8.2.2021med NST omhandlende anlæg af ny grøft for at afhjælpe oversvømmelser ved Svalesvinget/Slettevej. Formanden og Henrik Lindholm Kristiansen deltager.
  
7 Eventuelt Intet
  
Venlig hilsen
Søren Thomsen

 
Bestyrelsesmøde den 29.12.2020 i Blokhus
Dagsorden:
1.Referat fra mødet den 4.12
2.Sidste nyt fra NST og processen om leje/grundpriser. Mødet den 14.1. i Randbøl
3.Medlemmer og økonomi
4.Orienteringsmøde i februar?
5.Skovens dag 2021
6.Diverse fra medlemmer om køb
7.Evt.
  
1 Referat fra mødet den 4.12.2020 godkendt
  
2 Sidste nyt fra NST om grundleje og grundpriser. Møde den 14. i Randbøl.
Formanden orienterede om den seneste udvikling i forhold til Naturstyrelsen om leje og grundvurdering. Processen er forhalet til 1.1.2021 med hensyn til vurderingerne, og der er indkaldt til møde den 14.1.2021 i Randbøl hos NST om den videre proces. Vi forventer inden da, i lighed med Vejers, at få oplyst resultaterne af markedsvurderingen. Bortset fra de tilfælde, hvor der nu foreligger købstilbud. Mødet bliver virtuelt efter restriktionerne.
 
Formanden rykker for vurderingerne idet der i Vejers forelå de to vurderinger på samme grunde og Vurderingsstyrelsen skal godkende udbudsprisen.
 
Bestyrelsen drøftede de mulige scenarier efter 2024 når loven udløber, dog med forventning om forlængelse. En anden mulighed kunne være et samlet salg til et firma og dermed mulighed for salg i udbud til andre end de nuværende lejere. I dag er det efter loven kun den til enhver tid værende lejer, der har ret til at købe.
  
3 Medlemmer og økonomi
Ingen ændringer siden sidste møde, idet alle medlemmer har betalt.
  
4 Orienteringsmøde i februar
Der var enighed om at holde et orienteringsmøde når det var muligt. Et webinar drøftedes, og sekretæren undersøger de tekniske muligheder. Tidspunktet meldes ud senere, når flere oplysninger foreligger.
  
5 Skovens dag 2021
Skovens dag 2021 bliver den  16. oktober så reserver dagen. Bænke, stolpe ved indgang til den store klit og steder med skilte om sti til byen vil være emner samt alm. oprydning i skoven. Det blev oplyst at NST var positiv  i forbindelse med grøfte/vandregulering og at en ny medarbejder var ansat i Skagen til området.
  
6 Diverse
Der er en del købstilbud ude og en del huse har skiftet ejere. Husene sælges meget hurtigt for øjeblikket.
  
7 Evt.
Næste møde efter mødet i Randbøl den 14.1., og der vil udsendes orientering til medlemmerne herefter.
  
Venlig hilsen
Søren Thomsen

 
Bestyrelsesmøde Fredag den 4.12.2020 i Blokhus
Dagsorden:
1. Referat fra mødet den  10.10.2020
2. Status på opfølgning fra generalforsamlingen
3. Skovens dag 2021.Forslag om bænke og en første drøftelse heraf
4. Medlemmer og økonomi .Kontingentforhøjelse i 2022?
5. NST og den seneste udvikling om grunde/leje
6. Orienteringsmøde i foråret 2021?
7. Diverse henvendelser fra medlemmer
8. Evt.
  
1 Referat af 10.10.2020
godkendt uden bemærkninger
  
2 Opfølgning fra generalforsamlingen
Det aftaltes at bump ved Havørns Alle nu igangsættes.
  
3 Skovens dag 2021
Om Skovens dag i 2021 drøftedes et medlemsforslag om opsætning af bænke i Skoven enkelte steder som projekt for dagen. Bestyrelsen er positiv. Bænkene skal være enkle i udformningen og passe ind i miljøet.
Brandfareskilt ved indgangen til Skoven drøftedes og tages op senere med hensyn til betjening og opsætning.
Der var stor tilfredshed med de nye skilte fra flere medlemmer og især stien ved Havørns Alle benyttes nu for første gang.
Det besluttedes at opsætte kraftig stolpe med skilt om sti ved den store klits overgang fra klit til strand, så den kan ses ved opgang fra stranden.
  
4 Medlemmer og økonomi
Foreningen har 114 betalende medlemmer og kontingent fastholdes indtil videre uanset et mindre underskud i år grundet særlige aktiviteter.
  
5 NST og den seneste udvikling om grunde/leje
Formanden orienterede om den seneste udvikling om grundpriser og lejen. Der er deadline til 1.1.2021 for de to mæglere, der skal vurdere.
  
6 Orienteringsmøde i foråret 2021?
Bestyrelsen vil så snart der foreligger nyt om grundkøb/grundleje indkalde til et orienteringsmøde for medlemmer. Endvidere efterlyste vi et snarligt kontaktmøde med NST i Skagen.
  
7 Henvendelser fra medlemmer
Vejene bliver istandsat til foråret, idet der ikke er presserende behov lige nu.
  
8 Evt.
Intet
  
9 Næste møde finder sted den 30.12.2020
  
Venlig hilsen
Formanden (referent)

 
Bestyrelsesmøde Lørdag den 10.10.2020 i Blokhus
Dagsorden
1 Referat fra den 12.9.2020
2 Orientering om møderne 22.9 og 28.9
3 Skovens dag, grupper og opgaver
4 Orienteringsmøde
5 Medlemsnyt, økonomi
6 NST nyt samt henvendelse til Preben Bang Henriksen
7 Evt og næste møde
  
1 Referat fra 12.9.2020
Referatet godkendes uden kommentarer
  
2 Orientering om møderne 22.9 og 28.10
Der foreligger et referat fra mødet den 28.9 her på hjemmesidens forside. Mødet den 29.9, som Formanden deltog i, var et orienteringsmøde for ejendomsmæglerne og der var rigtig mange ejendomsmæglere til stede. De skal så inden jul give et bud på, hvad de skal have for at løse opgaven med vurdering af grundpriser og grundlejer. Møderne foregik i en god atmosfære. Vi får som forening at vide hvilken maægler der er udvalgt i vores område og vi tager naturligvis kontakt til vedkommende omkring vurderingerne.
  
3 Skovens dag
Bestyrelsesmødet foregik i timen før arrangementet "skovens dag" og de sidste planer om hold og arbejdsopgaver blev lagt.
  
4 Orienteringsmøde
Det giver ingen mening at indkalde til et orienteringsmøde før vi får vurderingerne fra ejendomsmæglerne. Når lejerne får tilsendt varsel om lejestigninger, er der en indsigelsesfrist for protester og det vil ultimativt ende i boligretten til afgørelse.
  
5 Medlemsnyt og økonomi.
Søren Hald har forfattet et brev til de ny lejere/ejere i skoven, det kommer i deres postkasse i denne uge, det indeholder info om foreningen og opfordring til medlemskab af foreningen. Der er ingen ændringer i økonomi. Hidtil er der ikke blevet givet kørselsgodtgørelse, men det indføres når der skal køres længere strækninger for at deltage i NST møder og når man kun kører efter bestyrelsesmøder og ikke er på stedet.
  
6 NST nyt samt henvendelse til Preben Bang Henriksen.
På mødet den 28.9 spurgte vores formand miljøministeriets repræsentant, som ansvarsmæssigt er placeret lige under direktøren for miljeministeriet om der ville være mulighed for at forhandle husstørrelsen op i forbindelse med ny kontrakter og i det hele taget. Der blev svaret et klart nej til at øge størrelsen på husene i skoven ud over de 100 kvadratmeter, der er tilladt i øjeblikket. Når den sidste grund er solgt vil det være en forhandling med kommunen om ændring i gældende lokalplan for at få lov til at bygge større huse i skoven. Set i lyset af dette klare svar, vil bestyrelsen ikke foretage sig yderligere i form af at kontakte Preben Bang Henriksen, som der tidligere har været tale om. Denne afgørelse vil skriftligt tilgå Saxtoft, som har rettet henvendelse til bestyrelsen om emnet.
  
7 eventuelt og næste møde
Intet under evt og næste møde bliver lige inden jul.
  
Venlig hilsen
Søren Thomsen

 
Bestyrelsesmøde lørdag den 12.9.2020 i Blokhus
Dagsorden
1 Økonomi og medlemmer
2 Opfølgning på Generalforsamlingen
3 Skovens dag, opgaver
4 Ridning
5 Skiltning/brandfare
6 NST-mødet 28.9
7 Jammerbugt Kommune/lokalplanen/husstørrelsen
8 Evt og næste møde
 
1 Økonomi og medlemmer:
Et medlem af foreningen mangler at betale vejbidrag, vi rykker igen. Der er 63.021 kroner i foreningskassen, og 181.448 i vejkassen. Afhentning af grenaffald kostede 11.125 kroner som deles af begge kasser. Der er 111 medlemmer, det er 3- 4 færre end de foregående år, skyldes måske mange ejerskifter, hvor vi ikke får oplysninger fra Naturstyrelsen. Vi arbejder på sagen og kontakter de ny i skoven omkring medlemskab.
  
2 Opfølgning på GF
Vi har fået henvendelse fra Saxtoft omkring referatet og henvendelse til det politiske niveau. Formanden har svaret på hans henvendelse, og vi har sendt vores optegnelser til ham. Der foreligger således en korrespondance omkring sagen. Saxtofts henvendelse drøftes på bestyrelsesmødet og formanden tager initiativ i sagen.
  
3 Skovens dag, opgaver
Skovens dag er fastsat til den 10. oktober klokken 10. Alt foregår udendørs efter myndighedernes normer for Coronarestriktioner herunder størrelsen af tilladte forsamlinger. Starter med kaffe hos Henrik og afslutter samme sted. Der skal opsættes skilte og graves stolper ned til samme. Eksisterende metalskilte skal udskiftes med vores træstandart.
Bump: Vognmanden, der afhentede grenaffaldet, har fået opgaven med at etablere bump inkl. den tilhørende skiltning.
Vi har efterhånden en del, der skal drøftes med NST, vi anmoder om et møde. Næste år ryddes der roser ved nedgangen ved klitten i bunden af Havørns Allé – en aktivitet til skovens dag 2021.
  
4 Ridning
Der opsættes skilte med ridning forbudt overalt. Store pictogrammer ved indkørslen og ved bækken, mindre pictogrammer på bommene i syd.
  
5 Skiltning/brandfare
Flytning af nuværende skilt ved svinget på Havørns Allé, samt opsætning af flere skilte ved strandadgange til skoven og lige før adgangen til skoven.
  
6 NST-mødet 28.9
Møde om grundpriser og lejestørrelse, en orientering. Vi mødes 1 time før med de andre foreninger i Randbøl. Vurderingsopgaverne overdrages til mæglerne, 1 repræsentant for hver grundejerforening skal være til stede. Mødet med mæglerne er den 22.9.
Afhængig af hvad der sker på møderne, indkalder vi til et lokalt orienteringsmøde.
  
7 Jammerbugt kommune, lokalplanen/husstørrelsen
Der er ikke sket noget siden sidst, vi afventer formandens tiltag, som beskrevet ovenfor.
  
8 Evt
Vi kan konstatere, at der er opstået ny grendynger et par steder ved vejkanter, vi holder øje, og udfordringen tages op med Naturstyrelsen, det drejer sig om lejere. Næste bestyrelsesmøde er den 9. oktober.
 
Venlig hilsen
Søren Thomsen

 
Bestyrelsesmøde lørdag den 18.7.2020 efter generalforsamlingen
Bestyrelsen konstituerede sig uændret
Fleming Friis Larsen - Formand
Jørgen Hein - Næstformand
Henrik Lindholm Kristiansen - Vejudvalg, kontakt til NST og kommunen
Søren Hald - Kasserer
Søren Thomsen - Sekretær og hjemmeside
 
 
 
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold