Generalforsamling 2012 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Berigtigelse  
Bestyrelsen har fra Holger Thule hansen, Fasansvinget 1, modtaget en indsigelse om referatet af generalforsamlingen, hvor han beder om en berigtigelse af sætningen under punkt 5: "De tilstedeværende grundejere tilsluttede sig indstillingen" idet der var 1 grundejerstemme imod. Sætningen i referatet ændres til :" De tilstedeværende grundejere tilsluttede sig indsatillingfen med en stemme imod". (ændret 25.10.16)
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Generalforsamling 2012
Referat
Generalforsamling 2012 i Foreningen Klitplantagen Blokhus blev afholdt lørdag den 21. juli 2011 kl.10-13 på Restaurant Nordstjernen i Blokhus. Der var ca. 100 deltagere på dagen. Formanden indledte mødet med at byde velkommen og præsentere bestyrelsen og skovløber Flemming Henriksen, der i år repræsenterede skoven ved mødet. Forsamlingen sang herefter Blokhussangen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
John Ekstrøm blev efter bestyrelsens indstilling valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
Bestyrelsens medlemmer berettede om bestyrelsesarbejdet i det foregående år. Arbejdet med køb af grunde har optaget bestyrelsen i det forgangne år. I september blev der afholdt et informationsmøde med ca. 100 deltagere. Status er at ca. 20 grunde er blevet købt pr. sommer 2012. Undervejs har der været et godt samarbejde med hhv. Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen. Med sidstnævnte har der været en drøftelse af oprettelsen af et vejlaug for ejere af grunde. Man er nået til enighed herom, og resultatet forlægges under punkt 5.  
Endvidere har der været jævnlige møder med Naturstyrelsen om bl.a. placeringen af ”Gateway Blokhus” og shelterne ved Th. Henriksens Vej. Begge drøftelser er faldet ud til bestyrelsens tilfredshed. Også mulighederne for fartmåling på Havørns Alle og regler for anvendelse og placering af varmepumper har været drøftet. Endelige har bestyrelsen været repræsenteret i foreningen ”Blokhus/Hune i Udvikling”, som bl.a. medvirker til musik på torvet, oprettelsen af Gateway Blokhus mv.
I det kommende år vil bestyrelsen sætte fokus på forhold i kontrakterne kontra vilkårene i lokalplan 200, særligt med fokus på mulighederne for at ændre lokalplanen.  Medlemmerne opfordres til at henvende sig til bestyrelsen med input til arbejdet.  
Generelt vil bestyrelsen som altid opfordre til, at man som husejer overholder sin kontrakt med sko-ven, og orienterer sig i den forud for nye projekter. Tillige bør man altid sikre sig et skriftligt tilsagn fra Naturstyrelsen i forbindelse med mundtlige aftaler. Så er man sikret, hvis der senere skulle blive stillet spørgsmål ved forhold ved eller på husene.
Bestyrelsens beretning blev godkendt af forsamlingen.
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2011. Posterne vedrørende møder var større end normalt, hvilket skyldes den megen mødeaktivitet i forbindelse med køb af grunde. De ekstraordinært høje it-udgifter skyldes driftsproblemer hos den leverandør, der varetager systemet. Af samme årsag er regnskabet påført en bemærkning af revisor, hvori det fremgår at udgifterne til it fremstår uklart. Bestyrelsen vil snarest søge en forbedret løsning på den eksisterende driftsaftale.
Det fremlagte regnskab blev godkendt af forsamlingen.
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Bestyrelsen fremsatte forslag om at kontingentet for 2013 fastholdes uændret til 250 kr. årligt. Det blev vedtaget af forsamlingen.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne
Der var 54 stemmeberettigede deltagere tilstede i salen. Bestyrelsen havde fremsat en række ændringsforslag til vedtægterne, med det formål at tage højde for, at foreningen rummer lejere såvel som grundejere. Formuleringerne herom havde været drøftet med såvel Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen. Endvidere var der fra Peter Wendelboe fremsat forslag til vedtægtsændringer. Disse bortfaldt dog ved vedtagelse af bestyrelsens forslag, der var det mest vidtgående.
I forbindelse med fremlæggelsen af vedtægtsændringerne, tydeliggjorde formanden, at
• deklarationerne altid vil gælde forud for vedtægterne i tilfælde af uoverensstemmelser,
• at i forhold til § 4 og § 5 vedrørende stemmeret skal det tydeliggøres, at det kun er ejere, der har stemmeret i vejspørgsmål.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev herefter vedtaget af forsamlingen. Ovenstående forhold vil blive tydeliggjort i vedtægterne ved førstkommende lejlighed. Afslutningsvis blev vejbidraget for 2013 foreslået til at udgøre 350 kr. De tilstedeværende grundejere tilsluttede sig indstillingen med 1 stemme imod. (ændret 25.10.16)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Jørn Clausen og Erik Østergaard afgik begge efter tur, og ønskede ikke genvalg.
På bestyrelsens indstilling blev Jørgen Hein  og Søren Thomsen  valgt til bestyrelsen.  Mogens Brix blev valgt som bestyrelsessuppleant.
De afgående medlemmer modtog stor tak fra forsamlingen for deres indsats i bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bent Aaen blev genvalgt som revisor. Tage Justesen blev genvalgt som revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Peter Wendelboe ønskede at frafalde sine indsendte udtalelser – dog med henstilling til, at de blev gennemlæst af GF.
Det henstilles til alle beboeres og gæster i plantagen at sænke hastigheden på Havørns Allé, i særdeleshed i svinget mod byen. Endvidere er ridning i plantagen (udenfor ridestierne) fortsat til gene.
Afslutningsvis holdt skovløber Flemming Henriksen et indlæg om naturpleje.
Naturstyrelsen er langsomt ved at udfase nåletræ og gå over til mindre invasive arter, som fx løvtræ. Hvis man har købt sin grund, skal man huske, at Naturstyrelsen fortsat vil komme i skoven og holde øje med, at reglerne overholdes. Man må gerne selv fælde træer på grunde hvis man ejer, men man har også en forpligtigelse til at plante nyt, da området i plantagen fortsat skal have karakter af at være bevokset.
Naturstyrelsen undersøger mulighederne for at arrangere en fælles dag om naturpleje i plantagen, hvor beboerne sammen med repræsentanter fra Naturstyrelsen kan lave praktisk arbejde i skoven og få gode råd og vejledning om hvordan man bedst muligt holder og plejer klitheden.   
Afslutningsvis blev der sagt tak til Skovløber Flemming Henriksen for deltagelsen, og der blev takket for god ro og orden samt udbragt et trefoldigt leve for Foreningen Klitplantagen Blokhus. Herefter var der buffet i Nordstjernens lokaler. Næste års generalforsamling afholdes d. 20. juli 2013.   
Referent Christian Friis Binzer, Blokhus 21. juli 2012.
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold