Generalforsamling 2013 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Grundejermøde
Forud for generalforsamlingen mødtes grundejerne til et orienterende møde klokken 9 – 9:30. Der var 15 grundejere repræsenteret. 19 grundejere har indbetalt vejbidrag til foreningen, 1 har meddelt foreningen, at han er kommet til at indbetale til den forkerte forening, og at det vil blive rettet snarest. 20 grundejere støtter således op om foreningen. Naturstyrelsen var ikke repræsenteret på mødet. Emner til fortsat bearbejdelse af bestyrelsen var
• træfældning og bortskaffelse af grenaffald,
• behovsbestemt snerydning,
• opstilling af containere til pap og batterier ved parkeringspladsen syd for byen.
• På hjemmesiden et kartotek for ejere og lejere med navne på træfældere, vognmænd til bortskaffelse af større mængder træ etc.
• Bestyrelsen bør indhente tilbud på ovennævnte emner, så man har cirkapriser på disse.
Kasserer Søren Hald fremviste det aktuelle indtægtsgrundlag. Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at det formentlig er bestyrelsen, der skal tage initiativet i forhold til vejvedligeholdelse, vi kan nok ikke forvente, at Naturstyrelsen af sig selv reparerer og lægger støvdæmpning ud.
Generalforsamling 2013
Referat
Generalforsamlingen 2013 blev afholdt lørdag den 20.7.2013 fra klokken 10 til 13 på restaurant Nordstjernen i Blokhus. Næstformanden bød velkommen, præsenterede bestyrelsen og forsamlingen sang Blokhussangen. Naturstyrelsen var ikke repræsenteret på generalforsamlingen. Der var 29 lejere og 15 ejere til stede under generalforsamlingen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Erik Østergaard blev af bestyrelsen foreslået som dirigent og han blev valgt. Der udspandt sig en diskussion om lovligheden af indkaldelsen, idet grundejerne fik indkaldelsen lidt forsinket. Kasserer Søren Hald meddelte, at grunden til dette var, at brevene var afleveret i postkassen fredag aften, men først poststemplet efterfølgende mandag. Forsamlingen valgte i enighed, at betragte generalforsamlingen som værende lovlig varslet og indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
Formanden var bortrejst og i hans sted afleverede næstformand Jørgen Hein bestyrelsens beretning på det generelle plan. Han omtalte den solide opbakning til foreningen, næsten hundrede havde betalt kontingent og 20 grundejere bakkede op om foreningen. Jørgen omtalte sin rundtur med foldere til samtlige beboere i skoven i det tidlige forår, hvor han talte med ca. 50 beboere. Han omtalte salget af grunde, der er stagnerende i Blokhus området og ikke eksisterende i Vejers området. Naturstyrelsen har i løbet af året givet udtryk for den opfattelse, at grundlejerne har været for lave og at en hævelse af grundlejerne kunne fremskynde salget af grunde. Man havde til hensigt at hæve lejerne ved at gå over til en procentsats for grundleje i stedet for det nu brugte index. Det kan lade sig gøre, fordi alle grunde nu er vurderet. Denne opfattelse fra Naturstyrelsens side blev på det kraftigste underkendt i SLVK (Samarbejdende Lejerforeninger i Vestkystens Klitplantager), hvor vores formand sidder på formandsposten. I stedet skal SKAT og Naturstyrelsen nok i gang med en revurdering grundpriserne, idet de er højest i Vejers efterfulgt af Blokhus. Der, hvor grundpriserne er lavest, er næsten alle grunde solgt. Bestyrelsesmedlem med kontakt til de lokale samarbejdspartnere Henrik Lindholm Kristiansen omtalte arbejdet i de lokale foreninger, vi er medlem af, samt samarbejdsmøderne med Naturstyrelsen. Sekretær Søren Thomsen omtalte opstarten på den ny hjemmeside og dennes økonomi.
Der blev fra forsamlingen spurgt ind til de forskelle, der er mellem lejere og ejere, bestyrelsen kunne ikke umiddelbart forklare disse forskelle, men det bliver taget op med Jammerbugt Kommune. Der blev klaget over overvækst af hybenroser på stien fra Havørns Allé til vandet, svineriet i bækkens udløb gennem klitten blev kommenteret, en enkelt havde forsøgt sig med selv at rense, og Kirsten Flamsholt havde henvendt sig til Jammerbugt Kommune hele tre gange, men oprydningen var strandet på, at man ikke kunne finde ud af hvor grænsen mellem Naturstyrelsens og Kommunens ansvarsområder lå. Støvproblemer på vejene blev omtalt og alle disse ting arbejder bestyrelsen videre med. En større diskussion om internetforbindelse udspandt sig, mange klager over manglende eller dårlig forbindelse overalt i skoven. Enkelte, med optimal beliggenhed, havde ingen problemer. Peter Wendelboe havde en løsning, som han dog ikke selv anså for realistisk, men han fastslog, at den egentlige grund var Naturstyrelsens manglende villighed til at tillade en sendemast i skovens område, teleselskaberne har vist villighed til at løse problemerne. Anskaffelse af en ansvarsforsikring til bestyrelsen blev anbefalet af forsamlingen. Beretningen blev vedtaget uden yderligere kommentarer.
3. Revideret regnskab til godkendelse og det økonomisk grundlag for vejfond
Kasserer Søren Hald fremlagde regnskabet, der var ikke nogen kommentarer til dette, foreningens økonomi er sund. Han fremlagde også et ½ årsregnskab, som gav et billede af den helt aktuelle økonomi. Under hans fremlæggelse blev fremtidig betalingsform diskuteret. Peter Wendelboe omtalte en app til smartphones, som er meget elegant, det er i realiteten en netbanksløsning. Netbank har en funktionalitet som giver mulighed for automatisk indbetaling af kontingent og denne mulighed var der mest stemning for. Bestyrelsen har brugt udsendelse af indbetalingskort. Bestyrelsens ønske er en rettidig indbetaling, så der er bedre overblik over antallet af medlemmer. Dette antal varierer noget fra år til år, formentlig fordi nogle glemmer at betale. En rabatordning som gulerod for rettidig betaling blev omtalt. Enighed om anbefaling af netbank løsning med en reminder udsendt fra bestyrelsen. Økonomien i vejfonden blev forevist til generalforsamlingen og bestyrelsens pligt til at være proaktive blev understreget, man kan ikke forvente, at Naturstyrelse længere agerer af sig selv.
4. Fastlæggelse af kontingent og vejbidrag for kommende år
Kontingent til foreningen på 250 kr. og vejbidrag for ejere på 350 kr. blev foreslået og vedtaget i separate afstemninger.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne
Peter Wendelboes forslag til vedtægtsændring blev betragtet som mest vidtgående, og han fremlagde sit forslag punkt for punkt. Det blev efterfølgende blev stemt ned med grundejere 0 for og 14 imod, lejere 0 for og 24 imod.
Næstformand Jørgen Hein fremlagde bestyrelsens forslag, som er udarbejdet af Naturstyrelsens jurister. Der var flere usikkerheder i forslagets formuleringer, flere forslag til ændringer og Holger Thule Hansen havde ændringer til § 13. Bestyrelsen noterede sig ønskerne til ændringer, eksklusionsparagraf, bestyrelsens sammensætning hvor nogle mente at bestyrelsen skulle afspejle antallet af lejere og ejere forholdsmæssigt, andre mente at det var langt vigtigere med ildsjæle i bestyrelsen, samtykke af Jammerbugt Kommune ved foreningsophør m.m. og valgte ikke at sætte forslaget til afstemning i 2013, men i løbet af året gennemarbejde forslaget og genfremsætte det til næste generalforsamling i 2014.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer på valg. Formand Fleming Friis Larsen, kasserer Søren Hald og bestyrelsesmedlem Henrik Lindholm Kristiansen var på valg og blev alle genvalgt. Til suppleant havde Carl Webster meldt sig og han blev valgt
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Til revisor blev Bent Aaen genvalgt, og som ny revisorsuppleant blev valgt Niels Carlsen
8. Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål omkring byggehøjde med flere etager kontra en udvidelse i flademål. Vi tager spørgsmålet med til møde med Jammerbugt Kommune. Byggebegrænsningen på 100 m2 ligger bestyrelsen meget på sinde, det er et af bestyrelsens faste punkter i møderne med Kommunen, vi ønsker op til 150 m2.
Bestyrelsen blev opfordret til at få Naturstyrelsen til at forny/renovere branddasker reolerne i skoven.
Peter Wendelboe stillede spørgsmål om sidste års berigtigelse af generalforsamlingsreferat og ordstyreren henstillede til sekretær Søren Thomsen at udarbejde en skriftlig redegørelse, som kunne sendes til Peter Wendelboe pr. mail.
Man efterspurgte multikontainere ved parkeringspladsen syd for byen.
Efter dette var spørgelysten ebbet ud og formanden takkede ordstyrer Erik Østergaard for en særdeles god ledelse af generalforsamlingen, han takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og ønskede alle en fortsat god sommer.
Signeret
                Sekretær Søren Thomsen, referent                &                    Erik Østergaard, ordstyrer
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold