Bestyrelsesmøder 17/18 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Bestyrelsesmøder 2017/2018
Bestyrelsesmøde den 15.7.2017 på Nordstjernen i Blokhus
Umiddelbar efter generalforsamlingen 2017 konstituerede bestyrelsen sig som følger
Fleming Friis Larsen - Formand
Jørgen Hein - Næstformand
Søren Hald - Kasserer, bestyrelsesmedlem i SSJK
Henrik Lindholm Kristiansen - ansvarlig for veje, kontakt til kommunen og Naturstyrelsen, bestyrelsesmedlem af SSJK
Søren Thomsen - sekretær, ansvarlig for foreningens hjemmeside
Søren Thomsen, sekretær
Bestyrelsesmøde den 28/10 2017 i Blokhus
Ordlyd ændret den 23.12.2017
Dagsorden
1 Referat fra GF/bestyrelsesmøde og konstituering den 15.7.2017
2 Opfølgning på beslutninger fra GF
3 Mødet med Naturstyrelsen lokalt den 4/10
4 Helhedsplan 17 og høringssvar den 16/11, samt relation til Lokalplan 200
5 Husstørrelsen og det videre forløb (henvendelse fra medlemmer)
6 Skovens dag 2018 og oprydning i skoven
7 Ribergaardsvej sagen og asfaltering
8 Økonomi
9 Evt.
1 Referat fra Generalforsamlingen og efterfølgende konstitueringsmøde blev vedtaget.
2 Ribergaardsvej sagen har været drøftet indgående flere gange i bestyrelsen og også flere gange med Naturstyrelsen, senest er den bragt op ved et møde med naturstyrelsen den 18.10 i Skagen. Der er fulgt op på de spørgsmål, der blev stillet ved generalforsamlingen, bl.a. er der kommet bænke ved søen. Med hensyn til træfældning, skal der ske anmodning til Flemming Henriksen lokalt eller forstfuldmægtig  Christina Kjærby -  ckjae@nst.dk eller på fastnet 72 54 39 80 eller mobil 21 61 83 01
3 Vi afventer referat af de lokale foreningers møde med Naturstyrelsen den 4.10. Mødet var med forstfuldmægtig Christina Kjærby som repræsentant for Naturstyrelsen. Der oplyses, at der er 3 handler i gang i Klitplantagen. Vi havde inden mødet den 4.10 anmodet om et møde mellem bestyrelsesrepræsentanter og Naturstyrelsen, og det blev fastlagt til onsdag den 18.10 i Skagen.
Mødet med Naturstyrelsen den 18.10 i Skagen
Henrik Lindholm Kristiansen og Søren Hald deltog for Foreningen og Skovrider Jesper Blom-Hansen samt forstfuldmægtig Christina Kjærby deltog for Naturstyrelsen. I spørgsmålet om de deklarationer, som de første købere fik udleveret medgav Naturstyrelsen, at der ikke var specificeret nok ud i forhold til vejvedligehold af Ribergaardsvej, det blev rettet i de tinglyste deklarationer et par uger efter salg af de første grunde. Der er ingen tvivl om ansvaret for vejvedligehold, idet vejlovgivningen er udslagsgivende, desuden dækker teksten selv i det første deklarationsudkast også, selv om teksten ikke er specifik overfor Ribergaardsvej. Vi, der benytter vejen, skal betale for vejvedligehold, det gælder således også ejeren af Lynghytten på Ribergaardsvej, og denne ejer bør betale vejbidrag til den fælles kasse. Bestyrelsen tager kontakt til ejeren af Lynghytten.
I forbindelse med næste punkt Helhedsplan 17 har vi i bestyrelsen fået henvendelser flere medlemmer omkring størrelsen på husene, som i denne plan angives til at kunne være max 180 m2. Det kan med sikkerhed fastslås, at Naturstyrelsen ikke har ændret holdning til husstørrelsen i Klitplantagen. 100 m2 står i deklarationerne og mange andre steder, og det vil fortsat være gældende.
Hvad sker der efter 2019, hvor købstilbuddene udløber? Der foreligger endnu ikke overvejelser fra myndighedernes side, og bestyrelsen er selvfølgelig opmærksom på udløbsdatoen og vil formentlig løfte det til politisk niveau.
Tidligere blev bestyrelsen informeret om "sager" i skoven, hvor lejere har enten misligholdt området eller forbrudt sig mod reglerne, det sker ikke nødvendigvis mere.  Naturstyrelsen er i gang med at undersøge, om de må videregive oplysninger til os, og i den forbindelse er vi blevet spurgt om, hvad vi har behov for at vide noget om. Vi har overfor Naturstyrelsen slået fast, at bestyrelsen ikke vil holde øje med ulovlige træfældninger.
Deklarationerne fastslår, at det er os, der skal vedligeholde vejkanter og grøfter langs vejene. Skovrider Jesper Blom-Hansen er ikke helt tilfreds med udseendet af træerne langs vejene, som det ser ud efter sidste tilretning, den var for grov og gav et uskønt udseende, og anden løsning overvejes. Vedrørende afhentning af grenaffald ville Jesper Blom-Hansen gå i tænkeboks for en løsning, nu da Jon Lønstrup er gået på pension. Principielt findes der ikke affald, da det er forbudt for lejere at fælde træer. Der er ikke nedfældet nogen forpligtelse om afhentning nogen steder, selv om der har været en tradition i mange år. Bestyrelsen går i tænkeboks evt. sammen med Flemming Henriksen om 3 - 4 steder i skoven, hvor affald kan lægges, og hvor det så kan fjernes fra. Der gøres igen opmærksom på, at det ikke er tilladt at fælde træer selv, og hvis det opdages af Naturstyrelsen kan medføre repressalier. Vi har i denne forbindelse varslet en øgning af vejbidraget overfor Naturstyrelsen.
Naturstyrelsen er positiv overfor at lave vejbump i svinget ved Havørns Allé, og det vil blive udført.
4 25. september fik formanden brev fra Jammerbugt Kommune om Helhedsplan 17 og anmodning om et dertil hørende høringssvar. Helhedsplanen er omtalt på vores hjemmeside. Vi har skrevet til Naturstyrelsen for at få et indtryk af deres holdninger til Helhedsplanen, der er ikke kommet svar, men uofficielt er der ikke ændring af Naturstyrelsens holdning til husstørrelsen - den fastholder maksimalt 100 kvadratmeter. Formanden leverer et høringssvar fra Foreningen, som naturligvis er positiv overfor Kommunens tiltag.
5 Punktet er tilstrækkelig dækket under punkt 4
6 Vi fastholder Skovens dag den 12. maj 2018, hvor vi fjerner de dynger af grene, der ligger ved vejkanter, men ikke rører hvad der i øvrigt ligger i skovbunden. Nogle steder i skoven er der dynger, der antager karakter af mere omfattende træfældning, og det bør de ansvarlige nok tænke lidt over, det er ikke tilladt i følge lejekontrakten, og der kan af Naturstyrelsen tildeles repressalier, hvilket er sket flere gange i skoven.
7 Naturstyrelsen svarer os officielt i næste uge på Ribergaardsvej sagen, men det er os der er ansvarlige sammen med ejeren af Lynghytten på Ribergaardsvej, og vi kontakter denne ejer.
8 Økonomi, går godt ikke store ændringer.
Næste møde primo januar hos Søren Thomsen i Aalborg
Venlig hilsen
Søren Thomsen
Bestyrelsesmøde 25.3.18 i Blokhus
Dagsorden
1. Referat og opsamling fra bestyrelsesmødet den 28.10
2. Møder med Naturstyrelsen og Kommunen
3. Lokalplan 200 og aktionsplan med hensyn til kontakt til myndighederne om især husstørrelsen
4. Skovens dag lørdag den 12.5. (struktur for dagen)
5. Opfølgninger på generalforsamlingen 2018 (vejforhold og kontakt til beboer på Ribergårdsvej om vejbidrag), Skal kommunen involveres for nærværende?
6.Evt.
Næste møde.
1 Referat fra bestyrelsesmøde den 28.10.17 blev godkendt.
2 10. april har vi det ordinære møde med Naturstyrelsen, der skal vi have brug af åben ild i skoven på dagsordenen, foreningens udgangspunkt er det opslag, som vi for en del år siden lod ophænge i samtlige sommerhuse i Klitplantagen. Det var en kopi af det oprindelige opslag fra den daværende Skovstyrelse. Opslaget om brug af åben ild er aldrig trukket tilbage af Naturstyrelsen, og vi går ud fra, at det stadig er i kraft. Det er et emne der ligger mange på sinde, når de bor i skoven. Vi er nogle, der kan huske, hvad der skete et par kilometer mod syd for år tilbage, og hvad der senere skete i klitten ud for vores område. Vi tager også kvaliteten af den nys overståede skovrydning op, der trænger til oprydning og tilretning efter skovrydningen. Emnet underretning om ny lejere og ejere tages op igen.
3 Der er møde med Jammerbugt Kommune den 9. maj. Formanden deltager og tager lokalplanen op igen, vi skriver til kommunen omkring husstørrelsen og omkring undtagelser fra lokalplanen, hvis negativt svar, kan vi gå videre politisk. Der forefindes egentlig en ret klar udmelding fra kommunen, den skal vi bare have be- eller afkræftet.
4 Skovens dag den 12.5. Henrik kan ikke deltage så vi mødes klokken 09:30 ved krydset Slettevej og Svalesvinget, bestyrelsen tager brød med og I bedes hver især tage kaffe/te med. Vi regner med at slutte ved 13 tiden. Arbejdet består af oprydning langs vejene i skoven. Henrik laver ruter så vi kan dele os i hold, vi regner med 3 trailere, Henrik låner os sin, Vi kan låne en trailer på Kragebak 6, så bare der er en trailer mere samt 2 biler med krog. Grenaffaldet samles ud for Svalesvinget 13, hvor det hentes af vognmand i dagene efter. Vi afslutter med en sandwich, øl/sodavand - også på sletten.
5 Jørgen Hein tager en samtale med Jan Hammershøj, som bor i Lynghytten, som vi har fælles vej med, ideen er at få ham til at bidrage til vejfonden. Vejene er i en elendig forfatning, vi reparerer med det samme, Henrik har opgaven.
6 Kasserer Søren Hald sender rykkere ud for kontingenter, rykker publiceres også på hjemmesiden. Vores gamle brochure skal revideres, det tager Søren Thomsen sig af. Der er Generalforsamling den 21.7.2018, hvor ejerne mødes klokken 09 og lejere og ejere mødes sammen klokken 10, alt sammen på Nordstjernen i Blokhus.
7 Næste møde er 13. maj.
Venlig hilsen
Søren Thomsen, sekretær
Bestyrelsesmøde den 13.5.18 i Blokhus
Dagsorden
1 Referat af mødet den 25.3
2 Mødet med Naturstyrelsen den 10.4
3 Mødet med Jammerbugt Kommune den 9.5., opfølgning påLokalplan 200
4 Skovens dag den 12.5
5 Vejforhold
6 Økonomi og medlemmer
7 Generalforsamling den 21.7, opstilling til valg, dirigent
8 evt., og næste møde
1 Referat af Bestyrelsesmøde den 25.3 godkendt
2 Se referat her, Naturstyrelsen observerer, at for mange fælder træer på lejede grunde, vi planlægger en bred henvendelse om aktuelle problemstillinger til beboerne, formanden har bolden.
3 En afledt konsekvens af det brev, som vores formand sendte til mødet den 9.5 med Jammerbugt Kommune, bliver et nyt møde kun med vores forening, Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen om vores lokalplan, Kommunen inviterer. Kernepunktet er husstørrelsen. Iøvrigt fra mødet, så sker der ikke noget med affaldssortering. Brandberedskabet meddeler, at det er meget vigtigt at fjerne gamle grene fra underskoven, de er de rene brandfælder - dette har vi netop udført ved Skovens Dag, men vi mangler at få Naturstyrelsen på banen med hensyn til denne form for oprydning.
4 Skovens Dag blev afholdt lørdag den 12. maj, hvor 26 beboere samledes ved Sletten og drak morgenkaffe sammen, Herefter blev der ryddet grundigt op i skovbunden overalt i sommerhusområdet og samlet i store dynger forskellig steder i skoven. Affaldet bliver afhentet indenfor godt en uge af vores sædvanlige vognmand. Vi sluttede klokken 12:30 med øl, vand og sandvich, der var det sædvanlige gode humør, og bestyrelsen takker på samtlige beboeres vegne.
5 Renovering af vejene er bestilt for 14 dage siden, og grundet travlhed hos vognmanden bliver det udført formenlig mandag den 14.5, vi får samtidig støvdæmpet. Hammershøj som bebor Lynghytten, og som har fælles adgangsvej med os meddeler, at han gerne deltager i Vejfonden. Det er en lidt omstændelig affære at lave vejbump, der skal laves officiel ansøgning til Kommunen, denne ansøgning skal så i høring hos politiet, inden arbejdet sættes i gang, problemet er ikke blevet mindre i det forløbne år, processen er i gang.
6 Delregnskab viser at det går godt i foreningen, der er i øjeblikket kun 95, der har betalt, men resten af de sædvanlige medlemmer er på vej med betaling.
7 Der er Generalforsamling den 21.7, Jørgen Hein og Søren Thomsen, som er på valg, er begge villige til genvalg, ligeledes suppleant Henrik Lassen og begge vores revisorer. Hans Henrik Henriksen stiller sig til rådighed som ordstyrer. Flemming Henriksen fra Naturstyrelsen inviteres med på GF.
8 Næste møde er fredag den 20. juli, formentlig holdes der et møde i juni, men dato er ikke afklaret endnu.
Venlig hilsen
Søren Thomsen, sekretær
Bestyrelsesmøde den 16.6.2018 i Blokhus
Dagsorden
1. Referat fra mødet den 13.5 og opfølgning.
2. Økonomi og medlemmer
3. Vejforhold
4. Generalforsamlingen den 21.7 og markering af 75 årsdagen..
5. Evt. Træfældning fremadrettet, omfang, placering af affald, samarbejde med Naturstyrelsen. Problem med biler, der parkeres ved nedgangen til bækken.
Kasserer Søren Hald og Jørgen Hein var fraværende
1. Referat fra mødet den 13.5 godkendes.
2. Der er i øjeblikket 102 medlemmer, der er et overskud på 21.000 kroner i aktuelle perioderegnskab, der kan ses her. Der er aktiver for 85.800 i foreningskassen, vejfonden indeholder 127.000 kroner. Kasserer Søren Hald har lavet budgetter for Foreningen og vejfonden, disse præsenteres på GF. Regnskab for 2017 er ikke fremkommet endnu, der mangler underskrifter i dokumentet.
3. De gennemgående veje er ordnet, skal formentlig gentages senere på sommeren. Naturstyrelsen har ansvaret for nedskæring af træer langs vejene, vi er ansvarlige for vejkanter, som skal ryddes for roser og andre vækster, vi får en aftale med vognmanden fra Hune. Der kommer senere en skriftlig aftale med Naturstyrelsen om, hvem der er ansvarlig for hvad.  Der kommer ikke en erstatning for Jon i vejudvalget.
4. GF er bestilt på Nordstjernen, vi skal være i restauranten i år. Flemming Henriksen fra Naturstyrelsen kommer formentlig. Markering af Foreningens 75 års jubilæum sker med lagkage på Generalforsamlingen. Søren Hald sender indkaldelse ud efter sidste frist for forslag, indkaldelsen publiceres også på hjemmesiden, forslag skal være inde senest 23.6 og indkaldelse sendes ud senest 7.7
5. Vi holder skovens dag 2019, dato ikke bestemt endnu, der er forslag om rydning af roser, invasive arter, og oprydning hvor det måtte være nødvendigt. Der skal findes en dato for møde mellem Bestyrelsen, Jammerbugt kommune og Naturstyrelsen, formanden har bolden. Der er et problem med daglang parkering ved sletten, hvor nedgangen til bækken er, Søren Thomsen har bolden. Hein har talt med Hans Henrik Henriksen om at være ordstyrer, det skal lige bekræftes, Jørgen Hein har bolden.  Skovens dag 2018 var en succes med 26 deltagende. Vi har lært noget i år, nemlig at der ikke skal placeres grenaffald ud for Svalesvinget 13 – 15, det er til gene for disse beboere. Der skal heller ikke hentes grenaffald i 17 dynger rundt om i skoven, det skal samles i en eller to dynger, vi må få en aftale med skovløber Flemming Henriksen fra Naturstyrelsen om placering af grenaffald, så det ikke generer nogen.
Venlig hilsen
Søren Thomsen, sekretær
Bestyrelsesmøde den 20.7.2018 i Blokhus hos Formanden
Forberedelse af Generalforsamling 2018
Søren Thomsen
Sekretær
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold