Bestyrelsesmøder 16/17 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Bestyrelsesmøder 2016/17
Bestyrelsesmøde den 16.7.2016 på Nordstjernen i Blokhus
Umiddelbar efter generalforsamlingen 2016 konstituerede bestyrelsen sig som følger
Fleming Friis Larsen - Formand
Jørgen Hein - Næstformand
Søren Hald - Kasserer, bestyrelsesmedlem i SSJK
Henrik Lindholm Kristiansen - ansvarlig for veje, kontakt til kommunen og Naturstyrelsen, bestyrelsesmedlem af SSJK
Søren Thomsen - sekretær, ansvarlig for foreningens hjemmeside
Bestyrelsesmøde den 8.10.2016 i Blokhus
1.Referat fra den 16.7., evaluering af grundejermøde og generalforsamlingen.
2. Skatte sagen og Datatilsynet
3. Økonomi og medlemmer
4. Opfølgning på "løfter" fra generalforsamlingen
5. Aktiviteter/datoer for 2016/17 frem til generalforsamlingen 2017.
6. Vejforhold
7.Mødet med Peter Wendelboe
8. Mødet med Naturstyrelsen den 4. oktober
9.Evt. og næste møde
1. Referatet fra det konstituerende møde 16.7.2016 blev godkend t. Grundejermødet forløb fint med indstilling til generalforsamlingen om hvilke beslutninger, der skulle vedtages. Formen og det formelle i grundejermødet kan strammes op, så grundejerne får deres egen platform i Foreningen – det vil bestyrelsen arbejde videre med i løbet af året. Selve generalforsamlingen forløb lige efter bogen, alle formalia i forbindelse med grundejernes forhold og de dertil hørende afstemninger blev overholdt. Spørgelysten under eventuelt viste meget tydeligt vigtigheden af at Naturstyrelsen er repræsenteret på generalforsamlingen, det er da også naturligt da styrelsen er den største grundejer i Foreningen.
2. Der er kommet afgørelser i skattesagen og grundet grundskyldsstigninger gennem årene og nogle særlige omstændigheder omkring grundene i Blokhus sker der ingen eller kun lille tilbagebetaling. Afgørelsen kan få betydning for størrelsen af de fremtidige betalinger. Bestyrelsen betragter skattesagen som afsluttet. Der er kommet kendelse fra Datatilsynet, kendelsen lægges på hjemmesiden og omtales kort på denne hjemmesides forside.
3. Kasserer Søren Hald leverede et delregnskab som viser fornuftig økonomi i Foreningen og at der er brugt en del penge til vejvedligehold – der indgår dog 2 regninger fra Hune Vognmandsforretning. Vi er i overvejelser om det kan betale sig, at slå os sammen med Rødhusforeningen omkring vejvedligehold evt. med en anden entreprenør. Delregnskaberne kan ses her.
4. Bestyrelsen gjorde status på de løfter, der blev givet på Generalforsamlingen. Der blev efterspurgt en alternativ vej over klitten til vandet langs med Bækken, og den er nu etableret helt af sig selv. Skiltet til broen bliver sat op snarest. Et ønske fra Havørns Alle 24 om advisering på mail om nyheder på hjemmesiden, kan redaktøren ikke honorere, hvis der er meget vigtige ting på dagsordenen, vil medlemmerne blive adviseret pr. brev. Vi har ikke alle mail adresser, selv om bestyrelsen har efterspurgt dem flere gange. Der er lavet afskærmning af grøften ved Kragebak og Naturstyrelsen har fjernet grene fra Kragebak 7. Afspærringen ved grøftens underløb ved Kragebak kunne godt være lidt mere elegant, og det er muligt vi selv laver det om til næste Naturens dag.  Den gamle bro, der var havnet i grøften er fjernet. Skiltning med blind vej ved Brændevinsstien bliver ikke etableret og Brændevinsstiens fortsættelse ind mod byen bliver ikke udvidet. Vi har afprøvet GPS til Plantagen og der synes ikke at være problemer mere. Rosenproblemet ved Klithytten er afhjulpet. Kortet over stisystemer i området er indkøbt og udleveret. Angående Ribergaardsvej som vi har ansvaret for at vedligeholde, så er Naturstyrelsen gået i tænkeboks for at finde en løsning – vi følger op på sagen.
5. Generalforsamling 2017 er den 15.7.2017, naturens dag er den 8. april og der planlægges med at udskifte resten af skiltene i plantagen og som vanligt oprydning efter vinterens storme i bækken – det har stor værdi, at bækken bliver gjort ren hvert år, den ser betydeligt mere appetitlig ud end tidligere. Afhentning af grenaffald for ejere sker efter en 3 ugers periode i begyndelsen af juni, hvor der kan lægges grenaffald ud for Svalesvinget 15, der adviseres på hjemmesiden i god tid.
6. Vejene er i orden ved indgangen til vinteren. Der har været udtrykt tilfredshed med vejenes tilstand i løbet af sæsonen. Vejen høvles af igen i det sene forår. Der har været stor glæde af den grusbunke til fri afbenyttelse, der blev lagt på hjørnet af Slettevej og Havørns Alle.
Som anført tidligere er der ikke helt tilfredshed med nuværende entreprenør, der er blevet høvlet på veje, der ikke skulle høvles, og der har væren en vis sindighed over aktiviteterne. Der er dog ikke nogen reel konkurrence til entreprenøren, men vi snakker sammen med Rødhusforeningen om dette emne.
7. Som lovet på generalforsamlingen afholdt Formand Fleming Friis Larsen og Søren Thomsen fra bestyrelsen møde med Dorthe og Peter Wendelboe. De væsentligste emner var Dorthe og Peters ønske om en mere selvstændig platform for ejerne i foreningen, en forholdsmæssig fordeling af bestyrelsesposter mellem lejere og ejere og et ønske om en revision flere steder i Foreningens hjemmeside. Der blev udvekslet synspunkter og bestyrelsen arbejder videre med disse, ligeledes arbejder Søren Thomsen videre med hjemmesiden.
8. Bestyrelsen erfarede fra mødet den 4. oktober med Naturstyrelsen at man ville forlænge traditionen med udlevering af planter 1. lørdag i maj måned. Man havde eller overvejet at stoppe denne praksis på grund af vigende interesse fra lejerne. Når vi nærmer os annonceres der på hjemmesiden. Vi har tidligere erfaret, at Jammerbugt kommune ikke ville lave en ny lokalplan foreløbig, men at man var meget villige til at dispensere for husstørrelsen i Plantagen idet de omgivende grunde kan bebygges noget højere end i vores område. Naturstyrelsen viste sig på mødet fuldstændig ubøjelig med hensyn til dispensationer - de vil ikke blive givet. Skovrider Jesper Blom Hansen remsede en del argumenter op for ikke at dispensere og vi håber disse fremgår af referatet fra mødet. Vi havde ellers besluttet at lave en prøvesag på en bestemt udvidelse af et sommerhus i plantagen. Naturstyrelsen vil gerne være med til en ny lokalplan, men hvis den ikke indeholder tilladelse til en større bebyggelsesgrad i plantagen, så er vores hovedsigte med arbejdet med en ny lokalplan ikke opfyldt. Dette er meget skuffende for os og vi må overveje hvad vi så gør. Vi må formodentlig øge presset på Jammerbugt Kommune for at få en ny lokalplan, der er mange gode argumenter. Bestemmelsen om max 100 kvadratmeter bebyggelse findes i bestemmelserne om Fredsskov og der er Fredsskovpligt på vores grunde, bestemmelsen findes også i en af deklarationerne, der er lagt på de solgte grunde. Der er en grund mere på vej til at blive solgt, vi ved i skrivende stund ikke hvilken. I Rødhus er der solgt 2 grunde mere, prisen for disse var øget med 20 %. Der er i øjeblikket ikke planer om at øge prisforlangende i Plantagen (det er SKAT der bestemmer prisen, men de gør det nok ikke af sig selv).
Søren Thomsen
Sekretær
Bestyrelsesmøde lørdag den 25. februar 2017 i Blokhus                                                                                
Dagsorden
1. Referat fra mødet den 8.10
2. Opfølgning på mødet med Dorthe og Peter Wendelboe
3. SKATs vurdering af Slettevej og protest til SKAT
4. Mødet den 14.2 om grundejeransvar
5. Ansvar og forsikring
6. Skovens dag den 15.4 (indbydelse og praktik)
7. Økonomi og medlemmer
8.Vejforhold
9. Løfter fra Generalforsamlingen, hvor langt er vi?
10. Evt. og næste møde
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. oktober godkendes.
2. Der var fra PW og hustrus side ønske om retning af forskellige tekster i foreningens hjemmeside, og det er i gang, men ikke færdigt endnu. Overflytning af hjemmesiden fra Søren Thomsen til foreningen sker snarest. Fordelingen af bestyrelsesmedlemmer mellem ejere og lejere var ønsket fuldstændigt i overensstemmelse med fordelingstallet mellem ejere og lejere. Det, der står i vedtægterne   er, at der tilstræbes en vægtet fordeling af lejere og ejere i bestyrelsen. I øjeblikket er ejerne let overrepræsenteret. Hvis man skal tage det helt stringent, skal ejerne som fordelingen er i øjeblikket, ikke repræsenteres i bestyrelsen. Man må også se på hvem, der har interessen for bestyrelsesarbejdet, og lade det være medbestemmende. Bestyrelsen finder det væsentligt, at ejerne er repræsenterede i bestyrelsen.
Peter og Dorthe ønskede en mere formel og selvstændig platform for ejerne i foreningen. Det har formanden grublet en del over og vil komme med et forslag herom til generalforsamlingen. Der tænkes på en formalisering af det formøde, som har været en tradition, til et egentligt vedtægtsbestemt formøde forud for selve generalforsamlingen, som er øverste myndighed for både ejere og lejere.
3. I forbindelse med salg af et hus på lejet grund i Klitplantagen blev der forespurgt om købsprisen på grunden. Naturstyrelsen forelagde spørgsmålet for SKAT og konklusionen var en 20% forhøjelse i forhold til det oprindelige udbud. Vi har haft mundtlige forsikringer om en uændret grundpris i nogle år fra udbudsdatoen at regne. På hjemmesiden kan ses et dokument fra miljøministeriet om fortsat mulighed for køb indtil medio 2019 både for nuværende lejere og i tilfælde af salg også til de nye lejere, der står også at købsprisen fastsættes efter en individuel vurdering af SKAT. Naturstyrelsen er forpligtet til at følge SKATs vurdering, og der er ingen påklagemulighed. Man kan sige, at SKATs vurdering modarbejder det politiske ønske om salg  af grundene. Bestyrelsen vil protestere over denne forhøjelse, der ikke har grund i virkeligheden og betone de indskrænkninger for udfoldelse, der ligger i deklarationerne og lokalplanen i forhold til bebyggelsesprocent, beliggenhed i fredskov etc.  Bestyrelsen vil anfægte prisfastsættelsen under henvisning til alle de ulemper, der følger med. Vi vil også prøve afgørelsen om prisstigning politisk.
4. og 5.
Områdets grundejerforeninger var inviteret til et møde afholdt af et advokatfirma og et pengeinstitut. Anledningen var en dom fra 2016, hvor en grundejerforening og en grundejer blev idømt erstatning til en borger, der faldt og blev invalid pga. dårlig snerydning og glatførebekæmpelse. Det var indeholdt i grundejerforeningens vedtægter, at denne var ansvarlig for snerydning og glatførebekæmpelse. Grundejeren for den matrikel, ud for hvilken ulykken skete, blev dømt og  ved højesteret blev både grundejer og forening dømt, således at foreningen skulle betale alle udgifter og erstatning. Vi blev forsikret for at det aldrig ville kunne forekomme i vores område med den karakter det har og vi har ikke noget om snerydning og glatførebekæmpelse i vores vedtægter. Derimod har vi noget om vejvedligehold og der kan foreningen muligvis pådrage sig et ansvar, hvis en person forulykker på grund af dårlig vejvedligeholdelse.  Vi undersøger prisen på en arbejdsskadeforsikring kombineret med en bestyrelsesansvarsforsikring.  Arbejdsskadeforsikringen er begrundet i, at vi inviterer alle til en dag med oprydning i naturen og hvis en kommer til skade her er bestyrelsen ansvarlig og skal have en arbejdsskadeforsikring. Dette er angivet i lov om arbejdsskadeforsikring (ulykkesdelen).ag den
6. Vi vælger 15. april som er påskelørdag. fra klokken 09:30 til klokken 13. Vi mødes hos Henrik til morgenkaffe og brød og slutter samme sted til en sandwich og øl/sodavand. Der skal sættes de resterende 10 skilte op og fjernes nytilkomne træer på sletten samt oprydning i bækken hvis nødvendigt. Desuden har bestyrelsen bestilt egetømmer til at lave et ordentligt rækværk på Kragebak ved bækken underføring.
7. Foreningen har en solid økonomi både i foreningen og i vejfonden. Vores bankforbindelse har sendt varsel om opkrævning af rente på 0,4% for indsatte beløb og vi vil søge at finde et pengeinstitut, der ikke opkræver dette gebyr. Årsregnskaber kan ses her på hjemmesiden når de er revideret, ligeledes fremgår medlemsantallet af årsregnskabet.
8. Vores veje er meget hullede og det skyldes nok, at  vi ikke  skrabede vejene af i efteråret, men kun udbedrede huller. Vejene skal have en ordentlig tur her til foråret, så de er klar lige får påske.
Grenaffald: Ligesom sidste år kan grundejere lægge grenaffald ud for Svalesvinget 13. Dyngen vil så blive afhentet omkring 15. juni
Planter: Sidste år var der så få til afhentning af planter første lørdag i maj hos Naturstyrelsen at samme overvejer at stoppe med denne praksis. Til alle lejere - gør brug af denne mulighed for at kunne tilplante jeres grunde ganske gratis.
9. Bestyrelsen mente ikke der var andre forhold der ikke er blevet fulgt op på, ikke alle er opfyldt, men de er undersøgt.
10. Der er formandsmøde den 24. maj i de lokale grundejerforeninger og vi vil være repræsenteret som vanligt, et af emnerne er store problemer med grundvandsspejlet mange steder i kommunen. Det er ikke et problem for os og vores grundvandssænkning administreres af kommunen og det bliver den ved med, vi er således ikke ansvarlig for oprensning af systemet og vedligehold af pumper. Nogle steder overvejes kloakering, ikke i vores område, men skulle det blive aktuelt har vi betalt tilslutningsafgift i forbindelse med etableringen af grundvandssænkningen. Et andet emne er kystsikring/beskyttelse. Lidt overraskende æder havet temmelig meget af kysten lige ud for vores område. Siden firserne er der forsvundet 30 meter eller mere og det kan ikke blive ved. Der overvejes høfder på de mest belastede områder. Der skal diskuteres renovationsafgift, vi finder at den er i orden. Der skal diskuteres bredbånd - der er vi velforsynet. Alle byggetilladelser skal køres digitalt fremover
Næste møder er 10. april og  8. juli.
13.3.17
Søren Thomsen
Sekretær
Bestyrelsesmøde mandag den 10.4.2017 i Blokhus
Dagsorden
1. Referat fra den 25.2
2. Økonomi og medlemmer
3. Skovens dag, forsikringsfdorehold, bestyrelsesansvarsforsikring
4. Bredbånd Nord og Stofa
5. Vejforhold
6. Møde med Jammerbugt kommune den 24.5
7. SKAT og fastsættelse af grundværdi
8. Generalforsamlingen den 15.7.2017
9. Evt. og næste møde (10.6)
1. Referatet fra mødet den 25.2.2017 godkendes uden bemærkninger
2. Søren Hald deltog ikke i mødet, havde sendt et perioderegnskab, som viser at medlemmerne er lidt langsomme til at indbetale end tidligere, der sendes rykkere til kendte medlemmer. Vores konto flyttes til andet pengeinstitut idet vi er varslet at skulle betale for at have vores penge stående.
3. Der er kun tilmeldt 15 til Skovens Dag, vi genopfrisker tilbuddet på hjemmesiden. Der er tegnet helårlig arbejdsskadeforsikring hos Codan for 730 kroner. Flere forsikringsselskaber mener ikke der er behov for en bestyrelsesansvarsforsikring, så tankerne om en sådan er droppet.
4. Stofa har overtaget Bredbånd Nords forpligtelser i Klitplantagen. Overdragelsen fra bredbånd Nords til Stofa er ikke gået helt efter planen idet de kunder, der har haft vinterlukket ifølge aftale med Bredbånd Nord er blevet glemt i overdragelsen. Både Foreningen og Peter Wendelboe har været aktive i denne sag og alle har formentlig fået genetableret internetforbindelse og fjernsyn. Tilbagestående problem er, at Stofas mindste forbindelse er en 30/30 Mbit til 219 kroner, det kostede en 15/15 forbindelse hos Bredbånd Nord, altså en fordobling af hastigheden til samme pris. De Bredbånd Nord kunder, der havde en 8/8 forbindelse må nok fremadrettet have en 30/30 forbindelse hvilket betyder en øgning af prisen fra 160 til 219 kroner, men diskussionen med Stofa pågår i øjeblikket så intet er afklaret endnu.
5. Der er bestilt vognmand og i skrivende stund er vejene gået efter, høvlet af og alt ser pænt uden huller. Der arbejdes videre med ansvarsfordelingen omkring asfaltvejen fra  "Ved Skoven" og indtil Havørns Alle, Naturstyrelsen vil formentlig lkomme med et oplæg på mødet den 18.4.
6. Informationspunkt; Foreningen deltager i mødet med Jammerbugt Kommune den 24.5.
7.  Der er sket en stigning i grundprisen på cirka 20 %, det er SKAT, der fastsætter prisen på grundene og det er et individuelt skøn efterhånden, som grundene ønskes købt. SKAT har har retten til prisfastsættelsen og den kan ikke påklages. SKAT har haft ejendomsmæglere på  til sidste skøn. Mulighederne for køb af grundene er forlænget indtil 2019, se venligst meddelelse fra Natursatyrelsen her. Bestyrelsen følger op på udviklingen.
8. Genersalforsamlingen er den 15.7., Naturtyrelsen inviteres med som sidste år, hvilket vi opfattede som en succes. Næste møde i bestyrelsen er den 10.6., herefter indkaldes forslag til Generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder forslag til vedtægtsændring for at give ejerne en mere formel platform med egen dagsorden.
9. Evt. ingen komentarer, næste møde 10.6.
11.4.2017
Søren Thomsen
Sekretær
Bestyrelsesmøde den 10.6.2017 i Blokhus
Dagsorden
1. Godkendelse af referat af 10.4.
2. Medlemmer og økonomi (S)
3. Evaluering af Skovens Dag 2017 samt 2018 koncept drøftes (FFL)
4. Skilte og udskiftning (HL)
5. Mødet med Naturstyrelsen den 18.4. og Jammerbugt Kommune 26. maj
6. Dato og tidspunkt for Generalforsamling fremover - drøftelse
7. Værdiansættelse af grunde
8. Generalforsamling 15.7.2017 (formalia), ændringsforslag til vedtægter
9. Bestyrelsesmøde den 8.7 klokken 11
10. Stofa og bredbånd - redegørelse
11. Eventuelt.
1. Referat af 10.4.2017 godkendes uden kommentarer
2. Kasserer Søren Hald forelagde ½ års regnskab, som er identisk med det fra sidste bestyrelsesmøde. Der er i øjeblikket 108 medlemmer, og det er ikke helt tilfredsstillende, der mangler ca. 12 medlemmer i forhold til sidste år, nye er kommet til, og gamle har ikke betalt. Der er sendt rykkere ud - der skrives en bemærkning i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling. Der er udarbejdet budget for Forening og for Vejfond, sidste afhængig af prisen for vejvedligehold. Vejenes tilstand er fin lige nu.
3. Der var god deltagelse på Skovens Dag, 26 mødte til morgenkaffe hos Henrik og gik efterfølgende i gang med oprydning ved Bækken også kaldet Søvands Rende, samt udskiftning af de sidste skilte. Bestyrelsen drøftede konceptet for næste års Skovens Dag, og der var stemning for fortsat oprydning ved Bækken, det ser ud til at blive et fast punkt og så fjernelse af gamle grene og skidt, der ligger langs vejene. Henrik finder ud af hvor skidtet ligger, vi laver samlingspladser for grenaffaldet og får en vognmand til at hente det. Der skal bruges 4 trailere, og dem har vi. Vi har påtænkt lørdag den 12. maj 2018 - fortæring og hygge efter samme koncept hos Henrik.
4.  Egentlig skulle metalskiltene koste over 1000 kroner stykket. Henrik har nu fundet en virksomhed, der kan levere et kvalitetsskilt, som er bedre end de nuværende til 278 kr/stk, og der er bestilt 32 stk. til opsætning, og det klares af Henrik hen ad vejen. Der er stadig for høj fart i svinget på Havørns Allé, bestyrelsen havde en drøftelse om opsætning af chikaner.
5. Referat af mødet med Naturstyrelsen 30. maj kan ses her. Problemet med asfalt på Ribergaardsvej er vores eget problem, man anbefalede kontakt til kommunen og at lave en vejsag. Henrik tager kontakt til kommunen, og der tages kontakt de grundejere, som udenfor foreningens område drager brug af vejen. Der er solgt 23 grunde, og der er 1 på vej.  Der har i mange år været et ønske om en højere bebyggelsesgrad, men Naturstyrelsen angiver, at grundpris og til dels grundleje afhænger af bebyggelsesgraden - jo højere bebyggelsesgrad jo højere priser. Fra Naturstyrelsens side, er der ikke noget ønske for øjeblikket om at forhøje grundlejerne og priserne.
26. maj var der møde mellem Jammerbugt Kommune og godt 100 grundejerforeninger, ses her, der var en diskussion om vandafledning, den nuværende er dimensioneret til 700 mm og der kommer mere end 900. Der kommer brugerinddragelse i efteråret og vi spørger generalforsamlingen.
6. Andre foreninger har generalforsamling i foråret, og det giver formentlig mere mening, bestyrelsen vil lodde stemningen på dette års generalforsamling, om vi skal ændre tidspunktet for generalforsamling til foråret. Man skal huske, at generalforsamlingen er for det forgangne år, og det er jo noget sent midt sommer, eksempelvis har et budget ikke megen mening, når halvdelen af året er gået.
7. Angående værdifastsættelsen af grunde er der ikke nogen ændring i sigte - det er og har altid været et skøn.
8. På generalforsamlingen den 15.7.2017 er Henrik, Søren og Fleming på valg og de er alle villige til genvalg. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. juni og umiddelbart efter kaldes der ind til generalforsamling (formelt senest 2 uger før den 15.7). Bestyrelsen arbejder med et ændringsforslag til vedtægter omkring ejerkredsen, for at give denne en mere selvstændig platform i Foreningen.
9. Der er sidste bestyrelsesmøde i året den 8.7.2017
10. Der vil på generalforsamlingen formentlig være en repræsentant for Stofa til stede, som vil give en redegørelse for Stofas overtagelse af vores bredbånd fra Bredbånd Nord.
11. Der er beboere i skoven som ikke har fået tømt deres septiktanke, bestyrelsen arbejder med sagen. Vi vil gerne have tilbagemeldinger fra beboere, som ikke har fået tømt septiktanke i vinter.
Søren Thomsen
sekretær.
Bestyrelsesmøde den 8.7.17 i Blokhus
Dagsorden
1. Referat af 10.6.17
2. Vejsag ved Ribergaardsvej
3. Gereralforsamling den 15.7.
 Gennemgang af forløbet af grundejermøde og generalforsamlingen (praksis)
Eventuelt
1. Referatet af mødet den 10.6 godkendes
2. Der foreligger 2 deklarationer, en som de første grundkøbere blev forelagt og som de tog stilling til ved købet, og en anden som var en præcicering af den første, tinglyst 19 dage senere, men med en anden ordlyd en den første. Ordlyden drejer sig om Ribergaardsvej og vedligeholdelsen af denne. Juridisk er der ikke megen forskel mellem dem, idet det i begge tilfælde drejer sig om vedligeholdelse af vejene i den første kaldet private fælles veje stødende op til matrikel 61B og i den anden er Ribergaardsvej specielt nævnt den er adgangsvej til matrikel 61B og det fremgår altså af begge deklarationer, men med en præcision i den senest tinglyste deklaration. Der er en markering med gult af vedligeholdelsespligten i et deklarationsrids som bilag til deklarationen, men denne markering omhandler grusvejene og ikke asfaltvejen, deraf uklarheden omkring sidstnævnte. Dette er diskuteret igennem med Naturstyrelsen og de anbefaler som anført i sidste referat en diskussion med kommunen eventuelt via en vejsag. Bestyrelsen arbejder videre med denne vigtige sag og kommunen skal da også ind i diskussionen. Et andet argument som bestyrelsen vil tage op overfor Naturstyrelsen er, at Styrelsen benytter sig i udstrakt grad af denne adgangsvej til turistbesøg i skoven via parkeringspladsen lige indenfor områdebegrænsningen. Dette er et emne for diskussion mellem Foreningen og Naturstyrelsen med hensyn til fordelingen af fremtidige udgifter til vedligehold.
Der er fra beboerne i skoven megen fokus på det første sving på Havørns Allé, og bestyrelsen vil regne på omkostnoinger ved at få lavet vejbump ved indgangen og udgangen af svínget, så farten nedsættes - der køres fortsat alt for stærkt i svinget. Vi vil skilte for at få gående og cyklister til at benytte stien uden om svinget i større grad.
3. Generalforsamlingens og grundejermødets forløb gennemgås, formalia slåes fast og dagsordener konfirmeres.
4. Manglende grenoprydning fra Naturstyrelsens side behandles og tages med til fælles møde.
Søren Thomsen
sekretær
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold