Bestyrelsesmøder 14/15 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Bestyrelsesmøder 2014/2015
Bestyrelsesmøde lørdag den 30.8.2014 i Blokhus
Der var kun et punkt på dagsordenen, nemlig behandling af Peter Wendelboes klage til Datatilsynet over personoplysninger på foreningens hjemmeside. Der blev udarbejdet et svar på klagen til Datatilsynet.
Bestyrelsesmøde lørdag den 18.10.2014 i Blokhus
Status på formuen i Foreningen er 36.965 kroner og status på formuen i Vejfonden er 76.550 kroner. Der er tilkommet et nyt medlem efter generalforsamlingen.  Vores svar til Datatilsynet i Peter Wendelboes klage til samme blev gennemgået, der er en sagsbehandlingstid på minimum ½ år, og vi har endnu ikke hørt fra Datatilsynet.
Peter Wendelboe har igen skrevet til ejerne om indbetaling af vejbidrag til hans private forening, det foranledigede Formand Fleming Friis Larsen til at skrive til ejerne, om at se bort fra Peter Wendelboes opkrævning.
Afvandingssystemet i Klitplantagen har formentlig været stoppet i flere år ved udløbet i Bækken, idet brinken er faldet ned over afløbet, bestyrelsen retter henvendelse til Jammerbugt Kommune om sagen.
Vi planlægger med en Naturens dag  i lighed med den, der blev afholdt i år. Datoen kunne være i weekenden 28. – 29. marts 2015.
Jammerbugt Kommune har planer om kildesortering af affald og i den anledning skal der opsættes containere til dette formål. Det bliver formentlig i form af nedgravede såkaldte ”molokker”, stedet er ikke afgjort endnu. Vi starter formentlig med en enkel sortering, inden vi præsenteres for den fulde pakke.
Generalforsamlingen pålagde Bestyrelsen, at inddrive restance i vejbidrag – det drejer sig om en enkelt ejer. Dette vil blive sat i værk.
Vejene vil blive gjort klar inden vinteren, så de er uden huller til foråret, når sæsonen starter.
Jammerbugt Kommune har henvendt sig omkring vejkanter, skovkanter og krav til affaldsstativplacering. Ejerne skal være opmærksomme på, at vedligeholde vejkanter og skovkanter, så renovationskøretøjer og i påkommende tilfælde brand- og redningskøretøjer kan komme frem uden hindringer. Jammerbugt Kommune gør os endvidere opmærksomme på at beboerne skal overholde de krav til affaldsstativplacering, der er angivet i Affaldshåndbogen, der kan ses her på hjemmesiden.
Bestyrelsesmøde i Blokhus den 31.3.2015
Referat fra bestyrelsesmødet den 18.10.2014 blev godkendt. Kasserer Søren Hald medbragte første delregnskab for Foreningen, desuden regnskab for 2014, som kan ses under overskrifte Nyt. Foreningen er efter første delregnskab på 104 medlemmer, og der plejer, at komme omkring 10 mere til hen ad foråret, så vi ender formentlig omkring 115 medlemmer. Der er taget retslige skridt mod den ejer, som vedholdende ikke betaler vejbidrag. Sagen, som Peter Wendelboe har rejst mod Foreningen ved Datatilsynet, har ikke fået nogen afgørelse endnu.
Der har været møde i Samarbejdende Lejerforeninger i Vestkystens Klitplantager(SLVK) den 28. marts 2015 i Vejrs. I Vejrs har de oplevet en helt anden salgsproces end vi andre. SKAT valgte i Vejrs den dyreste grundvurdering som tilbud til køb, og det er endt i, at der ikke er solgt en eneste grund i Vejrs. Vejrs foreningen har igennem nogen tid været i dialog med Naturstyrelsen og SKAT om, at få ændret vurderingerne til et mere rimeligt niveau, hidtil uden held. Foreningen blev i juli 2014 indkaldt til møde med Naturstyrelsen, hvor SKAT – Herning også var til stede. SKAT fastslog hurtigt, at der ikke vil blive en ny proces, men i fortsættelse af dette statement fremlagde Naturstyrelsen forslag til ny lejeberegning efter den i vores referater tidligere omtalte model ”differentieret leje”, hvor lejen skulle udgøre 5 % af grundens vurdering. Dette blev afvist af Vejrs foreningen. I parentes bemærket vil en grundleje i Vejrs, med de vurderinger, de har, betyde en årlig leje på op til 80.000 kroner. SLVK undrer sig over forløbet, som er i modstrid med intentionerne i det foregående møde med Naturstyrelse og helt uden sammenligning med den proces, der er kørt i Nordjylland. SLVK besluttede at lade udspillet om ”differentieret leje” ligge indtil Naturstyrelsen tager det op. Der henvises til den aftale, der i 2006 blev indgået med daværende miljøminister Connie Hedegaard, hvor det fremgår, at det aftalte lejeniveau anses for rimeligt, reguleret efter Netto prisindekset. Se endvidere referat af bestyrelsesmøde den 27.3.2013 her på hjemmesiden.
Der er lagt fiberbredbånd i Rødhus og der var 70 % tilslutning fra beboerne. Vi undersøger inden Generalforsamlingen muligheder og priser i vores område, så vi kan få en debat på generalforsamlingen om emnet.
Bestyrelsen vil i samarbejde med Naturstyrelsen og en sagkyndig på antenneområdet udarbejde en vejledning til beboerne, den skal kunne ses her på hjemmesiden. Der er lige nu mange synlige parabolantenner og andre antenner, ikke så kønt et syn.
Årets generalforsamling fastsættes til 3. lørdag i juli måned og det er den 19. juli klokken 10:00 på Nordstjernen.
Klokken 09:00 samme dato og samme sted er der møde for grundejere omkring vejfonden m.m.. Naturstyrelsen var savnet på 2014 generalforsamlingen og de inviteres særskilt og gøres opmærksom på, at deres tilstedeværelse er ønsket.
Bestyrelsesmøde i Blokhus den 21.6.2015
Referatet fra 31.3.2015 blev godkendt uden kommentarer. Årets generalforsamling blev drøftet og økonomien i Foreningen og i vejfonden blev gennemgået. Verserende retssag omkring manglende indbetaling af vejbidrag blev drøftet. Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne til årets generalforsamling. Inkaldelse til årets generalforsamling blev sat i værk dels på hjemmesiden og dels til medlemmerne pr. mail og brev.
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold