Generalforsamling 2015 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Grundejermøde den 18. juli 2015 fra klokken 09 – 10 på Nordstjernen i Blokhus
Dagsorden
Drøftelse af grundejernes forhold, herunder:
1: Vejvedligeholdelse
2: Årsregnskab
3:Fastlæggelse af vejbidrag
4:Nedsættelse af vejudvalg
Som oplæg til generalforsamlingen klokken 10
Fungerende formand Jørgen Hein bød velkommen til de fremmødte grundejere og startede med at ridse den aktuelle situation omkring grundkøb op. Der er til dato solgt 22 grunde i Klitplantagen, og det er ikke så mange sammenlignet med i Rødhus og det skyldes helt klart priserne på grundene, de er langt højere i Klitplantagen end i Rødhus.
Under punkt 1 Vejvedligeholdelse gjorde Holger Thule Hansen opmærksom på, at det er vigtigt at have en stor kasse-beholdning, idet der er potentielt store udgifter fremadrettet, og så længe Naturstyrelsen spytter et stort bidrag i kassen, skal vi blive ved med at opkræve 350 kroner årligt, Naturstyrelsens bidrag bliver mindre jo flere grunde der sælges. Holger betonede vigtigheden af at få afklaret deklarationen omkring vedligehold af kanter, skilte og bevoksning ud til vej, han havde mærket det på egen krop, idet han fik besked på at trimme sin bevoksning mod vej med en frist på 14 dage, hvorimod der hos naboen, som er lejer og hvor Naturstyrelsen er ansvarlig, ja der skete der ingenting, og der er fortsat ikke sket noget. Vi skal have afklaret vedligeholdelsen af den del af asfaltvejen, der ligger umiddelbart uden for skovgrænsen. Holger gennemgik deklarationens bestemmelser omkring afhøvling af midterrabatter og forskellene på de forskellige veje, der er nemlig nogle veje, hvor matrikelafgrænsninger er placeret midt i vejen, og de skal naturligvis ikke afhøvles. Det omfattende dræningssystem, der strækker sig fra Svalesvinget og hele vejen gennem Slettevej for at ende i Bækken, hører også ind under deklarationens bestemmelser. Peter Wendelboe opfordrer ligeledes til at afklare med Ejendomsmægler Hammershøj omkring grænserne for ansvar for vedligehold af asfaltvejen lige uden for skoven, endvidere opfordres der til at rapportere til vejudvalget omkring begyndende problemer med asfalt-vejen.
Søren Hald gennemgik årsregnskabet og det helt aktuelle delregnskab, som viser en helt tilfredsstillende økonomi (kan ses på hjemmesiden under Nyt), vejbidraget blev fastsat til 350 kroner, der synes at være enighed om at opbygge en solid kassebeholdning i vejfonden.
Der blev foreslået nedsat et uændret vejudvalg bestående af Jon Lønstrup fra Naturstyrelsen, Henrik Lindholm Kristiansen og Holger Thule Hansen fra foreningen.
Dermed afsluttedes mødet.
Generalforsamling 2015
Generalforsamlingen 2015 blev afholdt lørdag den 18. juli 2014 fra klokken 10 til 12 på restaurant Nordstjernen i Blokhus.
Dagsorden
1:Valg af dirigent
2: Valg af stemmetællere
3: Bestyrelsens beretning til godkendelse
4: Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af :
        Foreningens almindelige forhold
                 Årsregnskab
                 Fastlæggelse af kontingent
       Vejvedligeholdelse
                 Årsregnskab
                 Fastlæggelse af vejbidrag
                 Nedsættelse af vejudvalg
5: Indkomne forslag fra medlemmerne
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til bestyrelsen
        Flemming Friis Larsen, Søren Hald og Henrik Lindholm Kristiansen er på valg og er til rådighed for genvalg
        Suppleant Carl Webster er villig til genvalg
7: Valg af revisor og revisorsuppleant
        Bent Aaen og Niels Carlsen er villige til genvalg
8: Eventuelt.
Med en hilsen fra formand Fleming Friis Larsen og i hans fravær bød næstformand Jørgen Hein velkommen, og forsamlingen indledte generalforsamlingen med at synge Blokhus Sangen. Der var 31 lejere og 12 ejere til stede således i alt 43 stemmeberettigede.
1 og 2: Valg af dirigent
Erik Østergaard blev foreslået og valgt til dirigent, og han konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt som foreskrevet i vedtægterne. Der blev udpeget en stemmetæller pr bord i alt 6 styk. Ordet blev givet tilbage til Jørgen Hein, som aflagde beretning. Han indledte med at konstatere, at Naturstyrelsen var inviteret, men at der holdes ferie, og derfor var de ikke til stede.
3: Bestyrelsens beretning til godkendelse
Det har  i år været en stille tid med 4 bestyrelsesmøder, 2 møder med Naturstyrelsen og et møde i SLVK, der er en samarbejdsorganisation for vestkystens sommerhusforeninger i Blokhus, Rødhus, Vejers, Fjand og Tranum. SLVK er også et forhandlingsorgan overfor Naturstyrelsen og ministerium. Et af punkterne på SLVK mødet var differentieret leje, som Naturstyrelsen ind imellem omtaler. Det er en leje, der er bestemt ud fra en grundvurdering, og den kan blive dyr for lejerne, vi er imod denne form leje. Der er solgt 22 grunde i Klitplantagen, ikke ret meget i forhold til alle grunde  i Rødhus. Muligheden for grundkøb er forlænget til 1.4.2019 på samme grundlag som i dag. Hvad der herefter sker er uvist. Bestyrelsen arbejder med et ønske om revision af lokalplan 200, specifikt med et ønske om at måtte bygge mere end 100 kvadratmeter, som det er tilfældet i dag. Naturstyrelsen er ikke så afvisende som tidligere – vi håber på bistand fra Holger Thule Hansen, som er specialist på området. Der trænger nogle steder til nye skilte, og vi vil undersøge, hvor vi kan købe disse til bedste pris. Beboerne opfordres til selv at holde frit omkring skiltene. Vi havde regnet med, at en repræsentant for Bredbånd Nord ville optræde under punktet eventuelt og underrette os om de nærmere forhold omkring fiberbredbånd i skoven, men grundet ferie kunne det ikke lade sig gøre – i stedet vil vi prøve at arrangere er medlemsmøde 12. september og i fortsættelse af dette møde at afholde naturens dag sammen med lokale repræsentanter for Naturstyrelsen. I Rødhus er der ca. 45 % tilslutning til fiberbredbånd, og prisen er meget rimelig med mulighed for en vinterordning. Henrik Lindholm Kristiansen omtalte et meget givende samarbejde med Naturstyrelsen både i bilaterale møder, men også i de større forsamlinger, hvor kommunen er med, og hvor Rødhus og Tranum er med. Mødet mellem de lokale 45 foreninger og Jammerbugt Kommune og naturstyrelsen giver mulighed for direkte kontakt til det politiske lag. Der er pålagt Kommunen en ny affaldsplan, men det varer nok længe før, vi rammes af denne. Møderne har udvirket længere åbningstid søndage på genbrugspladserne, så man kan Komme af med affald på vejen hjem fra sommerhuset. Med hensyn til vejvedligehold hælder vi hovedet en del mod Jon Lønstrup fra Naturstyrelsen, han har mange års erfaring med dette. Der er udført én støvdæmpning og én vejvedligeholdelse i år, vejvedligeholdelsen er en afhøvling af midterrabatten og opfyldning af huller. Vejenes stand er generelt gode. Fremover vil vi nok udføre støvdæmpning noget tidligere, før sommerferien,  og planlægge vejvedligehold omkring efterårsferien.
Kommentarer til beretningen. I kommentarerne til beretningen var der et ønske om snerydning fra de fastboende, bestyrelsen meddeler, at det er meget dyrt at rydde sne, og der loves ikke umiddelbart noget i den retning. Bestyrelsen har tidligere bestemt, at snerydning afhænger helt af den aktuelle situation og skal bestemmes fra gang til gang. Dorte Wendelboe foreslog at udlægge bunker med stabilgrus på udvalgte steder, så beboerne selv kunne reparere småhuller i løbet af sommeren – det fandt bestyrelsen var en god ide, og vi tager den med til Naturstyrelsen. Der blev fra flere sider udtryk et stærkt ønske om øget skiltning mod brandfare, og da der samtidig konstateres rygning på de frie arealer, er det en ting vi tager med til Naturstyrelsen. Vi ved, der en vis modstand fra styrelsens side, de vil ikke have en skilteskov ved indgangene til skoven. Vi opfordrer alle til at reagere overfor rygere i skoven, når vi møder dem. Der blev stillet spørgsmål om skiltefornyelse, og Holger Thule Hansen gjorde opmærksom på at skilte ikke var omtalt i deklarationerne, derfor skal dette afklares med Naturstyrelsen – skilte, med det design der er påbudt, kan godt løbe op i flere tusinde kroner. De fleste steder er det nok kun de lodrette pæle, der skal udskiftes. Henrik Lassen mente nok, at vi selv kunne fremstille skilte – men vi tager det først med til Naturstyrelsen til afklaring.
Beretningen blev godkendt med samtlige stemmer for (43).
4: Aflæggelse af revideret regnskab
Årsregnskabet for kalenderåret 2014 blev gennemgået af kasserer Søren Hald. Ligeledes blev perioderegnskabet op til generalforsamlingen gennemgået og der er nu 117 medlemmer af Foreningen. Der er en tilfredsstillende økonomi i Foreningen. Alle regnskaber kan ses på hjemmesiden under Nyt.
Under diskussionen fremkom Peter Wendelboe med et udfald mod Bestyrelsen, idet han hævdede at bestyrelsen ikke havde taget et rettidigt indsendt forslag fra ham med i dagsordenen. Det drejer sig om en mail af 31.3.2015 og den kan ses og læses her. Man kan her se, at Peters udtalelse på generalforsamlingen ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, det fremsendte er identisk med flere tidligere forsendelser fra Peter Wendelboe til bestyrelsen, og er ikke en anmodning om at få et forslag optaget på Generalforsamlingen. Peter Wendelboe gennemgik herefter sit gamle forslag til budget, og det var det han ville have haft på dagsordenen til afstemning. Der er i øvrigt ikke noget til hindring for at stille et ændringsforslag til budgettet på selve generalforsamlingen, men han benyttede sig altså ikke af lejligheden til dette. Peter Wendelboes budgetforslag havde et kontingent på 125 kroner, men det indebar udmeldelse af alle vores samarbejdende foreninger og han mener ikke at hosting af hjemmesiden er nødvendig. Han fremkom også med et voldsomt udfald mod sekretær Søren Thomsen og Foreningens hjemmeside. Dette affødte flere kommentarer fra forsamlingen, der støttede op omkring bestyrelsen.
Regnskabet blev godkendt med 42 stemmer for og ingen imod
Medlemskontingentet blev fastsat til de sædvanlige 250 kroner.
Søren Hald gennemgik Vejfondens årsregnskab og ligeledes det aktuelle delregnskab. Alle regnskaber kan ses her på hjemmesiden under menupunktet Nyt. Der blev nedsat et vejudvalg bestående af Jon Lønstrup fra Naturstyrelsen, Henrik Lindholm Kristiansen og Holger Thule Hansen.
Kontingentet til Vejfonden blev fastsat til 350 kroner.
Efter punkt 4 var der en indlagt pause med servering af rullepølse- og ostemadder samt kaffe.
5: Indkomne forslag fra medlemmerne
Der var ingen forslag fra medlemmerne.
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til bestyrelsen
Fleming Friis Larsen, Søren Hald og Henrik Lindholm Kristiansen var på valg og de blev alle genvalgt. Som bestyrelsessuppleant genvalgtes Carl Webster. Der var ingen indsigelser.
7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Bent Aaen og revisorsuppleant Niels Carlsen blev genvalgt. Der var ingen indsigelser mod disse valg.
8: Eventuelt
Under punktet eventuelt var der livlig debat, og der fremkom adskillige forslag som bestyrelsen kunne arbejde videre med. Vi kan kalde det et idekatalog eller en to do liste og den omfatter:
Foreningen skal have et CVR nummer, det indebærer at hjemmesiden kan overdrages til foreningen.
Foreningen arbejder på en sti rundt om Nørresø, og foreningen arbejder på opstilling af bænke i skoven.
Sammen med Naturstyrelsen arbejdes på at åbne leddet til sydlige adgang til skoven i en periode, så man kan komme af med sit lettere grenaffald.
Bestyrelsen undersøger prisen på branddaskere, alle huse bør have en hængende, så alle kan komme til den.
Peter Wendelboe er i kontakt med politiet omkring videoovervågning af indkørslen til plantagen, for at forebygge indbrud, der har så vidt vides været 20 indbrud i plantagen.
Peter Wendelboe har indgivet et tillægsforslag til lokalplan til Jammerbugt Kommune, men Holger Thule Hansen meddeler, at det helt ligegyldigt, om det er et tillæg eller en helt ny plan, den skal igennem samme politiske proces. Holger fastholder som anført under grundejermødet, at det er meget vigtigt at Planen er meget velgennemtænkt og detaljeret, at beboernes ønsker høres og så vidt muligt kommer med, og at det er afstemt med Naturstyrelsen, at denne også går ind for en ny lokalplan, ellers er det hele forgæves.
De sandhuller, der er dannet ved bækken bør, sammen med Naturstyrelsen, repareres, inden de bliver meget større.
Der udspandt sig en debat omkring heste og ridning i skoven og Holger og Peter gennemgik lovgrundlaget for deres tilstedeværelse, vi må langt hen ad vejen finde os i dem.
Skiltet for Bukke Bruse broen beror hos Naturstyrelsen og bør sættes op.
Der skal arbejdes på skiltning omkring brandfaren i skoven, og forbuddet mod brug af åben ild i terrænet.
Der stilles igen spørgsmål til afhentning af grenaffald og bestyrelsen fastslår, at det har været taget op flere gange med Naturstyrelsen, og der er ingen muligheder for, at den vil hjælpe heller ikke mod betaling.
Debatlysten ebbede ud og generalforsamlingen afsluttedes med en sang, som blev afsunget i hver sin toneart indtil Peter Wendelboe satte sig til klaveret og med kyndig hånd ledte sangen til ende. Jørgen Hein afsluttede generalforsamlingen sammen med forsamlingen med et trefoldigt leve for Foreningen.
Søren Thomsen                                                                           Erik Østergaard
Søren T Thomsen, sekretær                                                         Erik Østergaard, ordstyrer
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold