Bestyrelsesmøder 21/22 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Bestyrelsesmøde fredag den 1.7.2022 klokken 11 hos Formanden
Dagsorden
1: Referat af sidste møde
2: Opdatering på diverse tal og økonomi
3: Beretningen
4: Generalforsamlingens forløb, herunder det fremsatte forslag
5: Aktionsplan for 2022/23
6: Evt.
1: Referat fra mødet den 19.6. godkendes uden kommentarer

2: Søren Hald - intet nyt siden sidste møde.

3: Beretningen udarbejdes i den kommende uge af formanden.

4: Bestyrelsen møder klokken 9, husk sange, stemmesedler, Jørgen sørger for dirigent, vi skal være skarpe på ejere og lejere i antal, til en evt. afstemning. Formanden står for beretning, Søren Hald står for  regnskab, og Henrik Lindholm Kristiansen står for vejfondsberetning. Forslagsstilleren til medlemsforslag tilbydes at motivere sit forslag, der sker en drøftelse i forsamlingen, og ejerne stemmer om forslaget.

5: Container til grenaffald var en succes og gentages pinsen over til næste år, skovens dag gentages, der efterlyses forslag fra forsamlingen til næste års aktiviteter.

6: intet.

Venlig hilsen
Søren Thomsen


Bestyrelsesmøde søndag den 19.6.2022 klokken 10 i Blokhus

Dagsorden for mødet den 19.6. kl. 13:00
 
 1. Referat fra      mødet den 13.4
 2. Evaluering      af Skovens Dag den 14.5.
 3. Generalforsamlingen      den 17.7.2022 på Nordstjernen-fortæring/dirigent/ forløb/valg/kontingent/
 4. Formandsmødet      med Jammerbugtkommune
 5. Sidste bestyrelsesmøde      foreslås afholdt den fredag den 1.7
 6. Evt.
 
 
 
Bestyrelsen må på dagens bestyrelsesmøde konstatere, at tre af bestyrelsens medlemmer ikke har mulighed for at deltage i årets generalforsamling. Bestyrelsen beder derfor om medlemmernes forståelse og accept af at generalforsamlingen flyttes til søndag den 24 juli klokken 10:00 på Nordstjernen, med samme dagsorden.
 
 
1: Referat fra bestyrelsesmødet den 13.04.2022 godkendes uden kommentarer.

 
2: Bestyrelsen vurderer, at skovens dag 2022 den 14. maj var en stor succes trods et lidt magert program. Der blev lavet huller i vejene, set efter skrald ved Bækken, sat skilt op ved bump, sat stolper op ved nedgangen til havet, renset ved vores skilte med mere. Bestyrelsen vurderer, at skovens dag er et vigtigt socialt arrangement, der er værd at holde fast i. Der var mødt 36 medlemmer op til arrangementet. Vi planlægger med skovens dag lørdag den 6. maj 2023.

 
3: Generalforsamling er den søndag den 24. juli klokken 10 på Nordstjernen. Vi aftaler forslag til dirigent, nøje opgørelse af lejere og ejere ved ankomst, idet der formentlig skal være en afstemning. Forløbet bliver som vi plejer, med samme forplejning.  
Indkomne forslag: Peter Højmose, Havørns Allé 2: De etablerede vejbump ved Ribergaardsvej/Havørns Allé fjernes. Forslaget motiveres af forslagsstilleren. Kun ejere kan stemme om dette forslag.
På valg er: Søren Thomsen og Jørgen Hein, begge villige til genvalg.
Bent Aaen stiller op som revisor og Niels Carlsen stiller op som revisorsuppleant.
Henrik Lassen stiller op som suppleant til bestyrelsen
Jesper Vognsgaard stiller op som deltager i vejudvalg.
 
Regnskab: Der er 123 betalende medlemmer, nok de fleste i foreningens historie, det er meget tilfredsstillende. Der er kun de traditionelle udgifter og vi har 29.000 kroner på bogen. I Vejfonden her 79 ejere betalt kontingent og Naturstyrelsen har betalt resten. Der er betalt sten til spærring ved nedgangen til havet og materialer til vejbump. Flere regninger har vi ikke fået endnu. I Vejfonden har vi 207.000 kroner på bogen. Der budgetteres med 125 betalende medlemmer af foreningen – der sættes 3150 kroner af til udgift til NETS indkrævning (nærmere på GF), generalforsamling koster11.000 kroner. Afhentning af grenaffald 3200, bestyrelsesmøder 5000. Der sigtes mod et lille overskud eller 0. Budgettet lægges frem og kommenteres på Generalforsamlingen.
Budget på vej vejvedligehold giver et overskud på 1500 kroner. Delregnskaber lægges på hjemmesiden snarest. Årsregnskab er publiceret.
ST laver slides til GF.

 
4: Der skal sorteres i 2 affaldsspande fra næste år, de enkelte foreninger mødes med kommunen om lokale praktiske foranstaltninger. Der skal være flere flaskecontainere, vi foreslår en på parkeringspladsen. Der ønskes større inddragelse af foreningerne  i store byggesager. Vores lokalplan er på listen, men ikke lige på trapperne.

 
5: Næste bestyrelsesmøde 1. juli klokken 11:30 hos formanden

 
6: Der er klaget over placering af container til grenaffald, bestyrelsen vil se på anden placering. Ordningen var en succes idet containeren blev tømt 2 gange. Der er stadig grunde med større ophobning af grenaffald og vi kan kun henstille til at det køres bort. Ifølge Beredskab Nordjylland må der ikke henligge grenaffald på grundene.

Søren Thomsen
Sekretær

Bestyrelsesmøde onsdag den 13.4.2022 klokken 10 i Blokhus
 
Dagsorden
1. Referat fra mødet den 15.10.2021
2. Økonomi og medlemstal samt solgte grunde
3. Oprydning i plantagen – lokalisering og action (generel skriv til alle ejere/lejere?)
4. Pris/afgifter/nyhedsbrev med henvisning til hjemmesidens beregninger
5. Status på vejbump
6. Formandsmødet med Jammerbugt kommune
7: Skovens dag 2022 – tidspunkt
8. Oprydning i Bækken/slugten
9. Evt.
 

1: 😊 Bestyrelsen var Coronaramt, derfor ikke noget referat fra 15.10.2021

 
2: Der er solgt 79 grunde, hvoraf 75 har betalt til Vejfonden. Der er således 223.767,45 kroner i Vejfondskassen. Der er ikke væsentlige udgifter endnu, stenene ved nedgangen til Bækken kostede godt 2000 kroner. I Foreningen har 115 betalt, Naturstyrelsen har betalt, og der er 95563,87 kroner i kassen. Også i Foreningen har der været ganske få udgifter indtil nu. Kasserer Søren Hald har et ønske om at få alle betalinger over på betalingsservice, det vil lette hans arbejde væsentligt og gøre en evt. overgang til ny kasserer lettere. Dette medfører en oprettelsesafgift og en opkrævningsafgift. Bestyrelsen beslutter, at det gør vi fra 2023.

 
3: Der ligger nu igen flere og flere dynger rundt om i Plantagen. De skal være fjernet inden pinse og det er ejerens/lejerens eget ansvar at få det gjort. Bestyrelsen vil stille en container op i 14 dage omkring pinse for at gøre det lettere for alle at komme af med grenaffald. Der bliver sendt et nyhedsbrev ud til alle omkring denne problemstilling samt et indlæg på vores hjemmeside. I yderste konsekvens vil Nordjyllands Beredskab blive aktiveret på et tilsyn for kunne udstede påbud til de, der ikke fjerner deres grenaffald. Sekretær Søren Thomsen vil tage sig af denne problemstilling.

 
4: Flere medlemmer har været uforstående over for de skattemæssige forhold ved ejerskab af grunde. Man skal være opmærksom på, hvornår man har erhvervet grunden, deraf afhænger det beløb, der skal betales. På vores hjemmeside findes eksempler på beregninger og de er taget direkte fra SKAT’s hjemmeside, hvor alle detaljerne også findes, det kan anbefales at besøge SKAT’s hjemmeside, hvis man er i tvivl om rigtigheden af det beløb man er afkrævet.

 
5: Vejbump er etableret den 13.4.  Et stort hul i Havørns Allé er fyldt op ved vores vognmand, grunden til det store hul kan være en defekt i det grundvandssænkende rørsystem. Derfor er Jammerbugt Kommune aktiveret. Samtidig med at vejene skal ordnes skal der klippes kanter for roser og andre vækster.

 
6: Henrik deltager i sammenslutningens formandsmøde med kommunen.

 
7: Skovens dag følger samme koncept som tidligere. Skovens dag fastlægges i år til lørdag den 14. maj. Der skal klippes omkring alle skilte, og som anført bestiller vi en container til grenaffald til pinsen, den står i 14 dage.

 
8: Oprydning i bækken er i proces i disse dage, først ved frivillige fra Blokhus og enkelte medlemmer fra Plantagen og helt aktuelt ved Jammerbugt Kommune som har haft tre mand og en rendegraver på i 3 dage.

 
9: Evt. Bestyrelsen har bemærket at der både blandt lejere og ejere er blevet fældet rigtig store dele af visse grunde, det er ikke tilladt ifølge Lov om Fredskov. Der gælder meget stramme regler for, hvad man må, og det er miljøministeriet (Naturstyrelsen), der har tilsynspligten, og det er også Naturstyrelsen, der kan tildele påbud og andre foranstaltninger. Bestyrelsen beder om, at dynger fjernes.

 
Søren Thomsen
 
Sekretær

Bestyrelsesmøde onsdag den 15.10.2021 klokken 10 i Blokhus

Bestyrelsesmøde i Blokhus hos Søren Hald den 1.8.21
Dagsorden
 1. Konstituering af bestyrelsen
 2. Opfølgning på generalforsamlingen den 17.7.2021
 3. Vedtægtsrevision
 4. Opgave og handleplan 2021/22
 5. Skovens dag den 16.10.2021
 6. Bumpsagen
 7. Sten ved vejene
 8. Evt.

1: Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med Fleming Friis Larsen som formand, Jørgen Hein som næstformand, Søren Hald som kasserer, Henrik Lindholm Kristiansen som kontakt til NST og medlem af vejudvalget og Søren Thomsen som sekretær og webmaster.

2: Tak til Kasper Kronborg for referat og bestyrer af slideshow, tak til Jørgen Hein som ordstyrer. Det var en hyggelig generalforsamling med en positiv debat. Formanden kontakter NST for at få navne på ny købere og ny lejere. Vi har intet hørt fra NST omkring den overnatningsplads med bålsted, der er etableret syd i skoven ved Den Brede Vej. Adgangsvejene til stranden ved Bækken er ikke OK, vi tager dette og flere emner op med Naturstyrelsen. Angående hjørnet ved Svalesvinget og Havørns Allé kontakter Henrik Jammerbugt Kommune for at få fornyelsen gjort færdig.

3: Vedtrægtrevisionen er undervejs, skal underskrives og publiceres på hjemmesiden.

4: Henvendelse tiol NST, se tidligere, roser langs vejene og ved stien til stranden for enden af Havørns Allé skal fjernes, vi entrere med nogen, der kan gøre det. Grendynger i skoven er der kun et par stykker tilbage af, den største er lige blevet fjernet. Vi kontakter de beboere, der har dynger liggende.

5: Skoverns dag er fastsat til 16. oktober. Der skal sættes to bænke op, en, hvor der i øjeblikket står en værkbruden bænk på Slettevej ved nedgangen til stranden med en god udsigt over Klitheden. Den anden placeres vest for Havørns Allé. Skiltet ved Brændevinsstien skal rettes op efter en påkørsel. I stedet for et outdated skilt om branddam ved Svalesvinget opsættes et advarselsskilt om brandfare, som vi har andre steder i området. Bestyrelsen efterspørger indbydelse på hjemmesiden og tilmelding, sidste gang var det lidt overraskende så mange, der mødte op trods regnvejr.

6: Bump er forsinket grundet ferie.

7: Vores vognmand har nu skaffet sten, og vi markerer, hvor vi vil have dem placeret.

8: Ikke noget nyt omkring økonomien, der er kommet et medlem mere.

Venlig hilsen
Søren Thomsen

Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold