Generalforsamling 2023 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Generalforsamlingen 2023 blev afholdt lørdag den 15.7.2023 fra klokken 10 til klokken 12 på Restaurant Nordstjernen i Blokhus.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af et antal stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent
 a. Foreningens almindelige forhold
     a. Årsregnskab
     b. Fastlæggelse af kontingent
 b. Vejvedligeholdelse
     a. Årsregnskab
     b. Fastlæggelse af vejbidrag
     c. Valg af vejudvalg. Jesper Vognsgaard er villig til genvalg
5. Forslag fra medlemmerne – ingen fremsendte forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til bestyrelsen
 a. Fleming Friis Larsen, Henrik Lindholm Kristiansen og Søren Hald er på valg og alle er villige til genvalg. Suppleant Henrik Lassen er villig til genvalg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bent Aaen og Niels Carlsen er begge villige til genvalg som henholdsvis revisor og revisorsuppleant
8. Evt.

Formanden byder velkommen til Generalforsamlingen 2023, bestyrelsesmedlemmerne præsenteres og bestyrelsen foreslår Hans Henrik Henriksen som dirigent.

Valg af dirigent
Hans Henrik Henriksen vælges til dirigent med akklamation, han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og indkaldt.

Valg af stemmetællere
Som stemmetællere vælges Bent Skov og Holger Thule Hansen.

Bestyrelsens beretning til godkendelse
Formand Fleming Friis Larsen aflægger beretning for 2022/23. Der er 37 ejere og 46 lejere til stede på dagens generalforsamling, efterfølgende kom et ejerpar til, og der var således til afstemningen 38 ejere. Formanden omtaler de mange deltagere i generalforsamlingen, det er glædeligt, og vi har aldrig været flere i foreningen nemlig 134 medlemmer ud af 138 mulige. Det har været et roligt år, salget af grunde er langsomt fremadskridende - 82 grunde er nu solgt. Samarbejdet med Naturstyrelsen omtales som værende problemfyldt, specielt har vi haft problemer med samarbejdet i forbindelse med grundkøb og salg af grunde/sommerhuse, Naturstyrelsen har ikke været villige til at meddele os navne på købere, hvilket har været et problem, idet ejere er lovpligtige medlemmer af Foreningen. Problemet blev løst ved Miljøministeriets mellemkomst, idet de tilsidesatte Naturstyrelsens indstilling. Vi kan tydeligt mærke, at Naturstyrelsens interesse for sommerhusområdet bliver mindre hen ad vejen, efter der bliver solgt flere grunde.
Der har været 7 bestyrelsesmøder i perioden. Skovens Dag er en stor ting for Foreningen, i år var der godt 30 deltagere, opgaverne omtales, og Formanden udtrykker stor tilfredshed forløbet af Skovens Dag. En fremtidig opgave er en rebstige på den store klit ved Havørns Allé. Udførelsen af en sådan kan ses i Rødhus Nord. En ændring af klitgennemgangen med en rebstige kræver mange tilladelser og sagsbehandlingen varer ca. et år. Bestyrelsen stiler mod at rebstigen bliver hovedprojektet ved Skovens Dag i 2024. Grenaffald er fortsat et problem og problematikken med grenaffald omtales, denne problematik er også udførligt behandlet på Foreningens hjemmeside. Container ordningen fastholdes. Forholdet til Jammerbugt Kommune er godt, vi deltager i et årligt møde. Vi har for 4 år siden indsendt vores ønsker til ny Lokalplan, som kan ses på hjemmesiden, men de ligger langt nede i bunken hos kommunen. Vores ønsker er fortsat uændrede og er et sammenkog af flere års generalforsamlingers diskussioner om dette emne. Naturstyrelsen er direkte imod større sommerhuse, og de siger nej til vores ønsker om flere kvadratmetre, de siger at vi må afvente, at alle grunde er solgte, så vil husstørrelsen være en diskussion mellem os og kommunen. De ny affaldsspande omtales, problemet er nok afhentningen/placeringen nogle steder i skoven hvor skraldebilen har svært ved at komme frem. Vi deltager gerne i løsning af problemer desangående. Helt aktuelt er der kommet en politisk aftale om fremtidig håndtering af posten, vi afventer en egentlig lov, den gamle regel om omdeling til sommerhuse bortfalder, der skal etableres et brevkasseanlæg ved det enkelte sommerhusområde. Loven bliver gældende fra 1.1.2024. hvad ønsker forsamlingen?
Kommentarer: Jens Møller: Ønsker containeren placeret således, at containerens dør kan åbnes, så grenaffaldet kan pakkes bedre. Søren Thomsen ridser vanskeligheder med placering af containeren op, i forhold til ikke at genere beboeres udsigt. Bent Skov anbefaler flisning af større grenmængder, vores vognmand er dog billig med containerleje. Der spørges om man må bygge kælder, og det må man godt hvis man er ejer, men ikke hvis man er lejer, Naturstyrelsen godkender ikke kældre hos lejere. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med. Der udspiller sig en diskussion om den sydlige adgang til havet, og om der kan laves en ny sti nord om Bækken. Nogle er begyndt og man kan frit fortsætte med at trampe en ny sti, men der må ikke bare anlægges en ny sti. Stien har altid vekslet i sværhedsgrad med hensyn til fremkommelighed, den er lige nu acceptabelt fremkommelig. Igen udspiller der sig en diskussion om lokalplaner og ønsket om at bevare områdets karakter. Holger gør opmærksom på, at nok kan Naturstyrelsen sige, at spørgsmålet om husstørrelse er en diskussion mellem kommune og ejere i fremtiden, men fredskovspligten gør, at Naturstyrelsen altid vil have fat i den lange ende i denne diskussion i form af en vetoret. Der er igen en diskussion om ønsket husstørrelse, Møller gør opmærksom på, at når der trækkes garage og overdækket terrasse fra, kan vi kun få et hus på omkring 70 kvadratmeter og det finder han ikke rimeligt. Der er divergerende meninger om husstørrelsen, og det må medføre et medlemsmøde om dette emne, når det en gang bliver aktuelt.  Bestyrelsen tager kælder for lejere op med Naturstyrelsen.
Beretning godkendes af forsamlingen.

Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingenter
Kasserer Søren Hald aflægger regnskab for forening og vejfond for 2022, der vises delregnskaber for 1. og 2. Kvartal i 2023 samt budgetter for 2023-24. Kontingenter foreslås uændrede.
Der er en kommentarer til foreningsregnskab omkring containerleje. Foreningsregnskabet er godkendt, 1 stemme imod. Vejfondsregnskab er godkendt med afstemning 36 for, ud af 38, 1 stemme imod.
Kontingenter til forening fastholdes på 250 kroner og til Vejfond på 350 kroner.

Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer på valg genvælges alle, ligeledes genvælges suppleanten. Kommentar fra Jesper Vognsgaard: Jesper kunne ønske sig en repræsentant for lejerne i bestyrelsen. Formanden svarer, at det jo er generalforsamlingen der suverænt bestemmer dette.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor og revisorsuppleant genvælges.

Eventuelt
Holger Thule Hansen demonstrerer en åbne/lukke anordning til den til tider genstridige hane i vandbrønden, den er udført hos smeden i Pandrup, og den kan varmt anbefales.
Der diskuteres ”mormorladere” til el biler, hvis de trækker for meget strøm, er det for meget for en almindelig stikkontakt, der gøres opmærksom på at tyskerne medbringer 10 ampere ladere, som er for kraftige til ledningsnettet, der er brandfare. Bestyrelsen vil afklare spørgsmålet om kapaciteten af elnettet.
Forslag fra Aaen omkring en årlig festdag for medlemmerne på sammenskudsbasis uden for foreningsregi, hans hustru Charlotte går videre med dette.
Der spørges om Foreningen arrangerer afhentning af gamle affaldskasser, og det afviser Formanden, medlemmerne må selv skaffe sig af med dem, Peter Wendelboe vil gerne have kasserne af træ til et projekt.
Der er kommet et anti flåt middel, Kentaur, i form af en spray, som kan bruges af mennesker, kan købet på apoteket.
Generalforsamlingen slutter med tak for god ro og orden fra dirigent og formand, dirigenten takkes med sædvanlig vingave. Tak til alle fra bestyrelsen – der udbringes et leve for foreningen.

Referent Søren Thomsen                                                                     Dirigent Hans Henrik Henriksen
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold