Klage over vurdering - tips - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Skrivelse til brug i klage over vurdering
Kære medlemmer
Vurderingsstyrelsen er i gang med vurderinger af grundene i vort område. Bestyrelsen har fået nogle henvendelser herom, idet styrelsen i et tilfælde har anvendt grunde i et andet område som ”reference ejendomme”. Imidlertid er de anvendte ejendomme omfattet af en anden lokalplan uden de restriktioner der gælder for vort område. Vurderingen er derfor ikke efter vor opfattelse korrekt og er påklaget.
Bestyrelsen har derfor udarbejdet en oplistning af de restriktioner som gælder for vort område som omfattet af lokalplan 200.
Den vedlægges denne skrivelse til brug for de grundejere som ønsker at påklage en  vurdering. Vi sender også skrivelsen direkte til Vurderingsstyrelsen med henblik på at de fremtidige vurderinger sker på et regulært oplyst grundlag.

Skrivelsen lyder som følger:

Vurderingsstyrelsen
I forbindelse med at Vurderingsstyrelsen har vurderet ejendomme i vort område som omfattet af lokalplan 200 fra 7.november 2002.
I den anledning anvender Vurderingsstyrelsen begrebet ”referenceejendomme” som et sammenligningsgrundlag for vurderingerne i vort område.
Imidlertid har vi fået kendskab til at de anvendte ”referenceejendomme” der henvises til ALLE er udenfor Klitplantagen. Idet de er beliggende på Gormsvej, Ved Skoven og Riberhusvej. Konkret er næsten alle de anvendte ejendomme større end 100m2, altså ikke omfattet af de mange restriktioner i vort område som dækket af lokalplan 200. Så efter vor opfattelse er det forkert og i strid med de faktiske forhold at bruge begrebet ”referenceejendomme” ved vurderingen.
Grundejeren har konkret protesteret overfor Vurderingsstyrelsen, såvel som bestyrelsen vil sende en generel indsigelse med oplysning om de mange restriktioner i henhold til lokalplanen.
Vi skal opliste følgende forhold som er relevante for de kommende vurderinger, og som er udarbejdet af Miljø-og Fødevareministeriet (Naturstyrelsen)
1.Lokalplan 200 er gældende for sommerhusområdet som dækker 138 sommerhuse på et areal på ca.45,7ha. I Blokhus Klitplantage.

2.En del af grundene er pålagt fredskov, idet hele området er registreret som fredskov jf. skovloven.

3.En del af grundene er pålagt klitfredning

4.En del af grundene er i beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens §3

5.Bygningsstørrelsen er max 100m2 med max.2 bygninger(fremgår af lokalplan,deklarationer)

6.På nogle grunde er der bindinger i form af sivedræn, ledninger mv.som skal accepteres

7.På nogle grunde er der grøfter som ejer skal vedligeholde

8.Å/vandløbsvedligeholdelse

9.Vejene er private fællesveje og udgifter til vedligeholdelse fordeles mellem ejerne

10.På grundene er der tinglyst deklarationer som begrænser opsætning af hegn,anlæg af have, og bestemmer beplantning.

11.Deklarationert der forhindrer udstykning

12.Øvrige restriktioner om tage,farve,legehuse,hegning mv.

Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold