Generalforsamling 2022 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Generalforsamlingen 2022 blev afholdt søndag den 24. juli fra klokken 10 til 12:30 på Restaurant Nordstjernen i Blokhus.
Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af et antal stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent
  1. Foreningens almindelige forhold
   1. Årsregnskab
   2. Fastlæggelse af kontingent
  2. Vejvedligeholdelse
   1. Årsregnskab
   2. Fastlæggelse af vejbidrag
   3. Valg af vejudvalg. Jesper Vognsgaard er villig til genvalg
 5. Forslag fra medlemmerne
  1. Forslag fra Peter Højmose, Havørns Allé 2: De etablerede vejbump ved Ribergaardsvej/Havørns Allé fjernes (Kun ejere stemmer)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til bestyrelsen
  1. Jørgen Hein og Søren Thomsen er på valg og begge er villige til genvalg. Suppleant Henrik Lassen er villig til genvalg.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bent Aaen og Niels Carlsen er begge villige til genvalg som henholdsvis revisor og revisorsuppleant
 8. Evt.
  1. Peter Grønning, Kragebak 8: Diskussion af Foreningens holdning til Jammerbugt Kommunes planer om salg af et grundstykke mellem Blokhus og Hune, skal Foreningen ytre sig som den gjorde i tårnsagen?

 Formanden byder velkommen, takker for forsamlingens accept af udskydelsen af generalforsamlingen. Der kommer straks indvendinger fra Peter Højmose, som mener at generalforsamlingen ikke er varslet korrekt. Den oprindelige Generalforsamlingsdato var varslet i marts, den endelige dato var ikke varslet, da datoen blev bestemt inden for 8 uger før generalforsamlingen, der i øvrigt er indkaldt korrekt. Generalforsamlingen tildeler bestyrelsen en næse og der startes med at forsamlingen synger ”Du Danske Sommer…" akkompagneret af Peter Wendelboes klaverspil, formanden præsenterer bestyrelsen.
 
Valg af dirigent
Henrik Lassen foreslås af bestyrelsen og han vælges med akklamation som dirigent.
 
Valg af stemmetællere
Bent Skov og John Stagsted vælges som stemmetællere, der er 35 ejere til stede og 13 lejere, således 48 i alt.
 
Bestyrelsens beretning til godkendelse
Formanden byder velkommen til generalforsamlingen 2022 og takker for forsamlingens accept af at tidspunktet for afholdelsen er blevet rykket til i dag.
Dejligt at vi igen i år kan holde en generalforsamling uden de restriktioner, der har ændret så mange ting i vort samfund i Corona tiden. Beretningen er for 2021 og lidt ind i 2022.
Næste år kan vi fejre 80-års jubilæum for stiftelsen af vor forening og formanden løfter allerede nu sløret for, at bestyrelsen planlægger en fejring for medlemmerne. Nærmere herom vil følge i løbet af det kommende år.
2021 har været et mere normalt år, og formanden nævner blot lidt om årets begivenheder, så der også bliver tid til diskussion og drøftelse af aktuelle emner. Der er pause omkring kl. 11, og der serveres lidt forfriskninger på det tidspunkt, i år er der bestilt rugbrød til en del af rullepølsen, så alle kan blive tilfredse. I år er der også bestilt kringle grundet accepten af flytningen af generalforsamlingen.
Bestyrelsen har i beretningsperioden holdt 5 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Skovens dag blev afholdt den 16.10.21 og der blev der sat to bænke op, en ved Slettevej og en på Havørns Alle. De bliver brugt meget og passer fint ind i landskabet. Der var fin deltagelse med godt 25 deltagere trods regnvejr og i år 2022 var der 37, så vi tager det som opbakning og tilslutning til foreningen.
Skilte blev renoveret og et nyt om brandfare opsat ved Svalesvinget. Pælen med skilte ved Brændevinsstien blev renoveret og genopsat efter påkørsel. Markeringspæl ved den store klit ved stranden blev opsat med ”ridning forbudt” skilt påsat. Vejr og vind har været hård ved pælen som i juli væltede og senere blev bortført af to drenge. Pælen er nu retableret, vi ved ikke af hvem.
Sten blev udlagt på Slettevej for at forhindre parkering, og de ser ud til at have en vis præventiv effekt.
Naturstyrelsen har bestyrelsen mindre og mindre kontakt med i trit med at flere grunde, nu 79 er blevet solgt. Bækken blev renset op efter stormen og nogle grendynger er fjernet. Igen skal vi minde om, at det er den enkelte ejers ansvar at fjerne grenaffald. Vi satte en container op til samme formål, og der måtte to til. Vi gør det samme næste år i 2023 ved pinsetid. Ifølge Beredskab Nordjylland må der ikke henligge grenaffald på grundene.
Omsider efter nogle år blev der den 13.4.2022 etableret de ønskede vejbump i svinget ved Havørns Alle. En sej proces via politi, kommune og Naturstyrelsen som Henrik vil komme ind på senere. Sagen har været drøftet siden 2017 og været oppe på hver generalforsamling siden da i formandens beretning.
Bestyrelsen har også deltaget i SSJK møde med Jammerbugt kommune, hvor alle forhold i sommerhusområdet drøftes, herunder den nye renovationsordning, der træder i kraft i 2023 med sortering.
Ved køb af grunde betales nu ejendomsskat, og vi har haft nogle forespørgsler herom, derfor er det lagt beregningseksempler ud på hjemmesiden.
Ændring af lokalplan 200 som dækker vort område med 138 huse er på kommunens liste, men ikke nært forestående, bestyrelsen følger kontinuerligt forløbet.
Det er i øvrigt med glæde at vi kan konstatere, at der nu er 123 betalende medlemmer i foreningen, det er det største antal i foreningens snart 80-årige historie.
Formanden takker bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år, alle har trukket et stort læs, og alle påtager sig gerne de tildelte opgaver.
 
Med de ord indlades beretningen til forsamlingens godkendelse og opfordres til bemærkninger og spørgsmål.
 
Herefter var ordet frit. Der var en del udtalelser om og imod overnatningspladsen med bålsted på Den Brede Vej syd for Søndersø. Vores medlemmer kan ikke forstå, at de, i sommerhusområdet, er belagt med forståelige restriktioner med hensyn til åben ild, eksempelvis forskellige former for gril, forbud mod bålsteder samtidig med at Naturstyrelsen har indrettet et overnatningssted med vand og et bålsted bestående af en jernring i jorden ikke langt fra vegetation. Bestyrelsen anmodes om at prøve at få pladsen fjernet, og hvis det ikke kan lade sig gøre da at bede Naturstyrelsen sørge for slange til vandhanen og branddaskere på pladsen. Sekretæren tager kontakt til Naturstyrelsen snarest.
Igen en diskussion om husstørrelsen som ønskes op til 150 kvadratmeter, Hans Nielsen ønsker at bestyrelsen er mere proaktiv med hensyn til dette ønske i en ny lokalplan, bestyrelsen svarer at vi er med på sidelinjen aktuelt og helt med i udformningen når lokalplan 200 tages op af kommunen. Det har nok lange udsigter med ny lokalplan for vores område, den er ikke højt prioriteret af Jammerbugt Kommune.
Der er spørgsmål fra en lejer om, hvad der sker efter 2024, hvor nuværende købsperiode udløber – svaret er, at ingen ved det, det er et politisk spørgsmål.
Peter Wendelboe anmoder Søren Thomsen om at få hjemmesiden omregistreret til Foreningen, Søren svarer, at det er sket i marts 2021 hvilket også på dette tidspunkt er meddelt til Peter Wendelboe.  Den korrekte registrant fremgår af alle gængse hjemmesider om dette.
 
Aflæggelse af regnskab
 Foreningens alm. Forhold
   Årsregnskab og kontingent
Årsregnskab for 2021, budget og delregnskab for første halvdel af 2022 gennemgås af kasserer Søren Hald og blev godkendt med akklamation. Kontingent er fortsat 250 kroner. Foreningens regnskaber kan ses på hjemmesiden.
 
 Vejvedligeholdelse
   Årsregnskab og vejbidrag
Årsregnskab for 2021, budget og delregnskab for første halvdel af 2022 fremlægges og blev godkendt ved akklamation, kontingentet er fortsat 350 kroner
   Valg af vejudvalg
Jesper Vognsgaard blev genvalgt med akklamation, han udgør vejudvalget sammen med bestyrelsens repræsentant Henrik Lindholm Kristiansen.
 
Kommentar fra Forsamlingen: Hans Nielsen mener at kontingenterne kan nedsættes til det halve, det blev afvist.
 
Forslag fra medlemmerne  
Forslag fra Peter Højmose, Havørns Allé 2:
De etablerede vejbump ved Ribergaardsvej/Havørns Allé fjernes (Kun ejere stemmer):
Peter fremlægger sit forslag og Henrik fra bestyrelsen fremlægger historik og tilladelser. Peter Wendelboe gør indsigelse med det samme argument som tidligere år, nemlig, at bump aldrig er vedtaget ved afstemning i kredsen af ejere. Bestyrelsen har dog skriftlig tilkendegivelse fra Naturstyrelsen om at de støtter bump, og de sad på dette tidspunkt på majoriteten af stemmer. Der opstod en diskussion om det juridiske i, at det kun er ejere, der kan stemme om vejforhold. Nogle lejere fremhæver, at de da også bruger vejene, men det er således, at lejernes stemmer beror hos Naturstyrelsen, der ejer de lejede grunde.  
Et kompromis til forslaget kunne være at dække nuværende bump med asfalt og således gøre bumpet blidere. Det kræver, at Peter Højmose trækker sit forslag, og det ønsker han ikke. Forslaget sættes til afstemning, og der er 6 stemmer for og resten imod, forslaget er faldet.
Bestyrelsen er selvfølgelig lydhør overfor de mange tilkendegivelser og arbejder videre med problematikken ud fra de givne tilkendegivelser fra forsamlingen.
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til bestyrelsen
Jørgen Hein og Søren Thomsen er på valg og begge er villige til genvalg, suppleant Henrik Lassen er villig til genvalg. Alle blev genvalgt med akklamation
 
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bent Aaen og Niels Carlsen er begge villige til genvalg som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. Begge blev genvalgt med akklamation
 
Evt.
Peter Grønning, Kragebak 8: Diskussion af Foreningens holdning til Jammerbugt Kommunes planer om salg af et grundstykke mellem Blokhus og Hune - skal Foreningen ytre sig, som den gjorde i tårnsagen? Peter fremlægger sagen, han har skrevet til Borgmesteren og har modtaget et ikke brugbart svar. Der er bred enighed i forsamlingen om at foreningen bør ytre sig. Foreningen søger samarbejde med Blokhus Grundejerforening og vi tager kontakt til Jens Saabo. Kun i fællesskab har vore stemmer den fornødne vægt.
 
Ordstyreren konstaterer, at der ikke er yderligere kommentarer og giver ordet tilbage til formanden, der sammen med forsamlingen udbringer et leve og hurra for foreningen, han takker ordstyreren for god ledelse og forsamlingen for godt fremmøde, dermed sluttes Generalforsamlingen.
 
Søren Thomsen                                    Henrik Lassen
 
Sekretær                                                Dirigent
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold